Perfils professionals docents

Perfils professionals docents

Què són els perfils professionals?

A partir del desenvolupament de la LEC i del decret de plantilles (decret 39/2014), és desenvolupa la resolució ENS/1128/2016 on el Departament d’Ensenyament especifica que quan un docent demostra una sèrie d’habilitats, ja sigui amb formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament i/o amb experiència professional en centres educatius, el mateix Departament els activa el perfil corresponent a aquella habilitat.

Per tant, els equips directius podran sol·licitar als serveis territorials que el personal docent, que se’ls assigni per a ocupar una plaça vacant, disposi d’un perfil professional en funció del projecte educatiu de centre.

Cada perfil professional requereix d’uns requisits específics, que poden canviar segons les necessitats i directrius del Departament d’Ensenyament (hores de formació, experiència professional, titulació requerida, etc.).

Posicionament de CCOO respecte als perfils professionals.

CCOO ens manifestem en contra de la resolució dels perfils professionals perquè:

 • Col·lisiona amb el decret d’especialitats i el sistema d’oposicions ja que les especialitats docents donen resposta a molts d’aquests perfils i garanteixen l’exercici del lloc de treball.
 • Els requisits de l’acreditació dels perfils  no sempre són prou exigents en relació a la tasca.
 • Alguns  perfils específics són molt poc creïbles a causa de la seva dubtosa necessitat.
 • Hi ha perfils  que es podrien proveir per altres vies com per exemple mitjançant càrrecs de coordinació addicional.
 • Existeixen unes especialitats docents i laborals que han de donar resposta a aquestes necessitats específiques dels centres.
 • No té cap sentit perfilar un lloc de treball quan forma part de les competències actuals dels docents.

Tot i la nostra oposició, i la de la resta de sindicats , el Departament  defensa la necessitat i la legitimitat de la proposta emparada en un decret que obliga al desplegament i aplicació d’aquests perfils  i la seva acreditació i subratllant el convenciment de que la seva aposta és una garantia de millora de la qualitat de l’ensenyament en tant que dona un valor afegit a tots aquells projectes educatius que requereixen d’aquests llocs específics.

CCOO demanarem demanant màxima transparència en aquest procés i seguirem qüestionant  que aquest plantejament sigui realment garantia d’aquesta qualitat i continuarem defensant els interessos i necessitats de la totalitat dels i de les docents atenent a criteris d’igualtat, transparència i rigorositat respectant les especificitats de cada centre.

Quins són els perfils professionals que es poden acreditar?

Els perfils professionals que es poden acreditar són els següents:

 • Lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)
 • Competència digital docent
 • Atenció a la diversitat dels alumnes
 • Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial
 • Lectura i biblioteca escolar
 • Immersió i suport lingüístic
 • Educació visual i plàstica Metodologies amb enfocament globalitzat

Acreditació inicial (procediment automàtic)

El Departament d’Ensenyament acredita als professors que ja reuneixen els requisits especificats a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016 per a cadascun dels perfils professionals, en funció de la informació que consta al registre informàtic de professorat, sense que sigui necessària cap sol·licitud de la persona interessada.

L’acreditació de cadascun dels perfils constarà anotada al registre informàtic de professorat a excepció de l’acreditació del perfil professional de “Docència de dues especialitats a l’ESO”, que s’entendrà acreditat implícitament amb el reconeixement de dues especialitats docents (una de les quals, en els cossos d’ensenyament secundari, per ser-ne titular).

Les acreditacions anotades mitjançant aquest procediment automàtic poden ser consultades pels interessats al portal ATRI:

Expedient i formació > Expedient > Consulta de dades > Altres dades del meu expedient, i a l’última pantalla Consulta d’atributs per a llocs específics

Vídeo: Com consultar el perfil a l’ATRI

Sol·licitud i documentació

Els professors que no obtenguin l’acreditació en el procediment automàtic poden fer la sol·licitud als registres del Departament, dels serveis territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona.

Per a cada perfil professional cal presentar la documentació, segons s’indiqui en cada cas a l’annex 1 de la Resolució ENS/1128/2016.

Perfil lingüístic en llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) (AICLE)

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d’arts plàstiques i disseny; cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i cos de mestres.

1.2 Especialitats docents: Totes les especialitats docents excepte: Llengua castellana i literatura; Llengua catalana i literatura; Anglès; Alemany; Italià; Francès; Aranès; Llengua estrangera: anglès; Llengua estrangera: francès i Llengua estrangera: alemany.

1.3 Tipus de centres: Escoles; Instituts escola; Instituts; Escoles d’art i disseny.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Augmentar la competència lingüística de l’alumnat en una llengua esrangera mitjançant l’aplicació d’una metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de contingut i llengua, d’acord amb el projecte lingüístic del centre.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència d’àrees o matèries curriculars no lingüístiques en una llengua estrangera.

– Coordinar la tasca docent amb el professorat de llengua estrangera amb l’objectiu de planificar conjuntament la programació d’aula de les diverses matèries.

– Organitzar i executar les accions necessàries per impulsar l’ús de la llengua estrangera que correspongui d’acord amb el projecte lingüístic del centre.

– Impartir docència en el marc del programa Batxillerat-Baccalauréat en centres degudament autoritzats pel Departament d’Ensenyament (només per a llengua francesa).

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general.

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant els requisits següents:

– Ser titular de l’especialitat docent de la llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) o estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en la corresponent llengua estrangera, o acreditar-ne el nivell B2 o superior del Marc Europeu Comú de referència, d’acord amb la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.

– Tenir acreditada la formació en metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de llengua i contingut AICLE a través de màsters, postgraus o activitats de formació permanent amb un mínim de 90 hores, o haver participat en un programa d’innovació educativa en relació amb aquest aprenentatge publicats al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

Excepcionalment, i amb caràcter transitori fins la finalització del curs 2018/2019, el professorat que ha ocupat llocs de treball específics amb aquest perfil professional en centres públics el curs 2014-2015 i/o 2015-2016 i no disposi de la formació esmentada a l’apartat anterior l’ha d’acreditar abans del 30.6.2019. En cas contrari no podrà ocupar aquests llocs de treball específics a partir del curs 2019/2020.

També s’aplica l’esmentada transitorietat fins el curs 2018-2019, si s’acredita un mínim de 45 hores de la formació abans esmentada.

Perfil en competència digital docent

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes; cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d’escoles oficials d’idiomes; cos de professors d’arts plàstiques i disseny; cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats.

1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts, Instituts escola, Escoles d’Art i Disseny; Escola Oficial d’Idiomes.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i aprenentatge, d’acord amb el que estableix el Pla TAC del centre, com a part del seu projecte educatiu i el projecte de direcció, i els estàndards tecnològics del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi la competència digital d’acord amb el marc curricular.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de l’ensenyament i com a element curricular en tant que competència bàsica a assolir per part dels alumnes.

– Coordinar la formació del professorat en relació amb les TAC a l’EVEA (Entorn Virtual d’Ensenyament/Aprenentatge).

– Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC.

– Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les programacions de les diferents àrees i matèries incloguin un ús actiu adequat de les tecnologies segons el nivell educatiu.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un requisit dels descrits en cadascun dels dos apartats següents:

a) Capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals. S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

– Grau de mestre amb les mencions següents: Tecnologies de la informació i la comunicació; Tecnologia i Comunicació; TIC a l’escola; Tecnologies digitals per a l’aprenentatge; Comunicació i expressió.

– Mestratge o Postgrau relacionat amb l’aplicació de les Tecnologies a l’aula.

– Enginyeria informàtica o en telecomunicacions.

– Alguna de les especialitats docents següents: 507 informàtica, 627 Sistemes i Aplicacions informàtiques o 722 Mitjans informàtics.

– Formació relacionada amb les Tecnologies per a l’Aprenentatge, amb un mínim de 90 hores (formació permanent, màsters, postgraus) publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Acreditació ACTIC (qualsevol nivell).

b) Experiència en l’aplicació de les Tecnologies digitals en les activitats docents. S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

– Haver exercit la docència un mínim de 2 cursos escolars com a coordinador o responsable TAC de centre.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, almenys durant 2 cursos escolars. En aquest cas, la certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet, ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver exercit la docència en un lloc de treball específic amb perfil de competència digital en un centre educatiu públic el curs 2014-2015 o en el curs 2015-2016.

Perfil d’atenció a la diversitat de l’alumnat

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts i Instituts escola.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu en activitats habituals d’aula i de centre, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció, sota el principi d’educació inclusiva i coeducació.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir la docència i dur a terme l’atenció directa amb les metodologies d’aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.

– Col·laborar en l’organització dels recursos i les actuacions per a l’atenció a la diversitat, en el context del centre.

– Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i activitats relacionades amb el pla d’atenció a la diversitat del centre.

– Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de suport educatiu.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Ser titular o tenir reconeguda l’especialitat docent d’EES (cos de mestres) o d’orientació educativa (cos de professors d’ensenyaments secundaris).

En el cas del personal interí, tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

– Tenir el títol acadèmic universitari de Psicologia o de Pedagogia.

– Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: atenció a la diversitat; educació especial; necessitats educatives específiques; atenció a la diversitat; educació inclusiva; audició i llenguatges; necessitats educatives especials; educació en la diversitat.

– Acreditar un mínim de 80 hores de formació (màster, postgrau, o altra formació permanent) referida a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i/o educació inclusiva publicada al Portal de Centre d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver exercit la docència en centres públics un mínim de 12 mesos en algun dels llocs de treball següents: aula d’acollida; unitats de suport d’educació especial; centres d’educació especial; llocs de treball d’atenció a la diversitat en instituts, fins el curs 2013-2014; llocs de treball específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat; llocs de treball d’EAP, CREDA o CREDV.

Perfil en gestió de projectes i serveis de formació professional inicial o d’ensenyaments de règim especial

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d’escoles oficials d’idiomes; cos de professors d’arts plàstiques i disseny; cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny; cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes; cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny; cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Instituts (amb FP inicial i/o ensenyaments esportius); Escoles d’Art i Disseny i Escoles Oficials d’Idiomes.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Organitzar, impulsar, coordinar i gestionar els projectes i serveis de formació que els centres de formació professional inicial i centres d’ensenyaments de règim especial (professionals d’arts plàstiques i disseny, esports i idiomes) ofereixen a persones i a empreses d’acord amb el projecte educatiu de centre.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Col·laborar amb l’equip directiu en la planificació i implementació del currículum en les actuacions relacionades amb els serveis que gestiona: mesures flexibilitzadores; emprenedoria i innovació; formació dual; assessorament i reconeixement acadèmic; mobilitat; qualitat i millora contínua; promoció lingüística, cultural i artística o altres programes o serveis oferts per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial.

– Fer el seguiment i proposar accions de millora del servei formatiu que gestiona.

– Coordinar i proporcionar la informació i documentació relacionada amb el currículum i amb els serveis que gestiona.

– Promocionar i difondre els serveis formatius que el centre ofereix a les persones i a les empreses.

– Participar en els programes promoguts per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial relacionats amb els serveis que gestiona.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant un dels requisits següents:

– Un mínim de 120 hores de formació (permanent, màsters i postgraus) referida a programes o serveis del perfil corresponent: mesures flexibilitzadores, emprenedoria, innovació, formació dual, assessorament, reconeixement acadèmic, mobilitat, qualitat i millora continua, promoció lingüística, cultural i artística publicats al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de dos cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, durant un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

– Haver ocupat, durant un curs escolar, un lloc de treball específic amb perfil de gestió de projectes i programes en un centre públic el curs 2015-2016.

Perfil en lectura i biblioteca escolar

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de mestres; cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles i Instituts escola i Instituts.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Consolidar l’enfocament didàctic de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i coordinar l’ús de la biblioteca, d’acord amb el projecte educatiu de centre.

2.2. Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència fent ús d’estratègies didàctiques que potenciïn la lectura com a instrument d’aprenentatge.

– Vetllar per la coherència metodològica en l’aprenentatge inicial de la lectura (educació infantil i cicle inicial de primària).

– Impulsar i coordinar el Pla de lectura de centre (PLEC).

– Assessorar el professorat en la selecció de materials i en les estratègies didàctiques que afavoreixin l’aprenentatge a través de la lectura.

– Coordinar la biblioteca escolar, i promoure activitats que fomentin el gust per la lectura.

 

3 Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1. Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2. Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

Aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Títol de grau de mestre amb les mencions següents: biblioteca escolar; biblioteca escolar i animació a la lectura.

– Un mínim de 80 hores de formació a través dels màsters, postgraus, menció, o altra formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament de les publicades al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de dos cursos en un programa d’innovació educativa en lectura i biblioteca dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver estat responsable d’una biblioteca escolar orientada a desenvolupar activitats d’impuls de la lectura o haver coordinat un pla de lectura un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Perfil en immersió i suport lingüístic

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles; Instituts i Instituts escola.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Afavorir l’adquisició del currículum per part de l’alumnat de diferent origen lingüístic que no té prou domini de la llengua escolar, en els diferents nivells educatius.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència en contextos en què cal aplicar les estratègies pròpies del programa d’immersió lingüística i, en general, en aquells casos en què cal adequar la intervenció didàctica a la diversitat lingüística de l’alumnat en qualsevol curs de l’ensenyament obligatori.

– Orientar metodològicament el professorat en matèria d’immersió i suport lingüístic.

– Col·laborar amb el tutor de l’aula d’acollida del centre, si escau, i amb el professorat de suport lingüístic i social per facilitar la incorporació progressiva al currículum de l’alumnat que no té prou domini de la llengua escolar.

– Col·laborar en l’elaboració del Pla Individual de l’alumnat nouvingut en les diverses àrees o matèries curriculars.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Un mínim de 80 hores de formació, a través dels màsters, postgraus o activitats de formació permanent, relacionada amb la gestió de la diversitat lingüística i cultural, amb l’educació intercultural i gestió del plurilingüisme de les publicades al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa relacionat amb aquest perfil dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver exercit responsabilitats de gestió durant un mínim de 2 cursos escolars com: Tutor d’aula d’acollida i/o de suport lingüístic i social; coordinador lingüístic del centre o ocupar un lloc d’assessor o coordinador LIC per a l’assessorament al centre en les estratègies de la immersió lingüística.

– Haver coordinat l’aplicació dels programes d’immersió lingüística al centre un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Perfil en educació visual i plàstica.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles i Instituts escola.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Impulsar la transversalitat i la projecció del llenguatge visual i plàstic d’acord amb el projecte educatiu del centre.

2.2 Funcions docents específiques del lloc.

– Impartir docència de l’àrea d’educació visual i plàstica i aplicar estratègies per impulsar la transversalitat i la projecció del llenguatge visual i plàstic.

– Participar activament en la definició, organització i programació de l’ensenyament de l’àmbit artístic (visual i plàstica)

– Coordinar-se amb el mestre de música i dansa per realitzar activitats interdisciplinàries i de projecció externa.

– Assessorar la resta de mestres en la programació d’activitats competencials d’aprenentatge i d’avaluació de l’àmbit artístic.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Tenir un títol acadèmic dels següents: llicenciatura en Belles Arts, Grau o Títol Superior en Art i/o Disseny d’Universitat o Escola Superior.

– Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: educació en les arts visuals i plàstiques; educació artística; art i educació.

– Un mínim de 60 hores de formació (màsters, postgraus, o altra formació permanent) relacionada amb l’àmbit artístic de les publicades al “Portal de Centre” d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, durant un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Perfil en docència de dues especialitats docents a l’ESO

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de professors d’ensenyament secundari; cos de catedràtics d’ensenyament secundari i cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Instituts i Instituts escola.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Impartir la docència de matèries curriculars d’ensenyaments a l’ESO assignades a dues especialitats docents, d’acord amb el projecte educatiu del centre, per tal de reduir el nombre de professorat que intervé en el grup d’alumnes i facilitar la coordinació en el desenvolupament del currículum.

2.2. Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir la docència de dues matèries curriculars.

– Promoure la interdisciplinarietat en la concreció de competències, continguts curriculars, criteris d’avaluació i activitats relacionades amb les especialitats docents del lloc.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació). En el cas del professorat dels cossos d’ensenyaments secundaris, necessàriament s’ha de ser titular d’una de les dues especialitats del lloc de treball.

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Ser titular o tenir reconeguda la segona especialitat docent del lloc de treball.

En el cas del personal interí, tenir reconeguda la segona especialitat docent a la borsa de treball.

– Haver exercit la docència de la segona especialitat docent durant un mínim de 3 cursos escolars i un mínim de 70 hores lectives cada curs. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha de detallar el curs escolar, nivell educatiu, especialitat i nombre d’hores, d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Perfil en metodologies amb enfocament globalitzat.

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts i Instituts escola.

 

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Aplicar metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats, d’acord amb el projecte educatiu de centre, per tal d’afavorir unes condicions d’aprenentatge que desenvolupin i impulsin l’aprenentatge competencial en tots els nivells.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència amb metodologies de treball per projectes o metodologies amb enfocaments globalitzats.

– Col·laborar en el disseny, revisió i avaluació dels treballs per projectes d’educació infantil, primària i/o secundària.

– Participar en la definició de criteris per concretar les competències, els continguts curriculars i dels criteris d’avaluació establerts en els treballs per projectes de cada curs escolar.

 

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Títol de grau de mestre amb les mencions següents: interdisciplinarietat i didàctiques específiques; el treball per projectes a l’educació primària (científico/matemàtica).

– Un mínim de 60 hores de formació: màsters, postgraus, o altra formació permanent relacionada amb l’aplicació de metodologies amb enfocaments globalitzats de les publicades al Portal de Centre d’acord a l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos en un programa d’innovació educativa relacionat amb aquest perfil dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver impartit la docència aplicant metodologies d’enfocament globalitzat un mínim de 2 cursos escolars en centres. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Termini de presentació i efectes de les acreditacions

Les sol·licituds d’acreditació d’un o més perfils professionals es poden presentar en qualsevol moment del curs.

Tenen efectes en el procediment d’adjudicació de destinacions provisionals que es convoca cada curs les sol·licituds presentades fins al 31 de maig

Les presentades a partir d’aquesta data poden acreditar el perfil professional, però no tindran efectes fins a la següent convocatòria.

Reconeixement de l’acreditació

Després de revisar la documentació i comprovar que reuneixen els requisits exigits, des dels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona, s’incorporarà, si escau, la informació a l’expedient del professorat i resoldrà la sol·licitud de reconeixement de l’acreditació del perfil. Una vegada reconegut el perfil, l’acreditació constarà al registre informàtic de professorat i serà accesible per als interessats al portal ATRI.

En cas que no es reconegui l’acreditació sol·licitada, la resolució denegatòria exhaureix la via administrativa i s’ha de notificar a la persona sol·licitant.

Consulta d’activitats formatives i d’innovació associades als perfils professionals

Consulta d’activitats formatives i d’innovació acollides als perfils professionals, i de requisits de formació per a la funció directiva:

Enllaç a l’aplicatiu

Acreditacions

Normativa

 • Resolució ENS/1764/2017, de 17 de juliol,

  per la qual es dona publicitat dels elements bàsics de la formació del professorat que capacita per acreditar els perfils professionals dels llocs de treball específics dels centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 7419, de 25.7.2017)

 • Resolució ENS/1386/2016, de 27 de maig,

  de modificació de la Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril, dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7134, de 3.6.2016)

 • Resolució ENS/1128/2016, de 26 d’abril,

  dels perfils professionals dels llocs de treball específics en centres educatius públics dependents del Departament d’Ensenyament i el procediment de capacitació professional per ocupar-los (DOGC núm. 7114, de 5.5.2016)

 • Resolució

  del director general de Professorat i Personal de Centres Públics per la qual es fa pública la relació d’activitats formatives i de programes d’innovació educativa, a efectes d’acreditació de perfils professionals de llocs de treball específics, per part del professorat, a partir del curs 2016-2017.