Certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals

CERTIFICACIÓ NEGATIVA DEL REGISTRE CENTRAL DE DELINQÜENTS SEXUALS

La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, estableix que ha de ser requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i explotació sexual i la corrupció de menors, així com el tràfic de persones.

Observacions:

  • Les persones que pretenguin l’accés a aquestes professions, oficis o activitats, han d’acreditar no haver estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic de persones, aportant certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals o signant una declaració jurada que conté una autorització expressa a l’Administració perquè pugui comprovar en qualsevol moment la veracitat de la declaració.

El model de declaració jurada o promesa es troba a l’annex de la Instrucció 1/2015, de 6 de novembre, sobre el requisit d’accés i exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors. I també al web del Departament d’Educació.