Personal laboral: què hem fet i què hem aconseguit?

QUÈ HEM FET DURANT AQUESTS 4 ANYS?

 • Informar i assessorar.
 • Proposar, reivindicar i mobilitzar.
 • Negociar i arribar a acords amb el Departament i amb la Mesa general de la funció pública.
 • Formació i cursos d’oposicions.
 • Participació en els consells escolars (de Catalunya, territorials…) i altres espais de diàleg sobre educació.
 • Organització de jornades sobre polítiques educatives.

QUÈ HEM ACONSEGUIT?

 • Recuperació de les pagues extraordinàries del 2013 i 2014.
 • Recuperació del complement de productivitat.
 • Augment significatiu de les pensions de jubilació. 2023 un 8’5%
 • Educadores EE: Recuperació de les 25h de l’atenció directa a l’alumnat
 • Estabilització de 1800 treballadores de personal laboral.
 • Recuperació de la retribució al 100% durant les baixes mèdiques.
 • Per motius de salut, 15h anuals justificades amb declaració responsable.
 • Ampliació de permisos: dol gestacional, menstruació dolorosa, reincorporació després de malaltia greu, etc.
 • Personal de reforç administratiu a les llars d’infants.
 • Incorporació a la xarxa pública d’escoles concertades amb la subrogació del personal al VI Conveni Únic de personal laboral
 • Fisioterapeutes: Actualització de les funcions i millores de les itineràncies
 • Incorporació com a personal propi del Departament del personal tècnic de gestió FP
 • Signatura de l’acord que ha permès la incorporació més de 400 professionals d’atenció educativa( TEEI, TIS) en el programa temporal de Complexitat
 • Acord d’estabilització de 2018 i 2021
 • Acord Marc per una administració del segle XXI
 • Increment salarial:
Graella Triptic Laborals

Per primera vegada es revisen a l’alça els salaris previstos en uns PGE, sumant-s’hi un 1,5 % addicional al 2 % inicialment pressupostat el 2022, amb retroactivitat des de l’1 de gener i cobrant-se en una sola paga abans de final d’any.

Triptic Programa Generic Publica Cartell A3 Horitzontal11