Cobrament mes de juliol personal substitut

COBRAMENT MES DE JULIOL PERSONAL SUBSTITUT

Requisits i gestions per tenir un nomenament al juliol:

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:

  • haver treballat sis o més mesos com a substituts fins al 30 de juny i
  • haver treballat com a mínim 1 dia durant els mesos d’abril, maig o juny del curs actual.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d’Educació o en altres activitats reconegudes, tret que es participi en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents.

  • Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació.
  • Els períodes d’inscripció a les activitats de formació d’estiu del Departament d’Educació es poden consultar a cadascuna de les activitats.

La formació s’acredita amb la presentació, fins al 31 d’octubre, del document acreditatiu de la realització de la formació. En el cas que la formació consti a ATRI, no és necessari acreditar-la.

Les persones que hagin participat de forma activa en processos selectius per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res.

Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 31 d’octubre, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria.

No seran nomenades:

Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, ja sigui per haver superat els 12 mesos de malaltia o per haver finalitzat el darrer nomenament en situació de baixa per incapacitat temporal i seguir cobrant per l’Institut Nacional de la Seguretat Social, no podran ser nomenades.

Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol han de sol·licitar ser nomenades des de la data d’alta i pels dies que resten del mes de juliol.

Les persones de col·lectius específics que tenen nomenament fins al 15 de juliol (com les que ocupen llocs a serveis educatius) i que reuneixen els requisits establerts seran nomenades des del 16 fins al 31 de juliol.

US RECORDEM…

El 29 de març de 2018 en mesa sectorial el Departament d’Educació va informar de la recuperació del cobrament del mes de juliol pel personal substitut, tal com es recollia en l’acord 31 de gener del 2017. Aquesta és una recuperació de l’acord de 2005 signat en solitari per CCOO, que va fer possible el nomenament del mes de juliol.