Complement de productivitat: inici del procés d’autoavaluació

Des del dia 17 d’octubre fins el 2 de novembre s’obre el termini per fer l’AUTOAVALUACIÓ DE COMPETÈNCIES per tal de poder fer efectiu el complement de Productivitat únicament i exclusivament des d’ATRI, concretament, estarà disponible a l’apartat Retribucions.

Us recomanem no esperar al final del període, a fi que es pugui continuar amb la resta de fases (avaluació cap superior, al·legacions si és el cas, i avaluació final), i no esgotar terminis tenint en compte que el pagament s’ha d’efectuar amb la nòmina de desembre.


Enguany cobrarem el 50% del 2021 i el 100% de l’any 2022 de la productivitat. Es cobrarà el 150% en una sola paga.
Tal com recull el VI Conveni Únic de la quantia a cobrar pel personal laboral, el 50% te una distribució lineal, la resta es distribuirà segons els criteris establerts en l’acord signat el febrer de 2022.


Cada persona cobrarà en funció de l’avaluació de les quatre competències següents: orientació als resultats i a la millora, iniciativa, adaptabilitat i treball en equip. Aquestes competències seran valorades en tres nivells; baix, mig i alt.


El procediment consta de dues fases: l’autoavaluació que representa un 40% de la puntuació i la resta de la puntuació es valorada pel superior. La persona avaluada serà informada per tal que pugui fer les al·legacions corresponents.
A partir de l’obtenció de 9 punts ja es cobra complement, calculat proporcionalment a la puntuació. El 100% del complement s’aconsegueix amb 18 punts sobre 20. En cas de tenir dues competències a nivell baix, o una baix i les altres tres mig, no es cobrarà productivitat.


Es cobrarà en funció de l’assistència, excepte a les següents absències, que no es deduiran: per incapacitats per accidents de treball i/o malalties professionals; permisos i reduccions de jornada vinculades a la conciliació personal, familiar i laboral; així com permisos per deures inexcusables, per assumptes personals i vacances.


Molt important! Es crea una comissió de seguiment per corregir possibles errors o problemes en l’aplicació del complement així com per fer un seguiment de la distribució econòmica.


Per a més informació cliqueu aquí.
RECUPEREM DRETS !!! AVANCEM !!!