Horari

Horari

Informació referent al calendari i als horaris del personal docent en centres públics del Departament d’Educació.

Horari del professorat de Primària i Centres d’Educació Especial (CEE)

Horari del professorat de Primària i Centres d’Educació Especial (CEE)

El personal docent té l’horari laboral setmanal que s’estableix amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals.

L’horari es compon normativament de sessions lectives d’una hora. És important comprovar que l’horari assignat té cada hora al bloc que correspon: les hores lectives i les hores complementàries fixes són presencials mentre que les hores de preparació són fora del centre.

    23 hores de permanència al centre en horari fix:◦   activitats docents amb grups classe◦   activitats de suport escolar personalitzat i altres activitats de suport◦   atenció a la diversitat◦   activitats de tutoria individual i de grup◦   substitució d’absències de curta durada◦   activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l’exercici d’aquestes funcions
    7 hores d’activitats complementàries al centre:▪   hores de coordinació▪   reunions▪   activitats relacionades amb la tutoria▪   atenció als pares i mares o tutors i tutores de l’alumnat▪   seminaris de coordinació d’equips directius▪   formació en el centre, subxarxa de coordinadors digitals i altres activitats formatives autoritzades per la direcció general corresponent▪   activitats de col·laboració amb altres professionals, treball en equip▪   activitats per a la dinamització del Pla Català de l’Esport▪   en aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així ho demanin, i prioritzant les necessitats d’atenció de l’alumnat, cal incloure la custòdia d’alumnes 
    7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de programacions, etc. (no s’han de fer necessàriament al centre).
 % Jornada i sou Hores lectivesHores complementàriesTotal de permanènciaTotal d’horessetmanals
Vacant Sencera100,00%23h7h30h37h 30min
Reducció 1/3 de jornada (2/3)66,66%(80% amb bonificació)15h 20min4h 40min20h25h
Mitja vacant (1/2)50,00%11h 30min3h 30min15h18h 45min

Durada dels nomenaments

Una vacant és un lloc de treball d’un centre educatiu que forma part de la plantilla per tot un curs escolar. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis durant tot el curs a mitja jornada o a jornada sencera. Les vacants (mitges jornades i jornades senceres) finalitzen el 31 d’agost.

Una substitució cobreix, de manera provisional, el lloc de treball d’un funcionari/ària o d’un interí/ina que es troba absent totalment o parcial per una llicència, permís, reducció de jornada, baixa per incapacitat transitòria (IT) o altres incidències. La persona nomenada presta serveis únicament durant el període de la incidència.

En cas d’acumular una vacant i una substitució: la vacant finalitza el 31 d’agost i la substitució, com a màxim, el 30 de juny.

Fases en la realització dels horaris
1. Criteris per a l’elaboració de l’horariEls criteris per elaborar l’horari han d’estar, per normativa, especificats a les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) i cal fer un claustre per aprovar-los.

“L’elaboració de l’horari és responsabilitat de l’equip directiu, però correspon al claustre de professorat aprovar els criteris pedagògics que s’han de seguir en l’elaboració dels horaris dels grups d’alumnes i del professorat, d’acord amb el procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre.”
2. Aprovació de l’horariEl director o directora del centre aprova provisionalment l’horari i el claustre ha de comprovar-ne l’adequació. Serà en aquest claustre on es faran les correccions oportunes a l’horari, sens perjudici de la seva validesa provisional mentre no s’hagi esmenat.
L’horari definitiu s’incorpora a la programació general anual.
3. Difusió i publicitatEls horaris del professorat, els horaris dels grups d’alumnes i la resta d’informació horària significativa formen part de la programació general anual i, per tant, el director o directora n’ha de fer difusió i publicitat. Tot el professorat ha de tenir accés a tots els horaris.

Horari del professorat dels instituts, escoles d’art i EOI

Horari del professorat dels instituts, escoles d’art i EOI

El personal docent té l’horari laboral setmanal que s’estableix amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals.

L’horari es compon normativament de sessions lectives d’una hora. És important comprovar que l’horari assignat té cada hora al bloc que correspon: les hores lectives, les hores complementàries fixes i les complementàries no fixes.  Vegeu l’esquema següent:

24 hores de permanència al centre en horari fix:▪   18 hores lectives▪   6 hores d’activitats complementàries:▪   guàrdies i altres vigilàncies▪   reunions setmanals d’equip docent▪   reunions de departament▪   coordinacions d’àmbit i de tutories▪   comissió d’atenció a la diversitat▪   coordinacions de nivell i amb especialistes per a l’atenció a la diversitat▪   seminaris de coordinació d’equips directius,▪   formació en el centre, la subxarxa de coordinadors digitals i altres activitats formatives autoritzades per la direcció general corresponent▪   altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre
6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix (es podran realitzar de forma telemàtica):▪   reunions d’avaluació▪   claustres i consells escolars▪   reunions amb pares o tutors legals▪   coordinació o mentoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat▪   tutoria de professorat novell▪   reunions de coordinació amb altres centres▪   reunions amb professionals i entitats externes▪   activitats de reforç i de tutoria
7 hores i 30 minuts d’organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques d’aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació.
 % Jornada i sou Hores lectivesComplementàriesen horariPermanència setmanal *Total d’horessetmanals
FixNo Fix
Vacant Sencera100,00%18h6h6h24h37h 30min
Reducció 1/3 de jornada (2/3)66,66%(80% amb bonificació)12h4h4h16h25h
Mitja vacant (1/2)50,00%9h3h3h12h18h 45min

* En els pressupostos del 2020, el Parlament va aprovar la recuperació de les 24 hores de permanència en el centre.

Durada dels nomenaments

Una vacant és un lloc de treball d’un centre educatiu que forma part de la plantilla per tot un curs escolar. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis durant tot el curs a mitja jornada o a jornada sencera. Les vacants (mitges jornades i jornades senceres) finalitzen el 31 d’agost.

Una substitució cobreix, de manera provisional, el lloc de treball d’un funcionari/ària o d’un interí/ina que es troba absent totalment o parcial per una llicència, permís, reducció de jornada, baixa per incapacitat transitòria (IT) o altres incidències. La persona nomenada presta serveis únicament durant el període de la incidència.

En cas d’acumular una vacant i una substitució: la vacant finalitza el 31 d’agost i la substitució, com a màxim, el 30 de juny.

Fases en la realització dels horaris
1. Criteris per a l’elaboració de l’horariEls criteris per elaborar l’horari han d’estar, per normativa, especificats a les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) i cal fer un claustre per aprovar-los.

“L’elaboració de l’horari és responsabilitat de l’equip directiu, però correspon al claustre de professorat aprovar els criteris pedagògics que s’han de seguir en l’elaboració dels horaris dels grups d’alumnes i del professorat, d’acord amb el procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre.”
2. Aprovació de l’horariEl director o directora del centre aprova provisionalment l’horari i el claustre ha de comprovar-ne l’adequació. Serà en aquest claustre on es faran les correccions oportunes a l’horari, sens perjudici de la seva validesa provisional mentre no s’hagi esmenat.
L’horari definitiu s’incorpora a la programació general anual.
3. Difusió i publicitatEls horaris del professorat, els horaris dels grups d’alumnes i la resta d’informació horària significativa formen part de la programació general anual i, per tant, el director o directora n’ha de fer difusió i publicitat. Tot el professorat ha de tenir accés a tots els horaris.

Personal docent amb destinació als Centres de Formació d’Adults (CFA)

Personal docent amb destinació als Centres de Formació d’Adults (CFA)

El personal docent te l’horari laboral setmanal que s’estableix amb caràcter general per als funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que actualment és de 37 hores i 30 minuts setmanals.

L’horari es compon normativament de sessions lectives d’una hora. És important comprovar que l’horari assignat té cada hora al bloc que correspon: les hores lectives, les hores complementàries fixes i les complementàries no fixes. 

A. Cos de mestres

20 hores setmanals lectives: ·         activitats docents amb grups classe·         activitats docents a l’aula d’autoformació·         activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a alumnat, entrevistes i seguiment del pla de treball)·         activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions
7 hores d’activitats complementàries d’horari fix: ·         substitucions d’absències de curta durada·         reunions setmanals·         activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (atenció a l’alumnat, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.)·         coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i les característiques de l’alumnat·         manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc
3 hores d’activitats complementàries de presència al centre no sotmeses a l’horari fix: ·         reunions d’avaluació·         reunions claustre i de consell escolar de centre·         coordinació amb altres centres, amb professionals i entitats externes·         altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre
7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correcció d’activitats, assistència a cursos i activitats de formació, reunions pedagògiques, preparació de programacions, intervencions educatives individualitzades, etc. (no s’han de fer necessàriament al centre).
 % Jornada i sou Hores lectivesComplementàriesen horariPermanència setmanalTotal d’horessetmanals
FixNo Fix
Vacant Sencera100,00%20 h7h3h27h30h
Reducció 1/3 de jornada (2/3)66,66%(80% amb bonificació)13h 20min4h 40min2h18h20h
Mitja vacant (1/2)50,00%10h3h 30min1h 30m13h 30m15h

B. Cos de professorat d’ensenyament secundari 

24 hores de permanència al centre en horari fix: 18 hores lectives i 6 hores d’activitats complementàries. 18 hores setmanals lectives:·         activitats docents amb grups classe·         activitats docents a l’aula d’autoformació·         activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcionsAquestes 18 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals. 6 hores d’activitats complementàries d’horari fix:·         substitucions d’absències de curta durada·         reunions setmanals·         coordinació de programes, d’ensenyaments, nivells, àmbits i tutories·         adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques de l’alumnat·         manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, etc.)·         altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre
6 hores d’activitats complementàries no sotmeses a l’horari fix:·         reunions d’avaluació, de claustre i de consell de centre·         activitats relacionades amb l’àmbit de l’acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d’itineraris formatius, etc.)·         tutoria de professorat novell·         coordinació amb altres centres·         reunions amb professionals i entitats externes Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.
7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, seguiment de les tasques i de l’aprenentatge de l’alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d’activitats, impuls de projectes d’innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.
 % Jornada i sou Hores lectivesComplementàriesen horariPermanència setmanal *Total d’horessetmanals
FixNo Fix
Vacant Sencera100,00%18h6h6h24h37h 30min
Reducció 1/3 de jornada (2/3)66,66%(80% amb bonificació)12h4h4h16h25h
Mitja vacant (1/2)50,00%9h3h3h12h18h 45min

* En els pressupostos del 2020, el Parlament va aprovar la recuperació de les 24 hores de permanència en el centre. Posteriorment, la mesa sectorial va aprovar la normativa horària que inclou aquesta recuperació.

Durada dels nomenaments

Una vacant és un lloc de treball d’un centre educatiu que forma part de la plantilla per tot un curs escolar. La persona nomenada per cobrir-la presta serveis durant tot el curs a mitja jornada o a jornada sencera. Les vacants (mitges jornades i jornades senceres) finalitzen el 31 d’agost.

Una substitució cobreix, de manera provisional, el lloc de treball d’un funcionari/ària o d’un interí/ina que es troba absent totalment o parcial per una llicència, permís, reducció de jornada, baixa per incapacitat transitòria (IT) o altres incidències. La persona nomenada presta serveis únicament durant el període de la incidència.

En cas d’acumular una vacant i una substitució: la vacant finalitza el 31 d’agost i la substitució, com a màxim, el 30 de juny.

Fases en la realització dels horaris
1. Criteris per a l’elaboració de l’horariEls criteris per elaborar l’horari han d’estar, per normativa, especificats a les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) i cal fer un claustre per aprovar-los.

“L’elaboració de l’horari és responsabilitat de l’equip directiu, però correspon al claustre de professorat aprovar els criteris pedagògics que s’han de seguir en l’elaboració dels horaris dels grups d’alumnes i del professorat, d’acord amb el procediment establert a les normes d’organització i funcionament del centre.”
2. Aprovació de l’horariEl director o directora del centre aprova provisionalment l’horari i el claustre ha de comprovar-ne l’adequació. Serà en aquest claustre on es faran les correccions oportunes a l’horari, sens perjudici de la seva validesa provisional mentre no s’hagi esmenat.

L’horari definitiu s’incorpora a la programació general anual.
3. Difusió i publicitatEls horaris del professorat, els horaris dels grups d’alumnes i la resta d’informació horària significativa formen part de la programació general anual i, per tant, el director o directora n’ha de fer difusió i publicitat. Tot el professorat ha de tenir accés a tots els horaris.

HORARI I RETRIBUCIONS SEGONS TIPUS DE JORNADA