Excedències i compatibilitats del personal docent

Excedències i compatibilitats del personal docent

Tota la informació del Portal de Centre i més en un click.

Excedències

 A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa.

Tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat i afin​itat​

Durada: Període mínim de 3 mesos i màxim de 3 anys per tenir cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que es trobi sota la responsabilitat del sol·licitant, amb la condició que no pugui valer-se i no desenvolupi cap activitat retribuïda.

Observacions: El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. En el cas del personal interí computa a efectes del número d’ordre a la llista d’aspirants a cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat.

Durant tot el període d’excedència el personal amb destinació definitiva té dret a la reserva del lloc de treball. Si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins a la data de finalització del nomenament.

En el cas del personal interí el dret a la reserva del lloc de treball és fins a la data de finalització del nomenament.
No cal abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social.

En aquesta situació administrativa no es pot autoritzar la compatibilitat. Si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data que preveu incorporar-se la persona interessada. En el cas personal funcionari de carrera, si no se sol·licita abans de la data de finalització del període que estableix la normativa, es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular.

Només es pot gaudir un cop per cada subjecte causant ​i s’ha de gaudir en un període únic, sense que es pugui fraccionar.​

Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix.​

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

 • Document que acrediti el parentiu amb la persona sol·licitant.
 • Documentació mèdica on s’acrediti que el familiar no es pot valer per si mateix i que no pot exercir cap activitat retribuïda.
 • Declaració jurada o promesa conform​e la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa conforme cap altra persona que treballi en qualsevol altra administració o organisme públic no gaudeix d’aquesta excedència pel mateix fet causant.

Sol·licitud d’excedència vo​luntària, documentació i normativa – 875kb    Declaració jurada  – 1,4Mb​


Ves a ATRI per fer la tramitació   

Image 4

​Tenir cura d’un fill ​o filla​

​Durada: Període màxim de 3 anys, a comptar des de la data de naixement o de la sentència o resolució judicial de constitució de l’adopció o acolliment. Els fills successius donen dret a un nou període d’excedència que posa fi al període que ja s’estigui gaudint.

Observacions: 

Es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o resolució judicial de constitució de l’adopció o l’acolliment.

El període d’excedència computa a l’efecte de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió social o drets passius. En el cas del personal interí computa a l’efecte del número d’ordre a la llista d’aspirants per cobrir vacants i substitucions en règim d’interinitat.

Durant tot el període d’excedència el personal amb destinació definitiva té dret a la reserva del lloc de treball. Si ocupa un lloc de treball amb destinació provisional, té dret a la reserva fins a la data de finalització del nomenament.

En el cas del personal interí el dret a la reserva del lloc de treball és fins a la data de finalització del nomenament.

No cal abonar les quotes de MUFACE ni de Seguretat Social.

El seu gaudiment és per un període únic, sense que es pugui fraccionar.​

En aquesta situació administrativa no es pot autoritzar la compatibilitat. Si se’n té una d’autoritzada prèviament, aquesta resta suspesa d’ofici.

Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data que preveu incorporar-se la persona interessada. En el cas personal funcionari de carrera, si no se sol·licita abans de la data de finalització del període que estableix la normativa, es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular.

Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix.​

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família complet o document equivalent, o resolució judicial/administrativa d’adopció o d’acolliment.
 • Declaració jurada o promesa conforme la persona sol·licitant no desenvoluparà cap activitat pública ni privada, remunerada o no.
 • Declaració jurada o promesa conforme el/la cònjuge no exerceix aquest mateix dret. 

Sol·licitud d’e​xcedència voluntària, documentació i normativa – 875kb    Declaració jurada  – 1,4Mb​

Ves a ATRI per fer la tramitació   ​

Image 4

​​Incompati​bilitat​

Durada: Durant el temps que s’estigui en el servei actiu en un altre cos docent o escala de qualsevol administració pública.

Observacions: No hi ha reserva de lloc de treball.

Es concedeix si els funcionaris públics o el personal laboral fix es troben en situació de servei actiu en un altre cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passen a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic, sempre que no els correspongui de quedar en una altra situació i llevat que hagin obtingut l’autorització pertinent de compatibilitat, d’acord amb la legislació d’incompatibilitats. L’òrgan competent pot concedir automàticament i d’ofici aquest tipus d’excedència.

El nomenament com a personal interí o la contractació com a personal laboral temporal no habilita per a passar a aquesta situació administrativa​​.

El temps d’excedència no computa als efectes d’antiguitat, drets passius, MUFACE ni Seguretat Social.

Cal sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.

Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix.​

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

 • Document (nomenament, certificació…) que acrediti l’obtenció de l’altre lloc de treball en qualsevol administració o organisme públic

Sol·licitud d’e​xcedència voluntària, documentació i normativa     Declaració jurada  

Ves a ATRI per fer la tramitació   

Image 4

Interès particular (funciona​ris)​

​DuradaCom a mínim 2 anys, i no hi ha límit màxim.

RequisitsHaver estat prestant serveis efectius en qualsevol administració pública durant els 5 anys immediatament anteriors a l’inici de l’excedència.

ObservacionsNo hi ha reserva de lloc de treball. La concessió d’aquesta excedència està subordinada a les necessitats del servei, que s’han de motivar degudament.

No es pot concedir quan s’instrueix un expedient disciplinari al funcionari.

Es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que ha determinat la situació administrativa diferent a la del servei actiu no s’ha sol·licitat, en el termini d’un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu.

El temps d’excedència no computa als efectes d’antiguitat, drets passius, MUFACE ni Seguretat Social.
El reingrés al servei actiu es pot fer mitjançant la participació en una convocatòria de concurs per a la provisió de llocs de treball o en adscripció provisional, que s’ha de sol·licitar un mes abans de la data prevista d’incorporació i es concedeix d’acord amb les necessitats del servei.

RetribucionsAquesta excedència no es retribueix.

Sol·licitud d’e​xcedència voluntària, documentació i normativa   

​Enviament de la sol·licitud​: Cal emplenar la sol·licitud amb la signatura del director/a del centre conforme està assabentat i tramitar-la per Petició genèrica​ al servei territorial corresponent. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.​​

Interès​ particular (laborals)​ 

​Durada: Com a mínim 1 any, i no hi ha límit màxim.

Requisits: Acreditar haver estat 1 any efectiu prestant serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Observacions: No hi ha reserva del lloc de treball. Es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular, si quan finalitza la causa que ha determinat la situació administrativa diferent a la del servei actiu no s’ha sol·licitat, en el termini d’un mes abans de la data prevista, el reingrés al servei actiu.

El temps d’excedència no computa a l’efecte d’antiguitat.

S’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.
No es pot tornar a demanar si no han transcorregut 4 anys des que ha finalitzat l’anterior excedència voluntària, llevat del supòsit de l’excedència voluntària per cura de fill.

Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix.

Sol·licitud d’e​xcedència voluntària, documentació i normativa  ​

​Enviament de la sol·licitud​: Cal emplenar la sol·licitud amb la signatura del director/a del centre conforme està assabentat i tramitar-la per Petició genèrica al servei territorial corresponent. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

Manteniment de la convivència (fun​cionaris)​

​Durada: Com a mínim 2 anys i fins a un màxim de 15 anys.

Requisits: Es pot concedir quan el cònjuge o el convivent del funcionari ha de residir en un altre municipi perquè ha obtingut un lloc de treball estable.

Observacions: No hi ha reserva del lloc de treball. No es necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquest tipus d’excedència.

S’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de finalitzar el període establert per la normativa o de la data prevista d’incorporació de la persona interessada. En el cas personal funcionari de carrera, si no se sol·licita abans de la data de finalització del període que estableix la normativa, es declara d’ofici la situació administrativa d’excedència voluntària per interès particular.

El temps d’excedència no computa als efectes d’antiguitat, drets passius, MUFACE ni Seguretat Social.

Retribucions: Aquesta excedència no es retribueix.

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud

 • Fotocòpia del llibre de família o document equivalent, o resolució notarial de convivència.
 • Certificat d’empadronament o un altre document que acrediti que el o la cònjuge del funcionari/ària resideix en un altre municipi.
 • Document que acrediti que el/la cònjuge del funcionari/ària ha obtingut un lloc de treball estable o l’està ocupant (contracte de treball indefinit, nomenament com a funcionari/ària…). 

Sol·licitud d’e​xcedència voluntària, documentació i normativa – 875kb    Declaració jurada  – 1,4Mb​

Ves a ATRI per fer la tramitació   ​​

Image 4

​​Violència de g​ènere​​

Durada: No s’estableix un termini ni mínim ni màxim de permanència en aquests tipus d’excedència.

Observacions: No és necessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquesta excedència.

El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o drets passius. En el cas del personal interí i substitut computa a l’efecte del número d’ordre en la borsa de treball docent. Hi ha reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos i, si les actuacions judicials ho determinen, es pot prorrogar tres mesos més i fins a un màxim de 18 mesos.

S’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.

Retribucions: Durant els dos primers mesos el personal funcionari, interí i substitut té dret a percebre les retribucions íntegres i si s’escau, les prestacions per fill a càrrec. Després dels dos primers mesos, la resta dels temps d’excedència no es perceben retribucions.

En​ el cas del personal laboral, sense retribucions.

​​Do​cumentació que cal adjuntar a la sol·licitud​

 • ​​Fotocòpia del llibre de família o document equivalent.
 • Còpia de l’ordre de protecció a favor de la víctima o, excepcionalment, l’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la persona demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de ​protecció. 

Sol·licitud d’e​xcedència voluntària, documentació i normativa – 875kb    Declaració jurada  – 1,4Mb​

Ves a ATRI per fer la tramitació   

Image 4

​​Vio​lència terr​​orista​

​Dur​ada: No s’estableix un termini ni mínim ni màxim de permanència en aquests tipus d’excedència.

Requis​​its: Es pot concedir als funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l’activitat terrori​sta, així com els amenaçats en els termes de l’article 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de reconeixement i prote​cció integral a les víctimes del terrorisme, previ reconeixement del Ministeri de l’Interior o de sentència judicial ferma.​

Obs​ervacions: No és ne​cessari un temps mínim de servei actiu per poder sol·licitar aquests tipus d’excedència.

El període d’excedència​ computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació de grau personal i del sistema de previsió o d​rets passius. En el cas del personal interí i substitut computa a l’efecte del número d’ordre en la borsa de treball docen​t. Hi ha reserva del mateix lloc de treball durant 6 mesos i, si es considera necessari, es pot prorrogar aquest perío​de durant tres mesos més i fins a un màxim de 18.

S’ha de sol·licitar el rein​grés al servei actiu un mes abans de la data prevista d’incorporació.

Retribucions: Durant els dos primers mesos el personal funcionari, interí i substitut té dret a percebre les retribucions íntegres i si s’escau, les prestacions per fill a càrrec. Després dels​ dos primers mesos, la resta dels temps d’excedència no es perceben retribucions.

En​ el cas del personal laboral, sense retribucions.

Doc​umentació que cal adjuntar a la sol·licitud

 • Fotocòpia compulsada del llibre de família (complet) o document equivalent, o certificat del registre civil on quedi constància del grau de parentiu, si escau.
 • Document acreditatiu emès pel Ministeri de l’Interior o sentència judicial ferma conforme es té la condició de funcionari i de víctima del terrorisme o que acrediti patir situacions d’amenaces o coaccions directes i reiterades procedents d’organitzacions terroristes.

Sol·licitud d’e​xcedència voluntària, documentació i normativa – 875kb    Declaració jurada  – 1,4Mb​​

Ves a ATRI per fer la tramitació   

Image 4

Compatibilitats

Compatibilitat per a activitats públiques i/o privad​es

Durada: Un curs acadèmic complet, tot i que restarà sense efectes en el cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de treball en el decurs del mateix.  Si la resolució aprecia que les activitats o els llocs de treball declarats resulten incompatibles, i l’interessat no ha efectuat l’opció d’un d’ells abans de la seva presa de possessió, s’entendrà que opta pel nou lloc de treball, i que resta en la situació administrativa corresponent.

Observacions: En cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.

Remuneració: Les remuneracions totals que es poden percebre com a conseqüència de compatibilitzar activitats públiques, no podran superar la retribució que li correspongui per l’activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, incrementada d’acord amb els percentatges següents:

Grup A1 i A2 o equivalent: un 30%

Grup B o equivalent: un 35%

Sol·licitud de compatibilitat i normativa 

Declaració jurada o promesa  

Enviament de la documentació​​

Tant la sol·licitud com  la documentació que s’ha d’adjuntar, s’han de tramitar per alguns dels següents mitjans:

 •  eValisa de la direcció del centre on la persona estigui destinada adjuntant la seva sol·licitud i la documentació justificativa del permís i adreçada al servei de personal docent del servei territorial corresponent.
 • Petició genèrica. Per fer una sol·licitud utilitzant aquest canal caldrà que la persona seleccioni el Departament d’Educació i el servei territorial on ha de presentar-la. A l’apartat “Assumpte” caldrà indicar el tipus de sol·licitud que es vol demanar, sense indicar ni el tema ni el subtema.

Independentment del mitjà que feu servir per tramitar, s’ha d’adjuntar la sol·licitud signada i la documentació justificativa, la qual pot ser una còpia, sense necessitat que aquesta estigui compulsada, però si aquest és el cas, s’ha d’adjuntar signada la Declaració responsable sobre l’autenticitat de la còpia de la documentació presentada​ i enviar-la escanejada juntament amb la resta de la documentació presentada.

Tant l’eValisa com la Petició​​ genèrica tenen un límit de capacitat per a cada petició, sent de 10 Mb per a l’eValisa i de 5 Mb per a la petició genèrica, motiu pel qual és preferible l’ús de l’eValisa. Segons el pes de la documentació podria ser convenient adjuntar els fitxers comprimits o presentar més d’una petició.​​​

Data d’actualització: 15 d’abril de 2021

ATRI (web)

ATRI (intranet)

Manuals i PMF