Triennis

TRIENNIS

Els triennis es perceben automàticament cada 3 anys, si estàs treballant al Departament d’Educació. La seva retribució es fixa en funció del grup de pertinença. A efectes de triennis, es computa el temps treballat com a interí o substitut, l’any de funcionari en pràctiques i qualsevol servei prestat a l’administració.

Si has treballat en una altra administració pública cal sol·licitar-ho mitjançant una instància de reconeixement de serveis prestats, que es lliura al Departament d’Educació, adjuntant la documentació acreditativa (Certificat expedit per l’adminsitració pública on s’han prestat serveis. Al certificat han de consta les dates d’inici i fi dels serveis prestats, el total d’anys, mesos i dies, el nombre de triennis reconeguts, si hi ha, i el grup de classificació professional o el nivell de proporcionalitat.). És important fer el tràmit anticipadament per cobrar des del primer dia del compliment del trienni, tot i que s’han de cobrar, si fos el cas, amb caràcter retroactiu.

Per sol·licitar el reconeixement de triennis o estadis, descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona reben la sol·licitud i començaran la tramitació.

Model de sol.licitud reconeixement triennis