Criteris per gestionar la borsa docent

CRITERIS PER GESTIONAR LA BORSA DOCENT

Gestió de la Borsa Docent

Última actualització 08/09/2023

1.  Manteniment i baixa de la borsa de treball de personal interí docent

Excedència per tenir cura d’un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de Gènere.

 • El personal de la borsa de treball de personal interí docent té dret a un període d’excedència voluntària per tenir cura d’un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere, amb els requisits i la durada que estableixen els articles 4, 5 i 7 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya i la resta de normativa aplicable.

La data d’inici de l’excedència no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.

En aquesta situació es té dret a la reserva del lloc de treball pel qual s’ha estat nomenat fins que finalitzi el nomenament d’interí o substitut, sense perjudici dels supòsits que, amb caràcter general, posen fi al període d’excedència.

 • La vacant generada pel personal de la borsa de treball de personal interí docent en situació d’excedència

voluntària, per algun dels supòsits esmentats en l’apartat anterior, s’ha de cobrir amb una persona substituta.

 • Si, a conseqüència de la reincorporació del titular de la vacant en una data anterior a la prevista, es produeix el cessament del personal docent que es trobi en alguna de les situacions d’excedència que preveu l’apartat 1.1.1, se li ha de notificar amb la màxima urgència el cessament de la seva relació de serveis amb l’Administració.
 • El temps de permanència en la situació d’excedència per tenir cura d’un fill o filla, per tenir cura de familiars i per violència de gènere computa a l’efecte del sistema de previsió social, a efectes del reconeixement de serveis previs i com a temps de serveis prestats a l’efecte del número d’ordre en la borsa de treball de personal interí docent.
 • Abans de finalitzar el període d’excedència, el personal de la borsa de treball de personal interí docent en aquesta situació ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu. Si no ho fa, s’entén que cessa en la seva relació de serveis amb l’Administració.

Maternitat biològica, adopció o acolliment, permís del progenitor diferent de la mare biològica (paternitat), risc durant l’embaràs, compactació, malaltia o accident.

 • El personal interí, que a data 1 de setembre de 2023 tingui vigent una llicència d’infantament, adopció o d’incapacitat temporal, en el cas que obtingui una vacant, mantindrà el dret a la destinació obtinguda amb efectes administratius de l’1 de setembre de 2023, sempre i quan tingui un nomenament vigent el 31 d’agost del 2023.

El personal interí que no tingui un nomenament vigent el 31 d’agost del 2023 i se’ls adjudiqui una vacant la tindran reservada fins al moment en què es puguin incorporar i, com a màxim, fins al 31 d’agost del 2024.

Quan finalitzi el període legal previst per al permís, la persona interina s’incorpora al lloc que li va ser assignat inicialment en el cas que aquest estigui ocupat per una persona substituta. En el cas que el lloc de treball estigui ocupat pel titular, se li adjudica la destinació que li correspongui, atenent al número d’ordre que té assignat en la borsa de treball de personal interí docent.

 • En el cas de permisos de maternitat i paternitat, o en el supòsit de baixa per accident laboral d’un substitut, amb nomenament vigent que no ultrapassi el 30 de juny de 2024, es computen com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenció del número d’ordre de la borsa de treball de personal interí docent, les setmanes de què es disposen amb caràcter general pel permís o el temps que duri la baixa per accident laboral, amb independència de la data de finalització del nomenament, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny de 2024.

Aquesta situació també es pren en consideració en el cas d’una persona candidata a substitucions sense nomenament, a la qual se li ofereixi un nomenament mentre estigui en període corresponent al permís de maternitat o paternitat, o de baixa per accident laboral, de manera que es computen com a serveis prestats, exclusivament a l’efecte d’obtenir el número d’ordre a la borsa de treball de personal interí docent, el temps que resta des del moment de l’oferiment fins a la finalització del període corresponent al permís o la baixa per accident laboral, però sense que en cap cas es puguin computar serveis en una data posterior al 30 de juny de 2024.

 • En el cas del personal interí amb nomenament fins al 31 d’agost de 2024 que tingui un permís de maternitat, adopció o acolliment, paternitat, risc durant l’embaràs o atenció a fills prematurs durant el mes d’agost, té dret a gaudir, a continuació del permís, de les vacances corresponents als dies del mes d’agost durant els quals va gaudir del permís, en el cas que tingui un nou nomenament per a un curs sencer. En aquest cas, després de les vacances podrà gaudir, si és el cas, de la compactació de la lactància.
 • Es pot gaudir a temps parcial del permís de maternitat biològica, adopció i acolliment i del permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció i acolliment, quan les necessitats del servei ho permetin, sempre que hi hagi acord previ entre l’empleat públic i l’òrgan competent per a la seva concessió i de conformitat amb l’establert a la regulació legal d’aquests permisos.

El gaudiment a temps parcial serà de mitja jornada i es podrà gaudir si s’ocupa un lloc de treball a jornada sencera.

El gaudiment a temps parcial d’aquests permisos, seran incompatibles amb l’exercici simultani per la mateixa persona del permís per lactància, permís per naixement de fills prematurs i reducció de jornada per guarda legal.

Les sis setmanes immediates posteriors al part són de descans obligatori i ininterrompudes per la mare i en el cas que ambdós progenitors treballin o en el cas de les famílies monoparentals, transcorregudes les sis primeres setmanes de descans obligatori, el període de gaudi d’aquest permís es pot portar a terme, de manera interrompuda, des de la finalització dels descans obligatori posterior al part i fins que el fill o filla compleixi dotze mesos. Si es gaudeix de manera interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís de almenys 15 dies i es realitzarà per setmanes completes.

 • Si un interí amb nomenament fins al 31 d’agost de 2024 gaudeix de la compactació de la reducció de jornada, el còmput del període de compactació queda interromput durant el mes d’agost fins a l’acabament del període de vacances. Acabat el període de vacances, pot gaudir del temps de compactació restant sempre que tingui un nou nomenament per a un curs escolar sencer, és a dir, des de l’1 de setembre al 31 d’agost, i destinació a jornada sencera.

Autogestió de la disponibilitat.

Les persones que durant el curs 2023-2024 no vulguin ser nomenades, ho han de sol·licitar mitjançant l’aplicació d’autogestió de la disponibilitat.

Les dates d’inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud.

Quan es fa la sol·licitud no és necessari especificar la data fi, aquesta es pot especificar en un moment posterior. En qualsevol cas, els efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l’endemà de tramitar-la, i no es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s’informi a l’aplicatiu la data final del període de no disponibilitat.

No es poden sol·licitar dos períodes de no disponibilitat alhora. Únicament es pot sol·licitar un període de no disponibilitat, i fins que aquest no finalitzi no se’n pot demanar un altre.

Mentre la persona estigui no disponible, es manté el número d’ordre de la borsa de treball de personal interí docent, sense que aquest temps computi com a serveis prestats.

Sense perjudici de l’anterior, les persones que es trobin de baixa per accident laboral o maternitat o paternitat no han d’utilitzar aquesta aplicació sinó que, en cas que obtinguin un nomenament, han d’adreçar-se als serveis territorials per acreditar la seva situació i sol·licitar la baixa temporal. Cal fer-ho així per tal que el temps de durada de la baixa computi com a serveis prestats a efectes del número de la borsa de treball de personal interí docent.

No hauran d’autogestionar la seva disponibilitat aquelles persones que tinguin un nomenament vigent com a mestres o professors de religió, o especialistes de formació professional, ja que el Departament d’Educació informarà aquesta no disponibilitat a la borsa de personal interí docent.

Finalització del nomenament per causes justificades.

Per causes greus justificades i a instància de la persona interessada, els serveis territorials poden autoritzar la finalització del nomenament vigent en les situacions de caràcter excepcional, prèvia justificació documental. La persona afectada manté el número d’ordre de la borsa de treball de personal interí docent, però el temps en aquesta situació no computa com a temps de serveis prestats a l’efecte del número d’ordre en la borsa de treball de personal interí docent, ni té reserva del lloc de treball.

Baixa de la borsa de treball de personal interí docent i pèrdua del número d’ordre de barem

 • Són motius de baixa de la borsa de treball de personal interí docent:
 1. – La renúncia expressa a formar part de la borsa de treball de personal interí docent.
  1. La renúncia a un nomenament vigent
  1. El fet de no prendre possessió del lloc de treball adjudicat el dia que figura a la credencial com a data d’inici de la substitució o interinitat, a excepció que aquest mateix dia s’esdevingui un accident in itinere.
  1. La renuncia a l’adjudicació provisional obtinguda per al curs 2023-2024 o no prendre possessió del lloc de treball adjudicat el dia 1 de setembre.

En els casos segon, tercer i quart, els serveis territorials poden autoritzar la permanència en la borsa de treball de personal interí docent si existeixen causes justificades, acreditades documentalment en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la renúncia al nomenament vigent o del fet de no prendre possessió del lloc.

La sortida de la borsa de treball de personal interí docent per renúncia a un nomenament vigent no s’aplica a les persones que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.

 • Haver estat objecte d’una mesura de prohibició, o límit d’apropament a un menor, imposada per sentència judicial ferma; trobar-se, per resolució judicial, en la situació d’inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics, o per a l’exercici de la professió, o per accedir al cos o escala de funcionari, del qual hagi estat separat o inhabilitat, o bé trobar-se en suspensió d’ocupació o càrrec públic.

Tanmateix, en ocasió de la tramitació d’un procediment judicial o mentre la sentència judicial no sigui ferma, si la persona no té un nomenament vigent, es pot acordar la suspensió provisional de futurs nomenaments. Si la persona està nomenada, es pot suspendre cautelarment el nomenament en els mateixos supòsits i acordar la suspensió de futurs nomenaments.

 • Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.
 • En els supòsits previstos a l’article 3 bis i a l’article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig.
 • Haver estat sancionat en un procediment disciplinari amb la revocació del nomenament d’interí.
 • La no presentació al centre durant més de tres dies consecutius sense causa justificada.
 • No son motius de baixa de la borsa de treball de personal interí docent:
 • El personal docent que obtinguin una adjudicació en els nomenaments telemàtics i tinguin un nomenament vigent en centres públics municipals, en el cas que no acceptin l’adjudicació, es considerarà que està justificat i es mantindran a la borsa de treball de personal interí docent, però se’ls gravarà un motiu de no disponibilitat durant la vigència del contracte amb els centres públics municipals.
 • El personal docent invident o amb baixa visió o personal docent amb mobilitat reduïda que obtingui una adjudicació en els nomenaments telemàtics per cobrir una substitució inferior a deu dies lectius, podrà renunciar a aquest nomenament. Aquestes persones també podran renunciar al nomenament si el centre educatiu en el que s’ha de realitzar la substitució té una ubicació d’accés difícil amb transport públic. En aquests dos casos, els serveis territorials han d’autoritzar la permanència en borsa de treball de personal interí docent, sense que aquesta renúncia impliqui cap perjudici sobre la disponibilitat ni el número de barem.
 • La suspensió provisional que es pot acordar durant la tramitació d’un procediment judicial i que s’ha de mantenir pel temps què s’estengui la presó provisional o altres mesures decretades pel jutge que determinin la impossibilitat d’acomplir el lloc de treball, d’acord amb el que estableix l’article 98.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Són motius de pèrdua del número d’ordre de barem:
 • El fet de no acceptar una destinació adjudicada, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit.
 • El fet de no acceptar un nomenament ofert dins l’àrea territorial demanada com a preferent, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit.
 • El fet de no participar en els nomenaments telemàtics (manca de connexió) sense causa justificada, quan pel número d’ordre que es tingui assignat s’estigui obligat a participar-hi.
 • El fet de no haver estat disponible en els darrers tres anys a data 31 d’agost de 2023, sempre que continuïn com a no disponibles a partir de l’1 de setembre de 2023.

En tots els casos, els serveis territorials poden autoritzar el manteniment del número d’ordre de barem si existeixen causes justificades acreditades documentalment pel docent davant dels serveis territorials, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la no acceptació o la manca de connexió.

La pèrdua del número d’ordre de barem té efectes durant el curs escolar en què es produeix el fet que la causa.

En cas que es perdi el número de barem per dues vegades, tindrà efectes durant el curs escolar en què es produeix el fet que la causa i el següent i no es podrà participar en els actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3 mesos. Passat aquest període, el docent s’ha de posar disponible mitjançant l’autogestió de la disponibilitat si vol participar en els actes de nomenaments telemàtics.

La pèrdua del número d’ordre de barem no afecta a les persones que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.

Incapacitats temporals.

Les persones que durant el període de nomenament causin baixa per incapacitat temporal, no han d’entregar els comunicats de baixa i alta mèdica a la direcció del centre educatiu o titular del centre de treball.

La documentació que el centre sanitari lliuri al treballador o treballadora, en cas de baixa, és per a ell o ella i desapareix l’obligació d’entregar una còpia al director/a del centre educatiu. Els serveis públics de salut trametran de manera immediata les dades dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Les persones de la borsa de treball de personal interí docent estan obligats a comunicar les baixes, confirmacions i altes mèdiques i la previsió de la durada, al més aviat possible a la direcció o titularitat del centre educatiu, per garantir en tot moment l’organització i prestació correctes del servei públic d’educació.

2.  Durada dels nomenaments

Els nomenaments d’una durada inferior al curs escolar per a substitucions temporals no s’interrompen durant els períodes de Nadal, Setmana Santa o els caps de setmana, en cas que el permís o la llicència de la persona titular del lloc de treball inclogui aquests períodes de temps. Aquests nomenaments tampoc s’interrompen en els casos en que la persona titular canviï d’incidència, sempre i quan les incidències siguin consecutives.

El cessament del personal substitut es fa efectiu quan finalitza el permís o la llicència que ha motivat el nomenament o, en qualsevol cas, el 30 de juny de 2024.

Quan finalitza un permís o llicència i a continuació es dóna un altre permís o llicència del mateix titular o de diferent titular dins del mateix centre, la persona que el substituïa pot, si està d’acord i a petició de la direcció del centre, cobrir la nova incidència, sempre que tingui l’especialitat i la capacitació per impartir-la.

3.  Nomenament del mes de juliol

A les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que no tinguin nomenament durant els mesos de juliol i agost i que hagin prestat sis o més mesos de serveis com a substituts entre l’1 de setembre de 2023 i el 30 de juny de 2024, en centres i serveis educatius dependents del Departament d’Educació, se’ls formalitzarà un nomenament corresponent al mes de juliol, sempre que hagin treballat també com a mínim 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny de 2024.

Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació d’excedència, de maternitat, paternitat, adopció o acolliment, i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’INSS, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant de l’INSS, no seran nomenades

Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol poden sol·licitar ser nomenades des de la data d’alta o finalització del permís i pels dies que resten del mes de juliol. Igualment, les persones que comencin alguna d’aquestes situacions durant el mes de juliol ho han de posar en coneixement dels serveis territorials, als efectes de suspendre el nomenament pels dies del mes de juliol que estiguin de baixa.

Les persones de col·lectius específics (com poden ser les que ocupen llocs a serveis educatius), que tenen nomenament fins al 15 de juliol de 2024 i que reuneixen els requisits establerts al paràgraf anterior, han de ser nomenades, si escau, des del 16 fins al 31 de juliol.

La dedicació del nomenament ha de ser la que correspongui al major nombre de dies dels nomenaments que el o la docent hagi tingut durant el curs 2023-2024. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies, el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de

formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Educació o en les reconegudes a l’empara de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari, tret que es participi de forma efectiva en la realització d’alguna prova d’una convocatòria d’oposicions per ingressar a algun cos docent.

Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació.

La realització de la formació feta durant el mes de juliol s’acredita abans del 31 d’octubre de 2024, presentant als serveis territorials el document que justifiqui la seva realització, llevat que la formació consti informada al portal d’ATRI. Si no s’acredita abans d’aquesta data, l’import líquid percebut en la nòmina del mes de juliol tindrà el caràcter d’haver percebut indegudament i, consegüentment, s’emetran les corresponents cartes de reintegrament d’havers, per tal que es retorni l’import mitjançant l’ingrés en el compte restringit del Departament d’Educació.

Les persones que hagin participat de forma efectiva en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res en aquest mateix termini, perquè es fa la comprovació d’ofici.

Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes, han d’acreditar documentalment la participació efectiva abans del 31 d’octubre de 2024.

En ambdós casos s’entén per participació efectiva el fet d’haver-se presentat, com a mínim, a una de les proves del procés selectiu.

El nomenament de juliol d’aquest curs es tindrà en compte com a temps de serveis prestats a efectes del número de la borsa de treball de personal interí docent del curs 2024-2025.

4.  Prova de capacitació per acreditar la idoneïtat de la persona que ha d’ocupar una vacant o substitució.

D’acord amb el que preveu l’article 3.3 del Decret 133/2001, de 29 de maig, per impartir determinats mòduls professionals de cicles formatius en algunes especialitats, per ocupar llocs de treball en escoles oficials d’idiomes, així com per ocupar llocs de treball en escoles d’art i superiors de disseny d’algunes especialitats, les persones interessades han de superar una prova de capacitació que certifiqui la seva idoneïtat. La informació sobre les especialitats afectades, les característiques i el contingut de les proves, així com les causes d’exempció i la forma d’acreditar-les, es poden consultar al web del Departament d’Educació i dels serveis territorials.

Si no és possible nomenar una persona que n’acrediti la idoneïtat o n’estigui exempta de la seva realització, se selecciona el candidat entre les persones que tinguin pendent l’acreditació de la idoneïtat, prèvia superació d’una prova de capacitació.

Les proves es fan en els centres on s’hagi de cobrir la vacant o substitució i s’han de portar a terme abans de la data d’inici del nomenament.

Per la realització de les proves, els serveis territorials s’han de posar en contacte amb un mínim de 10 persones disponibles de l’especialitat, que tinguin pendent la realització de la prova, per ordre de prelació de la borsa de treball de personal interí docent, i convocar-les per al dia i l’hora acordats amb el centre.

Es nomena la persona que superi la prova i que tingui el número més baix a la borsa de treball de personal interí docent d’entre totes les que l’hagin fet.

El resultat obtingut per totes les persones que han fet la prova s’informa a la base de dades de personal docent per acreditar-ne, si cal, la idoneïtat per a ocupar un lloc de treball de l’especialitat corresponent.

Els candidats convocats i no presentats a la prova, poden ser exclosos de la borsa de treball de personal interí docent d’aquesta especialitat, llevat que acreditin documentalment alguna causa justificada.

S’aixecarà un acta de les proves per acreditar la idoneïtat per ocupar llocs de treball per a determinades especialitats.

Independentment dels sistemes de comunicació individual que els serveis territorials utilitzin, s’ha de publicar el resultat de l’adjudicació en el web: s’ha d’especificar la plaça adjudicada, el nom de la persona a la qual s’ha adjudicat i el número d’ordre.

Les comissions avaluadores de les proves de capacitació no estan incloses en els supòsits previstos al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnització per raó del servei.

Exclusivament poden percebre indemnització per raó del servei els professors i professores que hagin de participar en una comissió fora del seu centre de destinació.

5.  Durada mínima dels permisos i llicències per als quals es nomena personal substitut.

Es cobreixen des del primer dia les substitucions derivades de llicències i permisos del personal docent que tenen una durada prevista superior a set dies.

6.  Modificació de les dades que consten a la borsa de treball de personal interí docent.

Es preveu que durant el curs 2023-2024 s’obrin els terminis de modificació de dades següents: del 12 al 19 de setembre de 2023, del 13 al 20 de novembre de 2023, 22 al 29 de gener de 2024, del 11 al 18 març del 2024 i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.

Les persones que hagin accedit a la borsa de treball de personal interí docent de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit, també poden modificar les dades.

Així mateix, entre els mesos de abril i maig s’obre un termini per modificar les dades que han de constar a la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2024-2025.

No obstant això, de manera excepcional i motivat per un canvi de domicili familiar o una altra causa greu, que s’ha de justificar documentalment, es pot modificar l’àrea territorial demanada com a preferent, els municipis (en el cas del CEB, els districtes) i comarques i les especialitats, mitjançant una sol·licitud adreçada al director o directora dels serveis territorials corresponents o al o a la gerent del CEB.

7.  Procediment d’adjudicació de llocs de treball vacants en règim d’interinitat i substitucions.

A partir del mes de juliol de 2024, els serveis territorials i el CEB destinen el professorat interí que no hagi obtingut cap destinació en les adjudicacions de destinacions del mes de juny.

 • Actes de nomenaments telemàtics

Les dates en què es fan els actes d’adjudicació (durant el mes juliol, final del mes d’agost i primera setmana del mes de setembre) s’han de publicar, com a mínim amb quinze dies d’antelació, al web del Departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat (apartat Borsa de treball de personal docent > Actes de nomenaments de personal docent com a interins i substituts), i al web de cadascun dels serveis territorials i del CEB.

Les adjudicacions a llocs de treball vacants i substitucions del curs s’han de dur a terme seguint els criteris següents:

 • Nomenaments telemàtics. Procediment

El procés de col·locació per proveir els llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitució en els actes de nomenaments telemàtics és el següent:

 1. Personal candidat a l’adjudicació:

El mateix dia de l’adjudicació, i abans de la publicació de l’adjudicació, s’ha de publicar al web de cadascun dels serveis territorials i del CEB, l’interval dels números d’ordre corresponent al personal interí o substitut que participa en cada acte de nomenament. Per a cada lloc de treball vacant o substitució que s’hagi de proveir, es convoca una persona que tingui el número d’ordre comprès en l’interval publicat.

Es tenen en compte les especialitats docents que hagin demanat a la borsa de treball de personal interí docent les persones interessades i també la prioritat d’àmbits territorials que hagin manifestat.

Per accedir als actes de nomenament telemàtics, les persones participants han d’accedir al web del Departament d’Educació > Serveis territorials, i seleccionar els serveis territorials demanats com a preferents o, si escau, el CEB, a “Personal docent/ Nomenaments telemàtics”.

Així mateix, el calendari mensual d’actes de nomenament i el resultat de l’adjudicació de cadascuna de les àrees s’anuncien als webs respectius.

 • Llocs de treball que intervenen en l’adjudicació

Els llocs de treball en règim d’interinitat són els llocs ordinaris de la plantilla autoritzada dels centres, que no tenen assignada una persona titular que els ocupi durant el curs escolar 2023-2024. Els llocs que s’han de cobrir temporalment mitjançant substitucions corresponen als que sí tenen assignada una persona titular al llarg del curs escolar, la qual té autoritzada una llicència, excedència o permís, que li possibilita la reincorporació al llarg del curs escolar.

 • Participants

Les persones que han de participar en aquests actes de nomenament són les que consten en el registre informàtic de personal del Departament d’Educació com a personal interí o substitut que forma part de la borsa de treball del personal interí docent.

 • Actes telemàtics de nomenaments de primària: inclou el personal interí o substitut amb especialitats docents del cos de mestres que en el moment de l’adjudicació està disponible per ocupar el lloc de treball.
 • Actes telemàtics de nomenaments de secundària: inclou el personal interí o substitut que té demanades especialitats docents del cos de professorat d’ensenyament secundari, tècnic de formació professional, escoles oficials d’idiomes i escoles d’art, i que en el moment de l’adjudicació està disponible per ocupar el lloc de treball.

La participació en aquests actes comporta l’autorització implícita per rebre les notificacions mitjançant canals alternatius de comunicació, com l’SMS al número de telèfon mòbil, i el correu electrònic a l’adreça que consta en el registre informàtic de personal docent del Departament d’Educació.

 • Ordenació dels col·lectius de persones participants i criteris de preferència

El criteri de prioritat en les adjudicacions dels llocs de treball que cal proveir en els actes de nomenaments està determinat pel col·lectiu al qual pertany el personal interí o substitut docent.

L’ordre de prelació del col·lectiu és el següent:

 • Actes telemàtics de nomenaments de primària:
 • 1r. Personal interí del cos de mestres amb temps de serveis prestats a la borsa de treball de personal interí docent.
 • 2n. Personal interí del cos de mestres sense temps de serveis prestats a la borsa de treball de personal interí docent.
 • 3r. Personal interí que hagi participat en la convocatòria que estigui oberta durant el curs.

La prioritat, dins el col·lectiu, la determina el número d’ordre assignat a la borsa de treball de personal interí docent, entenent com a prioritari el número d’ordre més baix respecte del més alt.

 • Actes telemàtics de nomenaments de secundària:
 • 1r. Personal interí amb temps de serveis prestats a la borsa de treball de personal interí docent que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.
 • 2n. Personal interí sense temps de serveis prestats a la borsa de treball de personal interí docent que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.
 • 3r. Personal interí que hagi participat en la convocatòria que estigui oberta durant el curs, que hagi acreditat la formació pedagogia didàctica.
 • 4t. Personal interí que va accedir a la borsa de treball de personal interí docent amb anterioritat a l’exigència del requisit de formació pedagògica i didàctica.
 • 5è. Personal interí que ha acreditat la matrícula en el màster de formació del professorat o en la formació pedagògica i didàctica equivalent.
 • 6è. Personal interí que s’ha compromès a acreditar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent.

La prioritat, dins el col·lectiu, està determinada pel número d’ordre assignat a la borsa de treball de personal interí docent, entenent com a prioritari el número d’ordre més baix respecte del més alt.

 • Ordre d’adjudicació dels llocs de treball:

Els llocs de treball vacants o substitucions s’adjudiquen tenint en compte els criteris següents:

 • L’ordre de prioritat de les especialitats, que en cada adjudicació la determinen els serveis territorials i el CEB.
 • L’ordre de preferència del personal candidat. Se seleccionen tantes persones com vacants o substitucions hi hagi.
 • L’ordenació dels àmbits territorials que la persona candidata tingui consignada en la borsa de treball de personal interí docent.
 • El tipus de dedicació del lloc de treball.
 • La durada de la vacant o substitució.
 • El tipus de lloc de treball.

Un cop s’ha establert l’ordenació dels llocs de treball vacants en règim d’interinitat o substitucions que cal proveir, en funció de la prioritat de les especialitats, i s’ha seleccionat la persona candidata amb millor dret per ocupar cada lloc de treball, el sistema inicia l’adjudicació d’acord amb el procés següent:

Per a cada grup de vacants o substitucions d’una determinada especialitat s’adjudiquen primer les de jornada sencera, després les corresponents a llocs de treball i centres de característiques especials i, finalment, les de mitja jornada.

Dins de cadascun dels dos tipus de dedicació, s’ordenen per la durada de la vacant o substitució (de més a menys).

Pel que fa a les persones candidates seleccionades (interines o substitutes) per a cada grup de vacants o substitucions d’una especialitat, i d’acord amb el criteri que determina el paràgraf anterior, l’ordre d’assignació és el següent:

Es revisen totes les peticions dels àmbits territorials seguint l’ordre determinat per la primera persona candidata, fins a adjudicar-li una destinació o esgotar les seves peticions, se segueix amb el mateix procediment per a la persona següent, i així successivament fins a exhaurir el nombre de persones candidates.

Quan en l’adjudicació s’assigni a la persona candidata una vacant o substitució per a una determinada especialitat, aquesta ja no estarà disponible per a la resta d’especialitats que tingui demanades.

Els llocs de treball específics (art. 5.2 del Decret 39/2014, de 25 de març) de l’àmbit de l’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, en cas que quedin vacants després de les adjudicacions de juny de 2023, així com les substitucions dels titulars d’aquests llocs, s’adjudiquen durant el mes de juliol pel procediment d’adjudicació de vacants i substitucions de difícil cobertura previst al punt 7.3.2.

Els llocs de treball específics (art. 5.2 del Decret 39/2014, de 25 de març) corresponents a llocs amb perfil lingüístic en llengua estrangera, competència digital docent, atenció a la diversitat dels alumnes, gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial, lectura i biblioteca escolar, educació visual i plàstica, docència de dues especialitats docents a l’ESO i metodologies amb enfocament globalitzat, s’adjudiquen amb preferència per davant dels llocs ordinaris i, de la mateixa manera que els llocs i centres de característiques especials, només s’assignen a les persones que ho hagin demanat expressament a la borsa de treball de personal interí docent.

 • Notificació de la proposta d’adjudicació

Quan ha finalitzat el procés d’adjudicació de la substitució o vacant en règim d’interinitat, els candidats proposats reben la notificació a través de canals alternatius, com un SMS al número de telèfon mòbil, i un correu electrònic a les dades de contacte que consten al registre informàtic del personal docent del Departament d’Educació.

En aquesta notificació se’ls comunica la franja horària en què s’han de connectar a l’aplicació per conèixer les dades del lloc de treball adjudicat i per acceptar aquesta destinació.

La no recepció del correu electrònic i SMS enviats no és motiu que justifiqui una possible manca d’accés al resultat de l’adjudicació.

 • Accés al resultat de l’adjudicació

Per conèixer el resultat de l’adjudicació, el personal candidat proposat ha d’accedir, dins la franja horària establerta, al web dels serveis territorials o del CEB.

A partir d’aquí, cal que el personal candidat s’identifiqui mitjançant el codi d’usuari XTEC o, si no en té, el sistema els facilita un codi d’usuari.

Una vegada s’hi ha accedit, es poden consultar les dades del lloc que s’ha de proveir: especialitat, nom i adreça del centre educatiu, durada de la substitució o vacant i tipus de jornada laboral.

En aquest moment la persona candidata ha d’acceptar o refusar l’adjudicació obtinguda. Si accepta la proposta del lloc de treball que s’ha d’ocupar, ha d’imprimir la credencial, que ha de lliurar al director o directora del centre adjudicat en el moment d’incorporar-s’hi, atès que sense aquest document el director o directora del centre no pot confirmar l’adjudicació del lloc de treball. La data d’incorporació ha de ser la que figura a la credencial com a dia d’inici de la substitució.

 • Comunicació de la finalització de l’adjudicació

En el cas que la persona interina o substituta rebi del director o la directora del centre la comunicació del seu cessament a causa de la incorporació de la persona titular del lloc de treball que ocupa, ha d’entrar al web dels serveis territorials o del CEB on hagi estat adjudicat, en el termini màxim de 24 hores des de la comunicació, per consignar aquest cessament i comunicar la seva disponibilitat a participar en propers actes de nomenaments. La credencial, signada pel docent o la docent, s’ha de quedar al centre.

 • Quan un lloc de treball vacant s’adjudiqui per error, els serveis territorials o el CEB han d’oferir una vacant o substitució de característiques similars a la persona afectada, al més aviat possible i tan bon punt es produeixi una vacant o substitució.
 • Nomenaments telemàtics de selecció de candidats per part de les direccions dels centres.
 • Criteris d’utilització

Els directors dels centres educatius públics poden seleccionar, d’acord amb el que s’estableix a la Resolució d’11 de juny de 2021, el personal interí docent per cobrir substitucions temporals en el centre educatiu públic i nomenar, de forma motivada, el candidat de la borsa de treball de personal interí docent que reuneixi més mèrits i capacitats i s’adeqüi millor a les peculiaritats del centre educatiu públic i al contingut del lloc de treball.

Aquest procediment de selecció es pot aplicar en els supòsits següents:

 • Substitucions de durada igual o superior a un mes.
 • Llocs de treball de perfil professional del centre.
 • Llocs de perfil professional i llocs ordinaris en centres d’alta i màxima complexitat.
 • Llocs de treball de la formació professional.
 • Substitucions de durada inferior a un mes en què es donin circumstàncies excepcionals derivades d’alguna singularitat del lloc de treball, degudament justificades i validades pels serveis territorials

L’aplicació mostra la relació de les 10 persones candidates que acrediten els requisits del lloc de treball, segons l’ordre de prelació de la borsa de treball del personal interí docent que el Departament d’Educació fa pública cada any.

El director o la directora ha de valorar els mèrits de les persones candidates d’acord amb el barem que estableix l’annex 2 de l’esmentada resolució, i convocar, com a mínim, les 3 persones candidates amb millor puntuació per tal de realitzar una entrevista personal.

L’entrevista és opcional.

 • Procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o substitucions

El candidat proposat rep la notificació a través de canals alternatius, com un SMS al número de telèfon mòbil, i un correu electrònic a les dades de contacte que consten al registre informàtic del personal docent del Departament d’Educació.

El candidat ha d’acceptar el nomenament accedint a la pàgina web dels serveis territorials/actes telemàtics de nomenaments, en el termini d’una hora a partir de la comunicació. En cas de no acceptació, per haver rebutjat el nomenament o per manca de connexió, es comunica el nomenament successivament al segon i al tercer candidat, si n’hi ha, pel mateix procediment.

Els serveis territorials han de donar publicitat en les respectives pàgines web de les franges horàries en què els interessats poden rebre la comunicació de la proposta de nomenament.

 • Selecció de personal interí docent

La persona candidata que ha acceptat la proposta del lloc de treball que s’ha d’ocupar, ha d’imprimir la credencial, que ha de lliurar al director o directora del centre adjudicat en el moment d’incorporar-s’hi, atès que sense aquest document el director o directora del centre no pot confirmar l’adjudicació del lloc de treball. La data d’incorporació ha de ser la que figura a la credencial com a dia d’inici de la substitució.

Un cop formalitzat el nomenament, els serveis territorials han de publicar el resultat de l’adjudicació a la seva pàgina web.

Aquest sistema d’adjudicació telemàtica de nomenaments no modifica el funcionament del procediment telemàtic massiu de nomenaments.

 • Barem dels mèrits i entrevista

Els mèrits de les persones candidates es valoren d’acord amb el barem indicat a l’Annex 2 de la Resolució EDU/1852/2021, d’11 de juny. S’aixecarà un acta de l’entrevista de selecció.

 • Publicitat de la plaça adjudicada

Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials o els centres utilitzin, s’han de publicar els resultats de les adjudicacions realitzades per aquest procediment en el web del respectiu servei territorials: plaça adjudicada, nom i cognoms de les 10 persones candidates que reuneixen els requisits, nom i cognom de les persones entrevistades i nom i cognoms de la persona a la qual s’ha adjudicat el lloc i el seu número d’ordre. La informació de les adjudicacions s’ha d’actualitzar setmanalment.

 • Adjudicacions de vacants i substitucions de difícil cobertura
  • Difícil cobertura per a llocs de característiques especials, de serveis educatius de centres de màxima complexitat, d’Escoles d’art i Instituts- Escola i com a conseqüència de la no-acceptació o la manca de candidats.

Per a determinades adjudicacions molt específiques corresponents als llocs de treball de característiques especials, de centres de màxima complexitat, d’Escoles d’art, i Instituts- Escola, de serveis educatius, i per aquells que s’ha constatat la dificultat de cobrir-los perquè no hi ha candidats disponibles o els que hi ha no han acceptat aquestes adjudicacions en dos actes de nomenaments telemàtics, els serveis territorials han d’actuar de la manera següent:

 1. Donar publicitat, al web dels serveis territorials d’Educació o del CEB, de la vacant o substitució que s’ha de cobrir, amb indicació de l’especialitat requerida i les habilitats específiques, i/o les característiques que fan que el lloc sigui de difícil cobertura.

Les especificitats del lloc han de constar de forma molt clara i concreta en la publicitat que se’n faci de la vacant o substitució.

 • Obrir un termini de dos dies naturals perquè les persones interessades es posin en contacte amb el personal de la secció de personal docent dels serveis territorials o el CEB que s’encarrega de portar a terme les adjudicacions de les substitucions. En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits genèrics i específics, han de tenir prioritat els que tenen demanada l’àrea territorial com a preferent, l’especialitat i el número d’ordre més baix.

Les sol·licituds de les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent tenen preferència davant les sol·licituds de les persones que no en formen part.

Les sol·licituds dels candidats que no compleixin els requisits genèrics i específics es tindran en compte de manera excepcional, si es té la competència per impartir l’especialitat impartida.

En cas de no presentar-se cap candidat que tingui la competència per impartir l’especialitat convocada mitjançant aquest procediment l’oferta seguirà publicada fins a la seva cobertura.

Si es fa una selecció mitjançant entrevista, s’ha d’anunciar en el moment d’oferir la plaça. Si és el cas, l’entrevista la realitza el director o la directora o el o la cap d’estudis del centre, el o la cap del departament i un professor o professora del departament al qual s’ha d’incorporar la persona nomenada. S’ha d’aixecar acta de la selecció del candidat, especificant-ne els motius de la tria.

L’entrevista ha de versar sobre les habilitats específiques requerides per cobrir el lloc, ha de ser individualitzada, i s’ha de realitzar de forma presencial o per mitjans telemàtics. L’objecte de l’entrevista ha de centrar-se en els mèrits al·legats pel candidat a la seva sol·licitud.

 • Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s’han de publicar els resultats de les adjudicacions en els webs respectius:

plaça adjudicada, nom i cognoms de les persones candidates i nom i cognom de la persona a la qual s’ha adjudicat el lloc i número d’ordre. La informació de les adjudicacions s’ha d’actualitzar setmanalment.

 • Un cop finalitzat tot el procés d’adjudicació per difícil cobertura, s’aixecarà un acta de les proves realitzades per acreditar la idoneïtat per ocupar llocs de treball convocats pel procediment de difícil cobertura.
 • Difícil cobertura de llocs de treball específics d’àmbit d’ensenyament secundari de centres de formació de persones adultes

En aquests casos, per seleccionar el candidat els serveis territorials i el CEB han de seguir el següent procediment:

 1. Donar publicitat de la vacant o substitució que s’ha de cobrir, amb indicació del perfil del lloc de treball, a través del web dels serveis territorials d’Educació o del CEB.
 2. Obrir un termini de dos dies naturals perquè els interessats es posin en contacte amb el personal de la secció de personal docent dels serveis territorials o el CEB,

encarregat de portar a terme les adjudicacions de les substitucions.

Els candidats han d’acreditar que reuneixen els requisits específics que estableix la base 3.4 de la Resolució EDU/1443/2023, de 26 d’abril, per la qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d’1 de setembre de 2023 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació

En el supòsit de concurrència de candidats que compleixin els requisits, han de tenir prioritat els que tenen demanada l’àrea territorial com a preferent, l’especialitat i el número d’ordre més baix.

Les sol·licituds de les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent tenen preferència davant les sol·licituds de les persones que no en formen part. Les sol·licituds dels candidats que no compleixin els requisits genèrics i específics es tindran en compte de manera excepcional, si es té la competència per impartir l’especialitat impartida.

En cas de no presentar-se cap candidat que tingui la competència per impartir l’especialitat convocada mitjançant aquest procediment l’oferta seguirà publicada fins a la seva cobertura.

 • Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s’han de publicar els resultats de les adjudicacions en els webs respectius: plaça adjudicada, nom i cognoms de les persones candidates i nom i cognom de la persona a la qual s’ha adjudicat el lloc i número d’ordre. La informació de les adjudicacions s’ha d’actualitzar setmanalment.
 • Un cop finalitzat tot el procés d’adjudicació per difícil cobertura, s’aixecarà un acta de les proves realitzades per acreditar la idoneïtat per ocupar llocs de treball convocats pel procediment de difícil cobertura.

7.4 Procediments d’urgència

Si després dels actes de nomenaments telemàtics, la persona a qui s’ha adjudicat una substitució no pot o no vol incorporar-se a la destinació adjudicada, es pot designar una nova persona candidata, que s’ha d’incorporar al centre en la mateixa data en què estava prevista la incorporació de la persona que ha refusat l’adjudicació. Aquest procediment s’ha de seguir sempre que no es tracti d’un supòsit de substitució de difícil cobertura previst al punt 7.3.

Per formalitzar aquest nou nomenament, els serveis territorials del Departament d’Educació o el CEB, tan bon punt tinguin coneixement que el substitut designat no s’incorporarà al centre, han de localitzar un nou candidat de la llista de persones disponibles de la mateixa especialitat, respectant l’ordre en tot cas.

S’han de posar en contacte amb la persona interessada per mitjà del sistema de comunicació individual que els responsables de les unitats territorials corresponents considerin més eficaç.

Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s’han de publicar els resultats de les adjudicacions en el seu web: plaça adjudicada, nom i cognoms de les persones candidates i nom i cognom de la persona a la qual s’ha adjudicat el lloc i número d’ordre. La informació de les adjudicacions s’actualitzarà com a mínim cada setmana.

8.  Condicions per cobrir les vacants i substitucions de jornada reduïda

 • Reducció de jornada

Per poder gaudir de qualsevol reducció de jornada, les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent han d’estar ocupant un lloc de treball de jornada sencera. La data d’inici de la reducció de jornada no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.

Es podrà gaudir de reducció de jornada per la cura d’un fill menor de 23 anys afectat per malaltia greu o càncer encara que no es tingui jornada sencera.

Per poder compactar la reducció de jornada s’ha d’ocupar un lloc de treball a jornada sencera i a vacant.

La lactància es gaudeix amb qualsevol jornada i tipus de nomenament: interinitat o substitució. No obstant això, per poder compactar-la s’ha d’ocupar, com a mínim, un lloc de treball vacant. Si se n’ocupen dos simultàniament -un a vacant i un altre a substitució-, només es pot compactar la part de la vacant.

 • Adjudicacions de mitja jornada

Quan s’adjudiqui una plaça de mitja jornada la persona nomenada té dret preferent a ocupar altres vacants i substitucions de mitja jornada que es produeixin en el mateix centre, per

completar-ne l’horari, sempre que l’organització del centre ho permeti, les característiques de la plaça ho permetin i l’interessat reuneixi els requisits per ocupar la plaça.

De manera excepcional, també se’ls pot oferir una altra vacant o substitució de mitja jornada que es produeixi en un centre diferent, per completar-ne l’horari, sempre que les dues places siguin del mateix cos, la persona interessada estigui d’acord i tingui l’especialitat o la capacitació per impartir-la i l’organització dels centres ho permeti.

 • Finalització d’alguns nomenaments compactats

Quan el personal docent hagi estat nomenat en un lloc de treball resultat de la compactació de llocs de treball de mitges jornades i finalitzi algun dels nomenaments, la persona interessada pot triar entre continuar prestant serveis en l’altre lloc ocupat, o bé cessar en els dos i participar en els actes d’adjudicació telemàtics.

9.  Condicions per confeccionar horaris en cas d’acumulació de més d’una reducció de jornada

 • En un mateix centre públic d’educació infantil i primària

Si en un mateix centre d’educació infantil i primària hi ha dues vacants o substitucions a mitja jornada amb una durada prevista de tot el curs escolar, s’acumulen les jornades per facilitar la substitució de les activitats docents, sempre que aquestes siguin compatibles.

 • En un mateix centre públic d’educació secundària

Si en un mateix centre d’educació secundària hi ha dues vacants o substitucions a mitja jornada amb una durada prevista de tot el curs escolar, s’acumulen les jornades per facilitar la substitució, sempre que siguin del mateix cos.