Reclassificació professional del Personal Laboral del Departament d’Educació

La reclassificació professional del Personal Laboral passa per la modificació a través de la negociació del VI Conveni Únic que és d’aplicació a tots els treballadors de la Generalitat de Catalunya amb contracte laboral.

L’any 2018 CCOO el vam denunciar en solitari i no va ser fins al desembre de  l’any 2019 que s’hi van afegir altres organitzacions sindicals. A principis de l’any 2020 es va tenir la primera mesa negociadora, però aquestes negociacions es van aturar per dos motius, primer per la pandèmia i després per tots els processos d’estabilització.

Una vegada superats els diferents obstacles des de CCOO volem reprendre les negociacions i  posar al dia el VI Conveni  a fí que ens permeti introduir-hi millores, entre d’altres:

  • Adequar els grups i categories professionals.
  • Establir les bases per crear la carrera professional.
  • Mantenir la jubilació parcial. 

En paral·lel i en el marc de la signatura per part de CCOO de l’Acord Marc per una Administració del segle XXI el mes d’octubre del 2022 s’han començat els treballs en la Mesa General, per desenvolupar i implementar  aquests acords a la Generalitat de Catalunya, que entre altres són:

  • Jornada laboral de 35 hores. S’eliminen les limitacions actuals perquè cada Administració Pública estableixi, prèvia negociació col·lectiva a la mesa o òrgan que correspongui, una jornada de 35 hores setmanals per al personal al seu servei i el del seu sector públic institucional.
  • Classificació professional. Es considera culminada la disposició 3a del TREBEP, amb la plena aplicació de la classificació de personal al servei de les administracions públiques de l’article 76 del TREBEP. 

En aquesta negociació, s’haurà d’aplicar immediatament la reducció de la jornada laboral setmanal i l’aplicació del TREBEP, per tal d’adaptar la classificació professional al Marc Espanyol de Qualificacions de l’Educació Superior, tal com es té, per exemple, al Conveni Col·lectiu de l’Administració General de l’Estat.

 Això hauria de suposar una millora en la categoria de totes aquelles persones a les quals se’ls ha exigit una titulació determinada i que després no es veu reflectida en la seva categoria professional.

Més a poc a poc del que voldríem, però la nostra feina, amb rigor i determinació, acaba donant fruits. Uns fruits que només poden venir d’un sindicalisme del conjunt de la classe treballadora, amb representació a tots els àmbits de negociació.