CANVIS INESPERATS EN ELS CRITERIS I BAREMS ACORDATS PER ALS CONCURSOS DE CANVIS DE DESTINACIÓ

A la Comissió Negociadora de 15 d’abril, i malgrat ja teníem acord per a regular el concurs de canvi de destinació del  15 de febrer, s’han introduït algunes modificacions importants amb les quals CCOO no podem estar d’acord. 

Doncs bé, aprofitant que havíem de retocar el redactat perquè no hi constava el ser fix en «l’Especialitat», o sigui, un mer oblit de redactat, s’han introduït uns canvis importants i que, al parer de CCOO dificulten la possibilitat d’una promoció real.

Aquest és el nou redactat:

A) Capacitats professionals (70 punts) :

Es valoraran amb 30 punts l’experiència en el desenvolupament de funcions iguals o similars de l’àrea corresponent a raó de:

− 0,097 punts per cada mes de serveis prestats en llocs del mateix grup, i categoria i especialitat, si escau, a la que s’opta.

− 0,083 punts per cada mes de serveis prestats en llocs del mateix grup i àrea de funcions de diferent categoria o especialitat a la que s’opta.

− 0,070 punts per cada mes de serveis prestats en diferent grup de la mateixa àrea de funcions o en diferent àrea de funcions del mateix grup.

− 0,059 punts per cada mes de serveis prestats en diferent grup i diferent àrea de funcions.

Per garantir la idoneïtat de les persones candidates que optin a places de diferent categoria i, si n’hi ha, especialitat, es faran, proves professionals o altres tècniques de selecció o la valoració d’informes d’avaluació normalitzats que facin possible la constatació dels mèrits al·legats, les quals seran eliminatòries. La puntuació d’aquestes proves o altres tècniques de selecció serà de 40 punts.

S’atorgaran aquests 40 punts a aquelles persones que optin per la modalitat de trasllat a places de la seva mateixa categoria professional i, si n’hi ha, especialitat, sense necessitat de realitzar les proves professionals.

La resta d’apartats (Formació, etc.) queden iguals que s’havien acordat i que ja us vam informar.