Estadis docents

ESTADIS DOCENTS

Sol·licitud

Tramitació telemàtica

Accedir a l’opció d’ATRI: Expedient > Sol·licituds a Recursos Humans > Alta sol·licitud.

Seleccionar el tipus de sol·licitud

Triar Destinatari, “Gestors del mateix departament” (opció que surt per defecte).

Annexar: el formulari de sol·licitud degudament emplenat que correspongui al tràmit que voleu fer (estadi, jubilació….) i els documents acreditatius que s’indiquen en el formulari de sol·licitud corresponent.

Quan s’envia, constarà que la sol·licitud està en tràmit.

Com s’assoleix un estadi de promoció?

Per assolir un estadi de promoció es necessiten 10 crèdits:

 • Sis (o nou) crèdits corresponents a serveis prestats. Es consideren els serveis prestats en centres educatius públics en cossos docents com a funcionari de carrera, en pràctiques o interí, com a professor de religió, com a personal docent contractat en règim laboral, i com a educador en una llar d’infants pública.
 • Quatre (o un) crèdits restants repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.

El reconeixement del primer estadi requerirà 9 anys de serveis prestats i un crèdit de mèrits docents.

Entre els anys 2012 i 2013 el nombre de crèdits per mèrits docents corresponents als estadis segon a cinquè s’incrementarà gradualment cada any, de la manera següent:

any 2012: 6 crèdits de serveis + 3 crèdits de mèrits;
any 2013: 6 crèdits de serveis + 4 crèdits de mèrits

Els crèdits de mèrits poden correspondre a:

 • Implicació en la millora dels resultats del centre.
 • Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat.
 • Formació permanent i acadèmica.
 • Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i la creació de materials educatius digitals.

Els funcionaris de carrera, en pràctiques i interins, així com els professors de religió, podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció.

RETALLADA ALS ESTADIS

El Departament d’Educació, de forma unilateral, va imposar el 2012 que el 1r estadi s’assolia amb 9 anys de serveis prestats, en comptes de amb 6 anys, com s’havia acordat l’any 1991 (Acord de cobrament d’estadis signat per CCOO, UGT i CSIF).

Aquest nou sistema va suposar una retallada salarial que va afectar a més dels 6.000 docents (funcionaris i interins) que tenien 5 anys de serveis el 2012, i continua afectant a tothom que demana el 1r estadi.
CCOO calcula que mantenir aquesta mesura suposa una brutal pèrdua acumulada de fins a 4.500€ afegida a la pèrdua que suposa endarrerir el compliment dels estadis posteriors: 2n estadi amb 15 anys de serveis (9+6) i no amb 12 anys; 3r estadi amb 21 anys i no amb 18 anys…

CCOO continuarà lluitant per revertir aquesta situació i per recuperar drets i salari de tot el personal docent!

Efectes econòmics

La promoció d’un estadi a un altre s’assolirà el mateix dia en què s’hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l’estadi.

Si la sol·licitud de reconeixement de l’estadi es posterior a la data d’assoliment la data de reconeixement de l’estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.

La sol·licitud amb retard no retarda la data d’assoliment d’estadis posteriors, que continuarà sent vàlida si es tenen els crèdits corresponents.

Sol·licitud de reconeixement d’estadi i documentació justificativa

Els estadis no es reconeixen automàticament i s’han de sol·licitar, reunint els requisits corresponents.

No es paguen amb efectes retroactius! Per tant, cal demanar-los ABANS DE LA DATA DE L’ASSOLIMENT

Les sol·licituds es poden presentar a partir dels tres mesos anteriors a la data prevista per assolir l’estadi, sempre que els interessats puguin acreditar el compliment dels crèdits exigits.

En el supòsit que no consti al registre de personal del Departament d’Ensenyament els crèdits, els interessats han d’adjuntar la documentació següent:

a) Serveis docents prestats

Fotocòpia compulsada del nomenament o contracte o certificació de la direcció del centre amb el vistiplau de la Inspecció d’Educació en què consti el període al·legat.

b) Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat

En el cas de l’apartat c) de l’article 6, certificació emesa pel secretari de l’òrgan.

En el cas dels apartats h) i i) de l’article 6, fotocòpia compulsada del nomenament com a tutor.

c) Formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat

En el cas dels subapartats a), b), c), d), e), f) i g) de l’apartat 1 de l’article 7, certificació acadèmica original o fotocòpia compulsada, la fotocòpia del títol corresponent o, en tot cas, la certificació de l’abonament dels drets d’expedició del títol.

En el cas dels subapartats a) i b) de l’apartat 2 de l’article 7, certificat del responsable de l’entitat que ha organitzat l’activitat en què ha de constar el reconeixement de l’homologació del curs i el nombre d’hores.

d) Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals

Per justificar la participació en activitats que requereixen la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet, certificació emesa pel director del centre visada per la Inspecció en la qual ha de constar que l’activitat en qüestió requereix la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet.

Per justificar la creació de materials educatius digitals, una certificació emesa per l’entitat encarregada de la seva difusió en la qual ha de constar el seu caràcter obert, innovador i complementari als llibres de text digitals.

3. El reconeixement dels estadis de promoció docent i dels seus efectes econòmics correspon a la direcció dels serveis territorials del Departament d’Ensenyament i a la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona, que han d’expedir-ne la certificació acreditativa. La resolució de reconeixement d’estadis posa fi a la via administrativa.

En tots els casos, els documents han de ser originals o fotocòpia compulsada.

En els certificats d’activitats de formació hi ha de constar obligatòriament:

 • La identificació de l’activitat de formació i el nom de l’organisme convocant;
 • Data d’inici i finalització;
 • Nombre d’hores de durada;
 • Tipus de participació: com a assistent/alumne o com a formador.

Sol·licitud de reconeixement d’estadi de promoció docent.

Com es poden obtenir els crèdits?

1. Implicació en el millorament dels resultats del centre

a) Aplicació als funcionaris docents dels resultats de l’avaluació del centre

En aquest apartat es tindran en compte els indicadors de centre referits als resultats des d’una perspectiva que integra l’avaluació interna i l’avaluació externa. L’avaluació de centres s’ha d’ajustar al que estableix el títol 4 del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius.

L’avaluació de resultats del centre incorpora, entre altres elements: els rendiments educatius, les avaluacions de les competències bàsiques assolides pels alumnes, el resultat de les avaluacions externes d’alumnes, especialment les referides a la finalització de cada etapa educativa, la continuïtat dels estudiants en l’etapa d’educació postobligatòria i les dades relatives al context socioeducatiu i a l’abandó escolar.

Per cada curs escolar en què s’assoleixi una millora significativa o es mantinguin bons resultats en els indicadors de centre, el professorat podrà obtenir fins a 1 crèdit en funció de la seva implicació (màxim sis crèdits en el període corresponent a cada estadi).

Correspondrà a la Inspecció d’Educació determinar la millora dels resultats dels centres a partir de les dades d’avaluació interna i externa i dels indicadors disponibles sobre el context.

b) Resultat de l’avaluació voluntària de l’exercici docent

Per tal de valorar les capacitats pedagògiques, el domini de les tècniques de treball docent i la participació en el funcionament del centre o servei educatiu, els professors que ho sol·licitin seran avaluats en els seus centres o serveis educatius, fins a un màxim anual que fixarà el Departament d’Ensenyament cada curs.

Aquesta avaluació serà realitzada per la Inspecció d’Educació mitjançant la intervenció d’un inspector d’un perfil professional adient a les especialitats docents de l’aspirant relacionades amb l’activitat docent desenvolupada, i amb la participació de la direcció.

Per tal d’avaluar l’exercici docent (fins a un màxim de 5 punts), es tindran en compte, necessàriament, els elements següents:

A. Planificació de l’activitat docent. Objectius i continguts.
B. Desenvolupament de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge.
C. Gestió de l’aula.
D. Avaluació dels alumnes. Progrés del rendiment acadèmic.
E. Participació en l’aplicació anual del projecte educatiu de centre.

El Departament d’Ensenyament ha d’establir els procediments i criteris d’aquesta avaluació de l’exercici docent i ha de garantir els drets d’informació i audiència del personal avaluat.

Per cada any d’avaluació positiva de l’exercici docent s’obtindran els crèdits següents: mig crèdit per una valoració positiva entre 3 i 3,99 punts; un crèdit per una valoració positiva entre 4 i 5 punts.

2. Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat

Desenvolupament de funcions d’especial responsabilitat o representativitat en els centres educatius, de la funció inspectora o de tasques de responsabilitat efectuades dins el marc de la Inspecció o del Departament d’Ensenyament durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat.

a) Òrgans unipersonals de govern als centres o en programes i serveis educatius del Departament d’Ensenyament: 1 crèdit per cada curs complet.

b) Òrgans unipersonals de coordinació: mig crèdit per cada curs complet.

c) Representació com a membre del claustre al consell escolar dels centres educatius públics, consells territorials, Consell Escolar de Catalunya, consell de centre, equips multidisciplinaris i juntes de tractament dels centres penitenciaris: mig crèdit per cada curs complet.

d) Avaluació positiva de l’exercici de la funció inspectora: 1 crèdit per cada curs complet.

e) Exercici de càrrecs de comandament dins el marc de la Inspecció o al Departament d’Ensenyament: 1 crèdit per cada curs complet.

f) Exercici de càrrecs de coordinació dins el marc de la Inspecció o assessor tècnic docent o exercint funcions equivalents en comissió de serveis en el Departament d’Ensenyament, en el Consorci d’Educació de Barcelona, en el Departament de Justícia o en els ICE de les universitats: mig crèdit per cada curs complet.

g) Desenvolupament de tasques específiques de representativitat del professorat amb llicència sindical en temps total: mig crèdit per cada curs complet.

h) Tutoria de pràctiques en centres educatius i serveis educatius dels alumnes en període de formació inicial o dels alumnes de cursos d’especialització: mig crèdit per cada període de pràctiques.

i) Tutoria de professors en fase de formació (interins novells i funcionaris en pràctiques): mig crèdit per cada curs complet.

j) Tutoria d’un grup d’alumnes de qualsevol nivell educatiu: mig crèdit per cada curs complet.

3. Formació permanent i acadèmica durant el període corresponent a l’estadi que s’ha completat

1.- Per haver-hi participat com a alumne/a

a) Títol oficial de màster, suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent: 3 crèdits.

b) Títol de doctor: 5 crèdits.

c) Titulacions universitàries de primer cicle: 3 crèdits.

d) Titulacions universitàries de segon cicle: 3 crèdits.

e) Màsters i postgraus, expedits per una universitat com a títols propis que s’emetin d’acord amb la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats: 3 crèdits per cada màster o postgrau (amb un mínim de 120 hores).

f) Llengües estrangeres: per cada certificat de nivell avançat o d’aptitud d’escoles oficials d’idiomes i altres certificats de nivell B2 o superior del Marc Europeu: 2 crèdits.

 • Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle elemental: 1 crèdit.
 • Per cada certificat de les escoles oficials d’idiomes de cicle superior: 1 crèdit.
 • La possessió del certificat de nivell avançat o d’aptitud de les escoles oficials d’idiomes engloba els dos cicles.

g) Llengua catalana: pel nivell C2 del Marc europeu: 2 crèdits.

h) Activitats de formació i perfeccionament incloses en el Pla de Formació Permanent del Departament d’Ensenyament o equivalents:

 • Cursos de formació i perfeccionament, seminaris, seminaris de coordinació, tallers, grups de treball, intercanvis d’experiències, jornades, conferències, trobades pedagògiques i taules rodones (mínim 15 hores): mig crèdit cada 15 hores.
 • També es poden al·legar els cursos que es realitzin en el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia.
 • Seminaris permanents i grups de treball i assessorament promoguts pel Departament (mínim 40 hores): mig crèdit cada 15 hores.
 • Formació en centre (assessorament, curs i taller de centre, mínim 15 hores): mig crèdit cada 15 hores.

i) Participació en recerca educativa i activitats d’innovació educativa (coordinada des de les universitats, el Departament d’Ensenyament, o projectes europeus), una vegada finalitzades, en centres educatius o altres institucions educatives, sempre que siguin promogudes o autoritzades per l’administració educativa. Organització de la formació permanent i, entre altres, organització de les escoles d’estiu: mig crèdit per cada curs.

2.- Per haver-hi participat com a formador/a

Per participar com a ponent, professor o formador, director, coordinador o tutor de cursos de formació convocats pels òrgans corresponents de les administracions educatives, així com per les universitats.

a) Activitats organitzades pels departaments de la Generalitat de Catalunya, per les universitats o entitats reconegudes:

 • Cursos i seminaris, cursos de postgrau o màsters: mig crèdit cada 10 hores.

b) Activitats organitzades per altres entitats:

 • Coordinació de seminaris permanents i grups de treball: mig crèdit cada 10 hores.
 • En centres i assessorament: mig crèdit cada 10 hores.

4. Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals

Per la realització d’activitats complementàries, viatges i colònies, plans d’entorn i altres activitats específiques no ordinàries que requereixin la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet: mig crèdit per curs.

Creació de materials educatius digitals de caràcter obert, innovador i complementari als llibres de text digitals: mig crèdit per cada paquet equivalent a una unitat didàctica.

Procediment i criteris per a l’avaluació de la valoració de la implicació del professorat en el millorament dels resultats del centre

Les modalitats d’avaluació per valorar la implicació del professorat en el millorament dels resultats del centre són:

 1. a) Aplicació al professorat dels resultats de l’avaluació del centre.
 2. b) Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent.

El professorat que ocupi efectivament un lloc de treball en un centre educatiu pot sol·licitar ser avaluat per l’opció a) o per l’opció b) un màxim de dos cursos no consecutius per a cadascuna de les opcions durant el període corresponent, de 9 o 6 anys. També pot sol·licitar alhora l’avaluació per l’una o l’altra de les dues opcions assenyalant l’opció preferent.

L’avaluació per l’opció a) es fa pels resultats del centre on es tenia destinació el curs anterior.

El professorat que exerceix en els serveis educatius només pot sol·licitar ser avaluat per l’opció b) un màxim de quatre cursos durant el període corresponent de 9 o 6 anys.

No es poden realitzar simultàniament les dues modalitats en un mateix curs escolar al mateix docent.

a) Aplicació al professorat dels resultats de l’avaluació del centre

En aquest apartat es tenen en compte els indicadors de centre referits als resultats des d’una perspectiva que integra l’avaluació interna i l’avaluació externa.

L’avaluació dels resultats del centre incorpora, entre altres elements: els rendiments educatius, les avaluacions de les competències bàsiques assolides pels alumnes, el resultat de les avaluacions externes d’alumnes, especialment les referides a la finalització de cada etapa educativa, la continuïtat dels estudiants en l’etapa d’educació postobligatòria i les dades relatives al context socioeducatiu i a l’abandonament escolar.

La valoració de la Inspecció ha de reconèixer als centres un dels nivells següents:

Nivell 1: grau baix d’assoliment dels objectius i resultats del centre sensiblement inferiors a la mitjana dels d’altres centres de la mateixa tipologia.

Nivell 2: grau mitjà-baix d’assoliment dels objectius i resultats del centre lleugerament inferiors a la mitjana dels d’altres centres de la mateixa tipologia.

Nivell 3: grau mitjà-alt d’assoliment dels objectius i resultats del centre superiors a la mitjana dels d’altres centres de la mateixa tipologia.

Nivell 4: grau alt d’assoliment dels objectius i resultats del centre significativament superiors a la mitjana dels d’altres centres de la mateixa tipologia.

En cada centre que hagi obtingut una valoració de nivell 3 o nivell 4, en el cas que s’hagin presentat una o més sol·licituds de valoració del professorat per aquesta modalitat, s’ha de constituir una comissió de valoració.

La comissió ha d’atorgar una puntuació de 0 a 5 punts a cada persona avaluada segons el barem següent:

Grau d’implicació baix: entre 0 i 2,99 punts de la valoració global. No comporta l’obtenció de cap crèdit.

Grau d’implicació mitjà: entre 3 i 3,99 punts de la valoració global. Comporta l’obtenció de 0,5 crèdits.

Grau d’implicació alt: entre 4 i 5 punts de la valoració global. Comporta l’obtenció d’1 crèdit.

Per avaluar la implicació del professorat en la millora del centre es tindrà en consideració: el compromís en el desplegament del PEC i en la seva aplicació segons el Projecte de Direcció, treball en equip, gestió del procés d’aprenentatge, avaluació dels aprenentatges de l’alumnat per millorar-los i el desenvolupament professional i autoavaluació.

La comissió ha de notificar als interessats el resultat provisional de la valoració. Es pot reclamar davant la comissió en el termini de 3 dies, que ha de resoldre motivadament. L’avaluació definitiva es comunica als serveis territorials o al Consorci que emet resolució que posa fi a la via administrativa.

b) Avaluació voluntària de l’exercici de l’activitat docent

La direcció del centre o del servei educatiu participa en l’avaluació elaborant un informe sobre la participació del professorat en les activitats del centre o del servei i sobre la implicació en l’aplicació del projecte educatiu i en la programació general anual, en el cas del centre, o bé en el pla anual d’actuació del servei educatiu.

La Inspecció emet informe d’avaluació amb una valoració entre 0 i 5 punts considerant:

 En un centre educatiu:

 • La planificació de l’activitat docent. (10% de la puntuació total).
 • El desenvolupament de l’activitat docent. Activitats d’ensenyament i aprenentatge. (25% de la puntuació total).
 • L’avaluació dels alumnes. Progrés del rendiment acadèmic. (25% de la puntuació total).
 • La gestió de l’aula. (20% de la puntuació total).
 • La participació en l’aplicació anual del PEC. (20% de la puntuació total).

En un servei educatiu:

 • La planificació de l’activitat (15% de la puntuació total).
 • El desenvolupament del pla anual d’actuació (30% de la puntuació total ).
 • El seguiment del pla anual d’actuació (30% de la puntuació total ).
 • La participació en les activitats del servei educatiu (25% de la puntuació total).

L’inspector/a ha de notificar als interessats el resultat provisional de l’avaluació i es pot presentar reclamació en el termini de tres dies davant l’inspector/a, que l’ha de resoldre motivadament. L’avaluació definitiva es comunica a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del consorci que emet resolució que posa fi a la via administrativa

L’avaluació s’ha de sol·licitar sempre:

El termini de presentació de les sol·licituds d’avaluació per a ambdues opcions comprèn del dia 15 de febrer al dia 1 de març de cada curs escolar.

La sol·licitud s’ha de presentar a la secretaria del centre o servei educatiu on es presten serveis, adreçada a la direcció dels serveis territorials o a la gerència del consorci.

S’admetrà la renúncia si es formalitza abans de la intervenció de la Inspecció.

Totes les actuacions, inclosa la comunicació als interessats, han d’haver finalitzat el 30 de juny de cada curs.

Normativa