Altres sol·licituds del personal docent

Altres sol·licituds del personal docent

Tota la informació del Portal de Centre i més en un click.

Recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament d’Ensenyament.  A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s’han de tramitar als serveis territorials corresponents i al Consorci d’Educació de Barcelonao a la direcció del centre.

​Absències per motius de salut​

​Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut, assistència a consulta mèdica, realització de prova mèdica invasiva (inclou colonoscòpia, endoscòpia, gastroscòpia i cateterismes) o flexibilitat horària recuperable per menstruació o climateri

​Permuta del lloc de treball

Observacions: Es podran autoritzar excepcionalment permutes entre funcionaris en actiu dels cossos docents quan concorrin les següents condicions:

  • Que exerceixin amb caràcter definitiu les destinacions que es permuten.
  • Que acreditin, com a mínim, dos anys de serveis efectius amb caràcter de destinació definitiva als llocs objecte de la permuta.
  • Que ambdues destinacions siguin de la mateixa naturalesa i els correspongui idèntica forma de provisió.
  • Que els funcionaris que pretenguin la permuta comptin amb un nombre d’anys de serveis que no difereixi entre sí en més de cinc anys.
  • Que s’emeti informe previ favorable per la unitat administrativa de qui depengui cadascuna
    de les places.

Les places objecte de permuta hauran de correspondre a llocs de treball inclosos en la resolució per la qual s’aproven les plantilles de personal docent, i el funcionament dels quals figurin en la planificació educativa prevista pel Departament d’Ensenyament.

Quan la permuta es vulgui demanar entre places dependents d’administracions educatives diferents que aquestes l’autoritzin simultàniament. En el termini de 10 anys, a comptar de la concessió d’una permuta, no se’n podrà autoritzar una altra a cap dels permutats.

No es podrà autoritzar la permuta entre funcionaris quan a algun d’ells els faltin menys de deu anys per complir l’edat de jubilació legalment establerta. Es deixarà sense efectes la permuta quan, en els dos anys següents en què tinguin lloc, es produeixi l’excedència o la jubilació voluntàries d’algun dels permutats.

A qui se li hagi autoritzat una permuta no podrà participar en els concursos de provisió de lloc de treball fins que no acrediti, al menys, dos anys de servei efectiu, a partir de la data de la presa de possessió, a la plaça a que es va incorporar com a conseqüència de la concessió de la permuta.

En cas que algun dels sol·licitants de permuta estigui participant en un procés de provisió per obtenir una nova destinació definitiva, la seva sol·licitud de permuta quedarà pendent de resolució fins que es resolgui el procés de provisió, o hi desisteixi de la participació.

Sol·licitud de permuta del lloc de treball – 231kb   ​​​

​Serveis prestats​

Sol·licitud de certificat de serveis prestats – 1,3Mb

Ves a ATRI per fer la tramitació   

Image 4

Important! 

​A ATRI heu de seleccionar l’opció Reconeixement de serveis prestats en altres administracions.

​​Recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament d’Ensenyament.  A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s‘han de tramitar als serveis territorials corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona

​​Nòmina​

Sol·licitud d’aplicació a la nòmina d​’un percentatge voluntari de retenció a compte de l’IRPF – 235Kb

Sol·licitud de transferència bancària per abonar la nòmina pública – 1230Kb

​​Reconeixement de triennis i estadis de promoció

​Per sol·licitar el reconeixement de triennis o estadis, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona reben la sol·licitud i començaran la tramitació. ​​​

Sol·licitud de reconeixement de triennis  – 2140Kb

​​​ Sol·licitud de reconeixement d’estadis de promoció – 898Kb​

Ves a ATRI per fer la tramitació   ​​

Image 4

En el web del departament podeu consultar tota la informació referent als estadis de promoció docent.​

​Sol·licitud genèrica​

Per sol·licitar qualsevol altra situació que no trobeu en els models anteriors:

Model genèric de sol·licitud – 231Kb​​

Data d’actualització:  11 de maig de 2022

Serveis especials

Recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament d’Educació. A l’hora de fer una sol·licitud, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa.

Serveis espec​ials

Observacions: El temps en aquesta situació computa als efectes de triennis i drets passius. S’ha de cotitzar tant a MUFACE com a Drets Passius, o bé a MUFACE i Seguretat Social, si el docent s’ha incorporat com a funcionari amb posterioritat a l’1 de setembre de 2011. Hi ha reserva del lloc de treball en la localitat (si escau).​

Les persones funcionàries titulars de llocs de treball proveïts pel sistema de lliure designació que siguin declarats en serveis especials seran cessades dels llocs de treball que ocupaven en el termini màxim de sis mesos, moment a partir del qual conservaran el dret a la reserva de destinació.

Les persones funcionàries titulars de llocs de treball proveïts pel sistema de concurs que es declarin en serveis especials tenen dret a la reserva del lloc de treball que ocupaven durant un període màxim de quatre anys, transcorreguts els quals conservaran el dret a la reserva de destinació.

El personal funcionari amb dret a la reserva del lloc de treball té dret a reingressar al mateix lloc de treball que ocupava amb caràcter definitiu.

El personal funcionari amb dret a la reserva de destinació té dret a reingressar, en adscripció provisional, a un lloc de treball del seu cos o escala en la mateixa localitat i departament del darrer lloc ocupat amb el mateix nivell de destinació i condicions retributives.

​En el cas que per raons organitzatives no fos possible l’adscripció a un lloc de treball del mateix nivell de destinació i condicions retributives, ja existent o de nova creació, s’ha de garantir el reingrés en un lloc de treball amb la mínima diferència de nivell de destinació respecte del lloc de treball que ocupava, amb caràcter definitiu o provisional, abans de passar a la situació de serveis especials. En tot cas, s’han de garantir les mateixes condicions retributives respecte del lloc de treball que s’ocupava abans de passar a la situació de serveis especials. Aquesta adscripció serà transitòria, amb una durada màxima d’un any, mentre no sigui possible l’adscripció a un lloc de treball del mateix nivell de destinació.

El personal interí pot ésser declarat en la situació de serveis especials quan concorri alguns dels supòsits establerts per l’apartat 1 de l’article 88 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública,  i pot romandre en aquesta situació sempre que es mantingui la causa que va donar lloc al seu nomenament de personal interí

En el cas del personal funcionari,​ quan es perdi la condició en virtut de la qual es va autoritzar la situació de serveis especials, hi ha 30 dies per a demanar el reingrés. Si no es fa així, es passa a la situació d’excedència voluntària per interès particular.

En el cas del personal interí, quan es perdi la condició en virtut de la qual es va autoritzar la situació de serveis especials, hi ha 30 dies per a demanar el reingrés. Si no es fa així, el seu nomenament com a personal interí quedarà sense efectes.

Retribucions: Si es demana cobrar els triennis des del Departament d’Educació, s’haurà d’aportar una certificació de l’organisme pagador on s’estigui destinat, del qual es desprengui que no s’abona el concepte de triennis.

Normativa

  • Art. 88 del Decret legislatiu 1/1997​, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
  • Reial decret 365/1995​, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament de Situacions Administratives dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat.
  • Art. 47 de la Llei 2/2021​, de 20 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Sol·licitud: Per sol·licitar passar a la situació administrativa de serveis especials cal presentar la següent documentació:

Model genèric de​ sol·licitud – 231Kb

Certificació de l’organisme corresponent que acrediti la relació mitjançant la qual s’hi tindrà vinculació. ​
Imprès signat amb l’opció d’abonament de les quotes de drets passius i de MUFACE 

Ves a ATRI per fer la tramitació   ​

Image 4

Més informació al web de MUFACE i al Portal de classes passives.​

​​Serveis especials (exclusivament per a professors​ visitants)

Observacions: Els funcionaris al servei de la Generalitat de Catalunya seleccionats per al Programa de Professors Visitants en centres educatius dels Estats Units d’Amèrica, Canadà o el Regne Unit, i contractats en els respectius estats, poden ser autoritzats per a realitzar una missió de caràcter internacional i, en conseqüència, ser declarats en la situació administrativa de serveis especials. 

L’autorització de la missió de caràcter internacional, i el passi a la situació administrativa de serveis especials, se sol·liciten tan aviat com s’hagi estat contractat i es disposi de la documentació requerida. La missió s’autoritza per un únic curs complet, i en les dates d’inici i fi dels cursos a Catalunya –d’1 de setembre a 3​1 d’agost-, amb independència de les dates dels cursos als estats per als quals s’hagi estat seleccionat.

El nombre màxim d’autoritzacions per al programa esmentat de professors visitants és de tres cursos. El temps en aquesta situació computa als efectes de triennis i drets passius, per això hi ha l’obligació de cotitzar tant a MUFACE com a Drets Passius o, si escau, seguretat social.

Si es té una destinació definitiva, hi ha reserva del lloc de treball en la localitat.

En cas de no renovació de l’autorització de la missió de caràcter internacional, s’ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini d’un mes, a comptar de la finalització de l’autorització concedida (31 d’agost). Si no es fa així, es passa a la situació d’excedència voluntària per interès particular. No obstant, en cas de no renovació, també es pot sol·licitar el reingrés –amb efectes d’1 de setembre- abans de la finalització de l’autorització de la missió, per donar temps suficient per gestionar l’alta en nòmina.

És convenient comunicar una adreça electrònica de contacte i, també, una adreça postal.

Retribucions: Si es demana cobrar els triennis des del Departament d’Educació, s’haurà d’aportar una certificació de l’organisme pagador on s’estigui destinat, del qual es desprengui que no s’abona el concepte de triennis.​Pel que fa a les quotes de MUFACE i drets passius, el docent haurà de triar entre abonar-les directament o bé que li siguin descomptades de la nòmina de triennis, en cas que l’import d’aquesta sigui suficient.

Imprès signat amb l’opció d’abonament de les quotes de drets passius i de MUFACE

Si s’escau, Ordre domiciliació càrrec directe SEPA.​

Sol·licitud d’autorització o d’autorització de pròrroga d’una missió de caràcter internacional i de declaració de serveis especials – 1,7Mb​​

Ves a ATRI per fer la tramitació   ​

Image 4