Llicències i baixes del personal docent

Llicències i baixes 

Tota la informació del Portal de Centre i més en un click.

Estudis (s​ense retribució)

Durada: 1 any, prorrogable excepcionalment per 1 any més.

Observacions: La sol·licitud s’ha de presentar abans del 30 de juny de l’any corresponent. Els estudis per als quals se sol·licita la llicència han de tenir una relació directa amb el lloc de treball i han d’estar avalats per alguna entitat professional o acadèmica de prestigi reconegut.

Hi ha reserva del lloc de treball durant el temps de la llicència. En el cas dels funcionaris interins la concessió de la llicència sense retribució queda supeditada al seu nomenament com a interí per al curs en què demana la llicència i la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència. El temps de llicència computa a tots els efectes (triennis, estadis, drets passius).

Retribucions: No es percep cap retribució. Durant el temps de llicència s’ha de continuar cotitzant pels drets passius i per la MUFACE. En el moment de finalització de la llicència es descomptaran les quotes corresponents als mesos no abonats.

Ves a ATRI per fer la tramitació             

Image 4

Normativa

 • ​Article 95.1 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997)
 • Art. 47 de la Llei 2/2021, de 29 de desembr​​e, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ​​​

Documentació que cal adjuntar:

 • Informe favorable del director/a del centre.
 • Certificat de l’entitat reconeguda amb el projecte d’estudis que fareu, on s’especifiqui la relació amb el lloc de treball.                                         

​Assumptes propis ​​

Durada: Fins a 6 mesos cada 2 anys. El període de 2 anys comença a comptar a partir del moment que es demana la llicència per primer cop. Durant aquests 2 anys, es poden demanar diferents períodes de llicència fins a completar un total de 6 mesos.

Qui la pot demanar: Personal funcionari de carrera i en pràctiques i personal interí (és una novetat del febrer del 2022) i el personal laboral.​

Observacions: És convenient demanar-la dues setmanes abans de la data d’inici prevista. Un cop concedida i notificada la resolució de concessió, en general, no se’n modificarà la data fi prevista i voluntàriament demanada.

No és necessari cap període de carència prèvia a la concessió del permís. La concessió de la llicència és subordinada a les necessitats del servei, i per tant s’han de valorar de forma conjunta els motius al·legats pel sol·licitant i la pertorbació del servei que se’n pugui derivar.

En general, no es concedirà quan es demani amb discontinuïtat (caps de setmana, etc.) i no es pugui garantir la permanència del substitut inicialment nomenat. En aquest cas, es considerarà que la petició afecta la prestació del servei.

El temps de llicència computa a l’efecte d’antiguitat. Hi ha reserva del lloc de treball. En el cas dels funcionaris interins la reserva de lloc serà com a màxim fins al 31 d’agost de l’any en què gaudeix d’aquesta llicència.​

Retribucions: No es percep cap retribució. 

Quota que paga el/la treballador/a (quota obrera)

1.     Sobre funcionaris de drets passius i muface així com funcionaris a partir del 2011 queden suspeses i quan tornen al lloc de treball se li ha de descomptar aquelles quotes que no s’ha pogut descomptar pel temps de la llicència.

2.     Sobre funcionaris interins acollits a la seguretat social i laborals, la quota obrera queda reduïda proporcionalment a la llicència demanada i per tant no es pot tornar a imputar quan torna al lloc de treball.

Cotització (quota empresarial)

​1.- En el cas dels funcionaris de drets passius i muface: No hi ha bases 

2.- En el cas dels funcionaris a partir del 2011: La base de contingències comunes se li manté com si estigués en actiu i la base d’accidents de treball i malaltia professional se li redueix d’acord amb els dies de la llicència sol·licitada.

​3.- En el cas dels funcionaris interins: La base de contingències comunes se li manté com si estigués en actiu i la base d’accidents de treball i malaltia professional se li redueix d’acord amb els dies de la llicència sol·licitada.

4.- En el cas dels laborals: La base de contingències comunes serà la mínima corresponent al grup de la seva categoria i la base d’accidents de treball i malaltia professional s’aplicarà el topall mínim de cotització establert.

 Ves a ATRI per fer la tramitació   

Image 4

         ​

Normativa​

 • Article 95.2 del Decret legislatiu 1/1997​, de 31 d’octubre (DOGC núm. 2509, de 3 de novembre de 1997)​
 • Art. 47​​ de la Llei 2/2021​, de 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ​​

​​​​​​​​​​​Accident laboral

Com notificar un accident laboral

 1. Comunicar l’accident a la direcció del centre o al superior jeràrquic qui emplena el formulari següent:
  Full de notificació d’accident, inc​ident laboral o malaltia professional
 2. Trametre el Full a la Direcció de Serveis / Direcció dels Serveis Territorials o a la Gerència del Consorci d’Educació. S’avança per correu electrònic o fax.
 3. Terminis de notificació:
 • Immediatament: en cas d’accident mortal.
 • 24 hores: en cas d’accidents amb baixa molt greus, accidents greus i accidents que afectin a més de quatre persones.
 • 48 hores: en cas d’accidents amb baixa lleus, accidents sense baixa i incidents laborals.

Notificació d’accidents laborals i assistència sanitària

Circuit d’assistència sanitària

Personal adscrit al Règim General de la Seguretat Social

 1. Demanar a la direcció del centre o al superior jeràrquic el volant d’assistència mèdica, degudament emplenat i signat.
 2. Descarregueu-vos el volant d’assistència d’ASEPEYO
 3. Visitar un centre assistencial d’ASEPEYO.
 4. Trametre el document justificatiu d’assistència de la mútua a la direcció del centre o a la persona responsable de la unitat on està adscrit el personal treballador.

Instrucció 1/2007, de 27 de juny, del Departament de Salut que articula l’actuació dels diferents òrgans que poden intervenir en la valoració de la contingència professional.

Personal treballador adscrit al Règim General de la Seguretat Social desplaçat a l’estranger

Informació sobre l’assistència sanitària: He de viatjar a l’estranger per feina. La mútua em cobreix aquesta situació?

Personal adscrit al Règim Especial de MUFACE

 1. Comunicar l’accident a la direcció del centre o al superior jeràrquic.
   
 2. Visitar el centre assistencial de l’entitat d’assistència sanitària col·laboradora de MUFACE al qual pertany la persona accidentada. S’ha de fer servir l’imprès Comunicat mèdic per a situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural de MUFACE.
  Descarregueu-vos el comunicat a l’apartat Impresos incapacitat de MUFACE
   
 3. Una vegada rebuda l’assistència, trametre l’imprès anterior al superior jeràrquic amb la documentació complementària disponible.

Ordre APU/3554/2005, de 7 de novembre, per la qual es regula el procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d’accident en acte de servei en l’àmbit del mutualisme administratiu gestionat per MUFACE (BOE núm. 275, de 17.11.2005).​

​​Personal treballador adscrit al Règim Especial de MUFACE desplaçat a l’estranger:

Informació sobre l’assistència sanitària: Assistència Sanitària en desplaçaments temporals a l’estranger       

Prevenció de riscos en desplaçaments

El Departament ha publicat aquest document divulgatiu sobre prevenció de riscos en desplaçaments, que té com a finalitat donar a conèixer les mesures preventives que s’han de prendre perquè els desplaçaments que es fan en anar i tornar de la feina, i també els que es fan dins de la jornada laboral, siguin segurs.

Per a més informació, es pot consultar la publicació La seguretat en els desplaçaments per anar i tornar de la feina, elaborada per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, coordinadament amb el Servei Català de Trànsit.

Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim especial de MUFACE)

Personal docent acollit al règim especial de la MUFACE
Les dades relatives al diagnòstic han d’anar codificades (segons la taula del CIE 9) en els tres exemplars del comunicat de baixa inicial, en els comunicats successius i en el de l’alta, també s’han de fer constar, la data d’inici, les dades del facultatiu que emet el comunicat: nom i cognoms, núm. col·legiat i data d’expedició. Aquestes dades són imprescindibles per concedir la llicència per malaltia corresponent, i l’únic exemplar que tindrà la descripció del diagnòstic serà el del treballador/a.

Les llicències per malaltia es concedeixen en funció d’allò que s’indiqui al comunicat que s’aporti, el qual té caràcter orientatiu i, si escau, dels informes complementaris que es puguin sol·licitar. És el director dels serveis territorials / gerent del Consorci d’Educació de Barcelona qui autoritza o no la llicència corresponent

Comunicat de baixa
El/la funcionari/ària ha d’informar al centre de la seva absència a l’inici de la malaltia i trametre el comunicat no més tard del quart dia des de la data d’inici de baixa per malaltia, acompanyat del model de sol·licitud, i el centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Comunicat de continuïtat i successius
Els comunicats successius el/la funcionari/ària els ha de lliurar al centre de destinació, el dia següent hàbil i com a màxim al tercer dia des de la seva expedició, acompanyat del model de sol·licitud de llicència per malaltia, i el centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

 • 15 dies naturals: S’emetran comunicats de continuïtat, amb caràcter general, als 15 dies naturals comptats a partir de la data d’inici de la malaltia que figura en el comunicat inicial i a continuació, cada 15 dies naturals comptats des de la data del comunicat immediatament anterior.
 • 10 mesos: El comunicat de continuïtat immediatament anterior a aquell en què es compleixin els 10 mesos des de l’inici de la incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic específic de ratificació en el que constin les patologies i la presumpció que en un termini de 6 mesos pot ser donat/donada d’alta per curació.
 • 16 mesos: El comunicat de continuïtat corresponent al termini en que es compleixin els 16 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic on es justifiqui la necessitat del manteniment dels efectes d’incapacitat temporal, o al contrari, que es tracti d’un procés que podria qualificar-se d’incapacitat permanent.
 • 18 mesos: Una vegada superats els 18 mesos, si no ho ha fet abans, des del servei de personal s’haurà d’iniciar d’ofici el procediment de jubilació del mutualista per incapacitat permanent pel servei.
 • 24 mesos: Una vegada arribats al termini de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, el facultatiu que atén al mutualista haurà d’emetre el comunicat d’alta, especificant-ne els motius.

Comunicat d’alta
El/la funcionari/ària que causi alta, ha de presentar al centre de destinació el comunicat d’alta emès pel facultatiu corresponent, que és de presentació obligada, no més tard del següent dia hàbil al de la data d’expedició.

La data que ha de constar en el comunicat d’alta ha de coincidir amb l’últim dia de la baixa i ha de ser el dia immediatament anterior a la reincorporació efectiva al treball.

El director del centre trametrà immediatament el comunicat d’alta al Servei de Personal, atès que aquest ha de fer la tramesa a la MUFACE, en un termini breu, en el cas que l’afectada estigués percebent el subsidi.

Comunicat de baixa inicial i comunicats successius en el cas de Risc durant l’embaràs
El/la funcionari/ària ha d’informar al centre de la seva absència a l’inici de la malaltia i, no més tard del quart dia des de la data d’inici, ha de presentar el comunicat inicial, emès pel facultatiu corresponent, (dos exemplars: un per al Servei de Personal i un altre per tal que el Servei de Personal el trameti a la MUFACE), acompanyat del model de sol·licitud de llicència per malaltia. El centre haurà de trametre immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona aquests dos exemplars del comunicat inicial.

El comunicat inicial té una validesa de tres mesos. Si s’hagués previst una durada inferior a tres mesos i s’arribés aquesta data sense desaparèixer el risc, s’haurà d’expedir un altre comunicat, indicant la nova durada prevista. Aquest comunicat haurà d’acreditar que les condicions del lloc de treball afecten a l’embarassada o al fetus, el risc específic que representen i la probable durada de la situació.
Si s’arriba a quart mes i continua la situació de risc, s’expedirà un comunicat en l’esmentada data o el posterior dia hàbil.

Observacions
Tant el comunicat inicial de baixa per malaltia com els comunicats successius i el d’alta els ha d’emetre el facultatiu corresponent per triplicat i el funcionari o funcionària n’ha de presentar dos exemplars al centre: un per al servei de Personal i un altre per tal que el Servei de Personal el trameti a la MUFACE).

El funcionari o funcionària haurà d’avançar l’enviament al centre, per correu electrònic, d’una còpia del comunicat el mateix dia o l’endemà de l’emissió de la baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta. Aquest enviament s’ha de fer en totes les incidències, tant si corresponen a una incapacitat d’un dia (en el cas que el facultatiu corresponent faci una baixa i alta per un sol dia) o dos dies de baixa i fins al temps que mantinguin aquesta incidència.

En època de vacances escolars, serà el mateix interessat qui s’adreçarà als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona, per presentar els comunicats de baixa, continuïtat i/o d’alta emesos pel facultatiu corresponent. Caldrà també que l’interessat enviï, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, els esmentats comunicats pels correus electrònics que indiqui cada servei territorial / Consorci d’Educació de Barcelona.

Retribucions
100% de les retribucions.

Sol·licitud de llicència, documentació i normativa      Declaració jurada  

Enviament de la documentació

​Incapacitat temporal per malaltia comuna i risc durant l’embaràs (Règim general de la Seguretat Social)

Personal docent acollit a la Seguretat Social
A partir de l’1 de desembre de 2015 ha entrat en vigor l’Ordre ESS/1187/2015, que desenvolupa el Reial Decret 625/2014 i regula els detalls dels processos de tramitació de baixes i altes mèdiques i el control de baixes mèdiques i el control de les situacions d’incapacitat temporal.

Comunicat de baixa i continuïtat per contingències comunes i contingències professionals

 • Processos durada estimada inferior a 5 dies, Es pot emetre en el mateix acte el comunicat de baixa i el comunicat d’alta
 • Processos durada estimada entre 5 i 30 dies, s’expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 14 dies naturals des del comunicat anterior
 • Processos durada estimada entre 31 i 60 dies, s’expedirà comunicat de continuïtat als 7 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 28 dies naturals des del comunicat anterior
 • Processos durada estimada de 61 dies o més, s’expedirà comunicat de continuïtat 14 dies naturals següents al comunicat de baixa. Els següents comunicats, en el termini màxim de 35 dies naturals des del comunicat anterior
 • Fi de l’expedició dels comunicats de confirmació de baixa, Quan el procés arribi als 365 dies.
  Abans d’arribar, l’INSS haurà de comunicar aquest fet

Observacions
Baixa: El/la docent ha de presentar al centre de destinació el comunicat de baixa (exemplar de l’empresa) amb la màxima urgència i mai més tard del 3r dia de la incapacitat temporal (dies naturals).

El centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Continuïtat i successius: El/la docent ha de presentar els comunicats de confirmació de la incapacitat temporal al centre de destinació. El centre els haurà de lliurar immediatament als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.

Alta: El/la docent ha de portar el comunicat d’alta el mateix dia que s’incorpori al treball, que serà el dia següent a la data del comunicat.

El docent haurà d’avançar l’enviament al centre, per correu electrònic, una còpia del comunicat el mateix dia o l’endemà de l’emissió de la baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta. 

L’avançament per correu electrònic el mateix dia o l’endemà de l’emissió dels comunicats de baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta, s’ha de fer en totes les incidències, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, tant si corresponent a una incapacitat d’un dia (en el cas que el facultatiu corresponent faci una baixa i alta per un sol dia) o dos dies de baixa i fins al temps que mantinguin aquesta incidència.

En època de vacances escolars, serà el mateix interessat qui s’adreçarà als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona per presentar els comunicats de baixa, continuïtat i/o d’alta emesos pel facultatiu corresponent. Caldrà també que l’interessat enviï, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, còpia dels esmentats comunicats pels correus electrònics que indiqui cada servei territorial/Consorci d’Educació de Barcelona.

Retribucions
100% de les retribucions.

Sol·licitud de llicència, documentació i normativa      Declaració jurada  

Enviament de la documentació

Vacances després d’una incapacitat temporal

En cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudiment de les vacances durant l’any natural, es podran gaudir en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.​ El còmput de les vacances s’inicia l’endemà de la data de finiment de la incapacitat temporal.​

​​​​Sol·licitud de permisos, documentació i nor​mativa 

Enviament de la documentació​

Tant la sol·licitud de llicència com la de vacances després d’una incapacitat temporal, així com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

 • eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.
 • Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat d​e la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​​