Eleccions sindicals, òrgans de representació i meses

Eleccions sindicals

CCOO som l’únic sindicat present a
totes les Juntes de Personal i Meses de negociació,
per això tenim….
el poder de canviar-ho tot!

Òrgans de representació del personal funcionari

Juntes de personal

De conformitat amb l’article 39 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, les juntes de personal són l’òrgan específic de representació dels funcionaris en unitats electorals que tenen un mínim de 50 funcionaris.

Article 39. Òrgans de representació.

 1. Els òrgans específics de representació dels funcionaris són els delegats de personal i les juntes de personal.
 2. En les unitats electorals on el nombre de funcionaris sigui igual o superior a 6 i inferior a 50, la seva representació correspon als delegats de personal. Fins a 30
  funcionaris s’elegeix un delegat, i de 31 a 49 se n’elegeixen tres, que han d’exercir la seva representació conjuntament i mancomunadament.
 3. Les juntes de personal s’han de constituir en unitats electorals que tinguin un cens mínim de 50 funcionaris.
 4. L’establiment de les unitats electorals l’han de regular l’Estat i cada comunitat autònoma dins de l’àmbit de les seves competències legislatives. Amb l’acord previ amb
  les organitzacions sindicals legitimades en els articles 6 i 7 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, els òrgans de govern de les administracions públiques
  poden modificar o establir unitats electorals per raó del nombre i les peculiaritats dels seus col·lectius, i adequar la configuració d’aquestes a les estructures administratives o als
  àmbits de negociació constituïts o que es constitueixin.
 5. Cada junta de personal es compon d’un nombre de representants, en funció del nombre de funcionaris de la unitat electoral corresponent, d’acord amb l’escala següent,
  en coherència amb el que estableix l’Estatut dels treballadors:
  De 50 a 100 funcionaris: 5.
  De 101 a 250 funcionaris: 9.
  De 251 a 500 funcionaris: 13.
  De 501 a 750 funcionaris: 17..
  De 751 a 1.000 funcionaris: 21..
  De 1.001 en endavant, dos per cada 1.000 o fracció, amb el màxim de 75.
 6. Les juntes de personal han d’elegir d’entre els seus membres un president i un secretari i han d’elaborar el seu propi reglament de procediment, que no pot contravenir al
  que disposen aquest Estatut i la legislació de desplegament, i han de remetre una còpia del reglament i de les seves modificacions a l’òrgan o òrgans competents en matèria de
  personal que determini cada Administració. El reglament i les seves modificacions han de ser aprovats pels vots favorables de com a mínim dos terços dels seus membres.

Li corresponen les funcions, les garanties i els drets que es reconeixen en els articles 40, 41, 46 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

Article 40. Funcions i legitimació dels òrgans de representació.

 1. Les juntes de personal i els delegats de personal, si s’escau, tenen les funcions següents, en els seus àmbits respectius:
  a) Rebre informació sobre la política de personal, així com sobre les dades referents a l’evolució de les retribucions, evolució probable de l’ocupació en l’àmbit corresponent i programes de millora del rendiment.
  b) Emetre informe, a sol·licitud de l’Administració pública corresponent, sobre el trasllat total o parcial de les instal·lacions i implantació o revisió dels seus sistemes d’organització i mètodes de treball.
  c) Ser informats de totes les sancions imposades per faltes molt greus.
  d) Tenir coneixement i ser escoltats sobre l’establiment de la jornada laboral i horari de treball, així com sobre el règim de vacances i permisos.
  e) Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, prevenció de riscos laborals, Seguretat Social i ocupació, i exercir, si s’escau, les accions legals oportunes davant els organismes competents.
  f) Col·laborar amb l’Administració corresponent per aconseguir l’establiment de totes les mesures que procurin el manteniment i l’increment de la productivitat.
 2. Les juntes de personal, col·legiadament, per decisió majoritària dels seus membres i, si s’escau, els delegats de personal, mancomunadament, estan legitimats per iniciar, com a interessats, els procediments administratius corresponents i exercir les accions en via administrativa o judicial pel que fa a l’àmbit de les seves funcions.
 3. Les juntes de personal, col·legiadament, per decisió majoritària dels seus membres i, si s’escau, els delegats de personal, mancomunadament, estan legitimats per iniciar, com a interessats, els procediments administratius corresponents i exercir les accions en via administrativa o judicial pel que fa a l’àmbit de les seves funcions.

Article 41. Garanties de la funció representativa del personal.

 1. Els membres de les juntes de personal i els delegats de personal, si s’escau, com a representants legals dels funcionaris, en l’exercici de la seva funció representativa, disposen de les garanties i els drets següents:
  a) L’accés i la lliure circulació per les dependències de la seva unitat electoral, sense que s’entorpeixi el funcionament normal de les corresponents unitats administratives, dins dels horaris habituals de treball i amb excepció de les zones que es reservin de conformitat amb el que disposa la legislació vigent.
  b) La distribució lliure de les publicacions que es refereixin a qüestions professionals i sindicals.
  c) L’audiència en els expedients disciplinaris a què puguin ser sotmesos els seus membres durant el temps del seu mandat i durant l’any immediatament posterior, sense perjudici de l’audiència a l’interessat regulada en el procediment sancionador.
  d) Un crèdit d’hores mensuals dins de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu, d’acord amb l’escala següent:
  Fins a 100 funcionaris: 15.
  De 101 a 250 funcionaris: 20.
  De 251 a 500 funcionaris: 30.
  De 501 a 750 funcionaris: 35.
  De 751 en endavant: 40.
  Els membres de la junta de personal i delegats de personal de la mateixa candidatura que així ho manifestin, amb la comunicació prèvia a l’òrgan que tingui la direcció de personal davant la qual la junta exerceixi la seva representació, poden procedir a acumular els crèdits horaris.
  e) No ser traslladats ni sancionats per causes relacionades amb l’exercici del seu mandat representatiu, ni durant la vigència del mandat, ni l’any següent a l’extinció, exceptuant l’extinció que tingui lloc per revocació o dimissió.
 2. Els membres de les juntes de personal i els delegats de personal no poden ser discriminats en la seva formació ni en la seva promoció econòmica o professional per raó de l’acompliment de la seva representació.
 3. Cadascun dels membres de la junta de personal i aquesta com a òrgan col·legiat, així com els delegats de personal, si s’escau, han d’observar sigil professional en tot el que faci referència als assumptes en què l’Administració assenyali expressament el caràcter
  reservat, fins i tot després que expiri el seu mandat. En tot cas, cap document reservat lliurat per l’Administració pot ser utilitzat fora de l’estricte àmbit de l’Administració per a finalitats diferents de les que en van motivar el lliurament.

La disposició addicional 10 de la Llei 12/2009 d’educació estableix la junta de personal com a òrgan de representació dels col·lectius docents. Una junta en cadascun dels serveis territorials en què se subdivideix l’estructura administrativa del Departament i a la ciutat de Barcelona.

Disposició addicional Desena

Òrgans de negociació i de representació del personal docent

1. La negociació col·lectiva de les condicions de treball dels funcionaris docents s’ha de portar a terme per mitjà d’una mesa sectorial d’educació, en atenció a les condicions específiques de treball dels diferents col·lectius docents i al nombre d’efectius. Han d’ésser objecte de negociació en aquesta mesa sectorial les matèries detallades en l’article 37 de la Llei de l’Estat 7/2007, del 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, amb relació als funcionaris docents, sempre que no hagin estat objecte de decisió de la mesa general de negociació de la Generalitat.

2. Com a òrgan de representació dels col·lectius docents, s’estableix una junta de personal en cadascun dels serveis territorials en què se subdivideix l’estructura administrativa del Departament i a la ciutat de Barcelona, que han de funcionar com a unitats electorals, d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 39 de la Llei de l’Estat 7/2007.

Representació a les Juntes de personal docent

Image 3

Meses de negociació (composició de la part social)

Mesa sectorial de negociació de personal docent no universitari

A la Mesa sectorial de negociació de personal docent no universitari s’hi negocien les condicions laborals d’aquest professorat en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. La representativitat sindical a la Mesa sectorial es distribueix en funció dels resultats obtinguts a les eleccions de membres de la Junta de Personal docent no universitari de la Generalitat de Catalunya.

 • USTEC-STES-IAC – 7 membres
 • FECCOO – 3 membres
 • Intersindical – CSC – 2 membres
 • ASPEPC-SPS – 2 membres
 • UGT – 1 membre​

Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

 • CCOO –  6 membres
 • IAC – 4 membres
 • UGT –  5 membres

Mesa General de Personal Funcionari de l’Administració de la Generalitat

 • CCOO – 5 membres
 • IAC – 5 membres
 • UGT –  3 membres
 • MC –  2 membres

Mesa Sectorial del Personal d’Administració i Tècnic

 • CCOO –  5 membres
 • CATAC-IAC –  4 membres
 • UGT –  4 membres
 • CSI·F –  2 membres

Comissió Paritària per a la Interpretació, la Vigilància i Estudi del Conveni (CIVE)

 • UGT –  4 membres
 • CCOO  – 3 membres
 • IAC –  1 membre

Comissió Paritària general de Prevenció de Riscos Laborals

 • CCOO  – 5 membres
 • CATAC-IAC –  3 membres
 • UGT  – 2 membres
 • MC – 1 membre

Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals per al personal d’administració i tècnic, i laboral 

 • CCOO – 3 membres
 • CATAC-IAC –  2 membres
 • UGT –  4 membres
 • CSI-F –  2 membres​

El procés electoral

Inici del procés

En iniciar-se el procés electoral per escollir els representants sindicals del personal docent no universitari i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les organitzacions sindicals promotores, han presentat una comunicació de promoció d’eleccions sindicals a les juntes de personal docent no universitari en els àmbits territorials corresponents als serveis territorials del Departament d’Educació  i al Consorci d’Educació de Barcelona.

Destinataris

​El personal docent funcionari i interí/ substitut. 

El personal docent laboral participarà en un  procés electoral diferent, només per a laborals.

Calendari

 • Constitució de les mes​es electorals coordinadores: 15 de desembre de 2022
 • ​Publicació del cens provisional: del 17 de gener de 2023 fins el 26 de gener de 2023
 • Consulta de la mesa de votació: 17 de gener de 2023
 • Constitució de les meses electorals parcials: 27​ de gener de 2023
 • Darrer dia termini de reclamacions: 27 de gener de 2023
  Les al·legacions, si s’escauen, en relac​ió al cens provisional (altes, baixes, noms incorrectes, etc.) caldrà enviar-les, dins del termini establert, a la Mesa Electoral Coordinadora corresponent al centre on es presten els serveis
 • Publicació del cens definitiu: 30 de gener de 2023
 • Jornada de votació: 14 de març de 2023 de 10:30h a 18:30h

​Meses electorals coordinadores

A les unitats electorals que per raó del nombre de funcionaris i funcionàries i de centres de treball existents hi ha d’haver diverses meses electorals es constitueix una mesa electoral coordinadora que assumeix les funcions pròpies de la Junta Electoral, ja que ha de dirigir tot el procés electoral a la unitat electoral corresponent i ha de coordinar les diferents meses electorals parcials.

Les meses electorals coordinadores estan constituïdes pel personal funcionari següent:

 • La persona que té més temps de serveis reconegut a l’Administració, que actua com a president o presidenta.
 • L a persona de més edat, que actua com a vocal, i a persona de menys edat, que actua com a vocal i secretari o secretària.

Es constitueixen les meses electorals coordinadores següents:

​Meses electorals parcials

Les meses electorals parcials estan constituïdes pel personal funcionari següent:

 • La persona que té més temps de serveis reconegut a l’Administració, que actua com a president o presidenta.
 • La persona de més edat, que actua com a vocal, i a persona de menys edat, que actua com a vocal i secretari o secretària.​ 

Normativa​

 • Resolució EDU/3952/2022,de 16 de desembre, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l’Administració​ de la Generalitat de Catalunya.
 • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic
 • Reial decret 1846/1994, de 9 de setembre de 1994, pel qual s’aprova el Reglament d’eleccions als òrgans de representació del personal al servei de l’Administració general de l’Estat
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques
 • Llei orgàn​ica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical​