RECUPEREM EL COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT !!

Ho pots lllegir aquí en .pdf

personal laboral i personal funcionari d’administració i tècnic

 El 24 de gener de 2022, a la Mesa General d’Empleades Públiques de la Generalitat, s’han aprovat les normes per a l’aplicació del complement de productivitat per aquest any.

Les CCOO, després de mesos de negociació i d’haver incorporat millores respecte a la proposta inicial del Govern, hem donat el nostre vot favorable.

“El complement de productivitat és un sistema de retribució variable que té com a objectiu, la millora contínua de les persones i de l’organització. “

Aquest complement es va deixar de cobrar amb les retallades de 2012.

Representava uns 20 milions d’euros anuals que al 2012, les polítiques d’austeritat extrema van prendre a les treballadores i els treballadors durant una dècada.

Ara, el recuperem!

Gràcies a l’Acord in extremis que va desconvocar la vaga del 12 de desembre del 2018. Segons l’acord, se n’havia de recuperar el 50% al 2021, però les dificultats en la negociació ens va fer ajornar-lo fins al 2022 a canvi de la recuperació íntegra de la paga que ens devien del 2014 al novembre del 2021.

En què consisteix l’acord ?

L’acord es refereix exclusivament al cobrament del 50% del 2021 i el 100% de l’any 2022 de la productivitat. Es cobrarà el 150% en una sola paga. Es dediquen al complement de productivitat un total de 25,6 milions d’euros.

Tal com recull el VI Conveni Únic   de la quantia a cobrar pel personal laboral, el 50% te una distribució lineal, la resta es distribuirà segons els següents criteris:

 • Cada persona cobrarà en funció de l’avaluació de les quatre competències següents: orientació als resultats i a la millora, iniciativa, adaptabilitat i treball en equip. Aquestes competències seran valorades en tres nivells; baix, mig i alt.
 • El procediment consta de dues fases: l’autoavaluació que representa un 40% de la puntuació i la resta de la puntuació es valorada pel superior. La persona avaluada serà informada per tal que  pugui fer les al·legacions corresponents.
 • A partir de l’obtenció de 9 punts ja es cobra complement, calculat proporcionalment a la puntuació. El 100% del complement s’aconsegueix amb 18 punts sobre 20. En cas de tenir dues competències a nivell baix, o una baix i les altres tres mig, no es cobrarà productivitat.
 • Es cobrarà en funció de l’assistència, excepte a les següents absències, que no es deduiran: per incapacitats per accidents de treball i/o malalties professionals; permisos i reduccions de jornada vinculades a la conciliació personal, familiar i laboral; així com permisos per deures inexcusables, per assumptes personals i vacances.
 • Molt important! Es crea una comissió de seguiment per corregir possibles errors o problemes en l’aplicació del complement així com per fer un seguiment de la distribució econòmica.

 Com es cobrarà?

Aquest és el quadre de cobrament per grup de titulació en el seu grau màxim d’assoliment de les competències.

GRUP QUANTIA 2021 QUANTIA 2022 TOTAL NOMBRE TOTAL DE PERSONES
 

LABORALS  grup A

Funcionaris grup A, subgrup A1

 277,9€
 584,3€
 862,2€
 8.749
LABORALS  grup B

Funcionaris grup A, subgrup A2

 240,3€
 505,3€
 745,5€
 6.028
LABORALS  grup C

Funcionaris grup C, subgrup C1

 180,4€
 379,4€
 559,8€
 13.826
LABORALS  grup D

Funcionaris grup C, subgrup C2

 150,1€
 315,7€
 465,9€
 9.710
LABORALS  grup E

Personald’agrupacions professionals

 137,4€
 289,0€
 426,4€
 3.064

Recuperem els diners i millorem el procediment.

 CCOO valora positivament l’acord assolit perquè hem aconseguit que el govern retorni el complement i accepti bona part de les nostres propostes.

Vam començar a negociar el 28 de juliol de 2021 i ha estat complicat, el Govern volia introduir un concepte nou “ l’avaluació de l’acompliment” a l’hora de parlar del cobrament de la productivitat. El primer és un tema que afecta al conjunt d’empleades i empleats de la Generalitat en compliment de l’EBEP i que s’ha de negociar d’una forma més pausada. El retorn del complement de productivitat era un tema pendent que calia tancar per poder recuperar aquests diners i fer efectiu el seu pagament.

La nostra idea inicial era que es pagués la productivitat del 2021 i 2022 amb el sistema anterior i començar a negociar “l’avaluació de l’acompliment”. La negativa del Govern a assumir aquesta proposta, ens ha fet negociar fins arribar a aquest acord, que incorpora un seguit de propostes de CCOO:

 • Es pagarà el complement de productivitat, únicament per aquest 2022, en funció de l’avaluació de les competències, ja que és un acord de transició.

 • Es manté l’autoavaluació i l’avaluació del superior, però amb la Comissió de Seguiment de l’Acord podrem vigilar si es produeix alguna disfunció del procés.

 • Hem exclòs de l’acord el personal eventual (càrrecs nomenats pel Govern).

 • Es defineixen les competències que s’avaluaran.

 • Hi haurà qüestionaris de baremació que es valoraran a la Comissió de Seguiment.

 • L’autoavaluació suposarà un 40% de la puntuació, front el 33% proposat inicialment pel Govern.

 • Cobrament sempre que l’avaluació sigui superior al 50%, front el 60% proposat pel Govern.

 • Cobrament del 100% amb 18 punts front els 20 proposats pel Govern.

 • No excloure qui assoleixi un nivell mitjà a totes les competències.

 • La majoria dels permisos no descomptaran.

 • Si s’escau, es donarà formació al personal per a l’assoliment de les competències.

 • La representació sindical tindrà una comissió de seguiment per analitzar les possibles discrepàncies en l’aplicació d’aquesta retribució, cosa que abans no passava.

 • Tal i com hem acordat a l’acta de la reunió, des de la Comissió de seguiment s’analitzarà la destinació pels possibles romanents en el cas que n’hi hagi.

RECUPEREM DRETS !!! AVANCEM !!!