Absències per motius de salut

ABSÈNCIES PER MOTIUS DE SALUT

Full informatiu en PDF (actualitzat setembre 2023)

ASPECTES GENERALS

Qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada com més aviat millor (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar…), al director o la directora, amb independència que posteriorment es justifiqui documentalment.

Les absències que no siguin justificades documentalment o la justificació es consideri insuficient comporten la deducció en les retribucions per incompliment de la jornada sense justificació, sense perjudici que puguin ser constitutives de falta disciplinària.
En cap cas els justificants documentals han de contenir dades sobre la salut de les persones (dades sobre diagnòstic, proves mèdiques realitzades…).

La documentació mèdica és confidencial. Els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.

La direcció haurà de deixar constància a l’expedient, mitjançant una diligència, la justificació de l’absència.

En els centres i serveis educatius, la responsabilitat del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.

ASSESSORAMENT PERSONALITZAT I GRATUÏT PER A L’AFILIACIÓ

3 supòsits de justificació d’absències per salut:

1) PER MOTIUS DE SALUT SENSE BAIXA

1) PER MOTIUS DE SALUT SENSE BAIXA

No sempre s’ha d’agafar la baixa mèdica. Es disposa de 15 hores laborables d’absències (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de prestació de serveis) per motius de salut sense baixa laboral per curs.

Si es gasten aquestes 15 hores per raons de salut durant el curs, caldrà justificar les posteriors absències amb la baixa mèdica.

Per justificar aquest tipus d’absència es pot fer amb el document “Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica“, que es troba al Portal del Departament.

El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

Per consultar el saldo d’hores d’absències es pot mirar al portal ATRI (Gestió del temps/ Expedient d’absentisme/ Expedient/ Consulta).  

Hores a computar i a justificar: 7,5 hores cada dia d’absència quan s’està a jornada sencera, amb independència de l’horari d’aquell dia. Important: si es fa jornada reduïda, la part proporcional.

A) No computen dintre d’aquestes 15 hores les que a l’endemà derivin en una situació d’incapacitat temporal amb la presentació de la baixa mèdica.

La baixa s’ha de presentar no més tard del 3r dia de la IT.

Alguns exemples d’aplicació:

SITUACIÓ 1:

Absència per salut un dilluns (jornada laboral al centre de 6h). L’endemà, dimarts, es presenta baixa. NO es descompta cap hora de la borsa de 15h/curs.

SITUACIÓ 2:

Absència per salut un dilluns (jornada laboral al centre de 6h). Dimarts, continua absència per salut (4h jornada laboral al centre). Dimecres es presenta baixa. NO es descompta cap hora (6+4) de la borsa de 15h/curs.

SITUACIÓ 3:

Absència per salut dilluns (jornada laboral al centre de 6h). L’endemà, dimarts, es va a treballar. DESCOMPTEN 6h de la borsa de 15h/curs.

B) No computen dintre de les 15 hores les absències derivades de l’embaràs i de malalties cròniques o oncològiques, ni comporten descompte retributiu:

Les absències derivades de l’embaràs, de malalties cròniques o oncològiques, que es poden acreditar mitjançant un informe mèdic. Un cop consti l’acreditació del supòsit, no cal tornar-les a acreditar.

Respecte de les absències per motius de salut derivades de malalties cròniques, les unitats de personal poden exigir que l’informe mèdic que en diagnostica la cronicitat hagi estat emès pels serveis públics de salut, així com una acreditació mèdica, en cada cas, conforme al fet que l’absència concreta del lloc de treball deriva de la malaltia crònica

2) PER ASSISTÈNCIA A CONSULTA MÈDICA

2) PER ASSISTÈNCIA A CONSULTA MÈDICA

Si no hi ha possibilitat de visita fora de l’horari de treball, cal justificar-la amb els dos documents que s’han de presentar a la direcció del centre::

Es concedeix pel temps indispensable per anar i tornar al lloc de treball. No comporta descompte retributiu. No es descompta de les 15 hores d’absències per motius de salut.

L’acompanyament a un familiar a consulta mèdica no és una absència sinó un permís de flexibilitat horària recuperable, per visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Caldrà fer la sol·licitud i justificar-ho a la direcció del centre.

IMPORTANT: des de l’1 d’abril de 2022 molts permisos, llicències i reduccions de jornades es tramiten i gestionen des del portal d’empleats d’ATRI, PERÒ alguns permisos s’han de tramitar amb la direcció del centre.

PETICIÓ PER ATRI: Gestió del temps- Permisos i absències- Alta de sol·licituds- Permisos i llicències //No hi ha resolució del permís aprovat. Per saber si s’ha concedit, s’ha de consultar a Atri (icona campaneta)

PETICIÓ A LA DIRECCIÓ DEL CENTRE (maternitat/paternitat/ justificació absències…): s’ha de baixar model de sol·licitud del Portal de centre, emplenar i presentar al director/directora del centre, perquè el signi i l’enviï als serveis territorials o Consorci d’Educació de Barcelona.

3) PER MOTIUS DE SALUT AMB BAIXA

3) PER MOTIUS DE SALUT AMB BAIXA

Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s’han de justificar mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa mèdica, que s’ha de presentar no més tard del 3r dia de la IT i els consecutius comunicats de confirmació.

Tan bon punt el treballador/a tingui coneixement de la situació de baixa, ho ha de comunicar al director o directora del centre, i fer-li arribar el comunicat de baixa. La baixa s’ha de presentar no més tard del 3r dia de la IT i no més tard de l’endemà de la data de l’expedició.

La data de l’alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa els comunicats mèdics d’alta s’han de presentar el dia laborable següent, és a dir, el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

Els directors dels centres han de fer arribar amb la màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.

La recuperació de les retribucions en situació de baixa mèdica són del 100%, des del el primer dia i per a tots els supòsits, gràcies a l’acord signat per CCOO i UGT el 18 de setembre de 2018.

Normativa: Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d’absències per motius de salut del personal docent dels centres i serveis educatius del Departament d’Educació.