Criteris i barems acordats per als concursos de trasllats posteriors a l’estabilització del personal laboral

El passat dijous 15 de febrer, CCOO hem pogut arribar a un acord sobre els criteris i barems que regiran els concursos de canvi de destinació del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya posteriors a l’estabilització i, per tant, previs a les convocatòries de processos selectius ordinaris posteriors. La postura de CCOO ha estat fer possible tant el dret a la mobilitat com el dret a la promoció que fa molts anys que no s’ha deixat exercir tampoc al personal laboral, com la defensa dels % que ja marcava el Conveni.

Així, en les primeres convocatòries de provisió de llocs de treball mitjançant concurs de canvi de destinació que faci cada Departament de l’Administració de la Generalitat immediatament posteriors a la finalització dels processos d’estabilització, s’hauran d’incloure totes les places vacants pressupostades departamentals de la categoria professional de personal laboral objecte de cada convocatòria.

El personal laboral fix, atesos els processos d’estabilització i que, per tant, no tenen destinació definitiva, estan obligats a participar en les convocatòries de concursos de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball immediatament posteriors als processos d’estabilització que es convoquin per part del departament d’adscripció del lloc de treball que s’ocupa amb caràcter provisional. Per tant, se l’inclourà d’ofici per part d’aquest departament en cas que no hagi formalitzat la sol·licitud en el termini que s’estableix a la convocatòria, garantint, si escau, a aquest personal l’adjudicació d’un lloc de treball.

FASES D’ADJUDICACIÓ: L’adjudicació de llocs de treball es desenvoluparà en dues fases:

– Una primera fase on podrà participar el personal laboral fix, que ja disposava d’aquesta condició abans de la resolució definitiva de la seva categoria en els processos d’estabilització (mèrits o per concurs oposició).

– Una segona fase, finalitzada la primera, on serà obligatòria la participació de tot el personal fix que hagi obtingut plaça en els processos d’estabilització, per mèrits o per concurs oposició.

En ambdues fases els llocs de treball vacants es proveiran en la modalitats de

* trasllat,

* canvi a categories englobades dins de l’àrea de funcions i

* canvi a categories englobades fora de l’àrea de funcions d’aquelles categories laborals.

Al personal laboral fix que, amb caràcter obligatori, participi en el concurs departamental i no obtingui un lloc de treball dels sol·licitats, se’ls adjudicarà amb caràcter definitiu un lloc de treball de la seva categoria d’entre els que hagin resultat vacants del concurs, atorgant preferència a la proximitat respecte del lloc de treball provisional immediatament anterior, en els termes que estableixi la convocatòria.

En el cas que, com a resultat del concurs, no sigui possible l’adjudicació de llocs de treball a totes les persones participants amb caràcter obligatori, aquestes restaran a disposició de la persona titular de la Secretaria General del Departament del lloc de treball que s’ocupi amb caràcter provisional, el qual els ha d’adscriure, novament, de forma provisional a un altre lloc de treball amb la preferència, si escau, de proximitat respecte del lloc de treball que es venia ocupant. No obstant això, aquest personal podrà participar amb caràcter voluntari a altres concursos de canvi de destinació que es convoquin per part d’altres departaments complint els requisits de participació.

Procediment a «resultes»: Aquests concursos de canvi de destinació inclouran totes les vacants resultants que s’originin amb motiu que la persona titular obtingui una altra destinació definitiva.

Ordre de preferència en la participació en més d’una modalitat de provisió de llocs. Les persones amb vinculació laboral fixa que tinguin la voluntat de participar en més d’una de les modalitats de provisió de llocs de treball establertes en l’apartat anterior, hauran de determinar quin és l’ordre de preferència de cadascuna de les modalitats de provisió en què participen. En aquest cas, l’adjudicació es duu a terme seguint, en primer lloc, el criteri de preferència de l’ordre de la modalitat de provisió i en segon lloc l’ordre de preferència dels llocs. Així, una vegada que s’adjudiqui un lloc a una persona participant en la modalitat de provisió preferent no es podrà optar a l’adjudicació de cap altre lloc de les modalitats de provisió següents en l’ordre de preferència.

MÈRITS A VALORAR (màxim 100 punts)

A) Capacitats professionals (70 punts):

1.- Es valoraran fins a un màxim de 20 punts l’experiència en el desenvolupament de funcions iguals o similars de l’àrea corresponent a raó de:

− 0,060 punts per cada mes de serveis prestats en llocs del mateix grup i categoria a la que s’opta.

− 0,045 punts per cada mes de serveis prestats en llocs del mateix grup i àrea de funcions de diferent categoria a la que s’opta.

− 0,035 punts per cada mes de serveis prestats en diferent grup de la mateixa àrea de funcions.

− 0,025 punts per cada mes de serveis prestats en diferent grup i diferent àrea de funcions.

En cas del personal laboral fix de la categoria laboral d’educador/a social, computarà també el temps de serveis prestats en el cos de diplomatura de la Generalitat, educació social.

2.- Per garantir la idoneïtat de les persones candidates, es faran, proves professionals o altres tècniques de selecció o la valoració d’informes d’avaluació normalitzats que facin possible la constatació dels mèrits al·legats, les quals no podran ser eliminatòries.

La puntuació d’aquestes proves o altres tècniques de selecció serà d’un màxim de 50 punts.

Queden exempts de la realització d’aquestes proves aquelles persones que optin per la modalitat de trasllat i consegüentment opten a places de la seva mateixa categoria professional i, si s’escau, especialitat. En aquest cas, a aquestes persones se’ls atorgarà la puntuació màxima.

B) Titulacions acadèmiques (5 punts):

Es valoren les titulacions oficials que consten a l’apartat titulació del Registre Informàtic de Personal incloent la titulació oficial d’accés a la categoria objecte de concurs. Es valoren els doctorats i màsters universitaris oficials. S’atorgarà la puntuació següent en funció del grup professional del lloc al que s’opti per cada titulació oficial, sense que es pugui superar la puntuació màxima d’aquest apartat:

PUNTUACIÓ (GRUPS PROFESSIONALS)EDCBA
Doctorat i/o Màster universitari oficial00012
Llicenciatura i/o grau11223
Diplomatura o equivalent11232
Titulació acadèmica o equivalent que habilita per accedir al grup C22300
Titulació acadèmica o equivalent que habilita per accedir al grup D23000
Certificat d’escolaritat o equivalent30000

C) Formació i el perfeccionament (10 punts):

Es valoren exclusivament els cursos que consten a l’apartat de formació i perfeccionament del registre informàtic de personal que s’hagin realitzat en els 10 anys anteriors a la publicació de la convocatòria i que versin directament sobre matèries relacionades amb les tasques pròpies dels llocs de treball, a raó de:

 • 0,020 punts per cada hora d’assistència (A, G, L i W)
 • 0,040 punts per cada hora d’assistència i aprofitament (B, F, H i M)

Es valoren fins a un màxim de 100 hores per curs o activitat formativa, en ambdós casos.

Les fraccions horàries s’arrodoniran a l’alça.

S’estableixen les equivalències següents si la durada del curs no ve certificada en hores:

DiesMesos
1 dia:5 hores1 mes30 hores
2 a 8 dies:10 hores2 mesos45 hores
9 a 15 dies:15 hores3 mesos60 hores
16 a 22 dies:20 hores4 a 6 mesos75 hores
23 a 29 dies:25 horesmés de 6 mesos100 hores

Les fraccions entre mesos, s’arrodoniran fins a 15 dies al mes inferior, i a partir de 16 dies al mes superior. En el cas que no consti la durada del curs, es considera d’1 dia.

Es valoren amb un màxim de 2 punts en total, els certificats oficials d’idiomes reconeguts segons els marc comú de referència europeu (MECR), pel nivell més alt assolit de cada idioma, a raó de:

 • 0,75 punts pel nivell B1
 • 1,00 punt pel nivell B2
 • 1,50 punts pel nivell C1
 • 2,00 punts pel nivell C2

Es valora, amb un màxim de 3 punts en total, el nivell més alt de l’ACTIC de la Secretaria de Polítiques Digitals i equivalents, a raó de (no es valoren ni les publicacions ni la docència):

 • 1,00 punt per l’ ACTIC bàsic
 • 2,00 punts per l’ ACTIC mitjà
 • 3,00 punts per l’ACTIC avançat

D) Coneixement de la llengua catalana i aranesa (5 punts):

Es valora el coneixement de la llengua catalana acreditada amb el Certificat de nivell més alt de coneixements de la llengua catalana segons els nivells de la Secretaria de Política Lingüística o equivalents, a raó de:

 • 2,5 punts pel Certificat de nivell de suficiència (C1)
 • 3,5 punts pel Certificat de nivell superior (C2)
 • 1,5 punts pel Coneixements específics de llengua catalana

Només es valoraran els títols de coneixements específics de català (llenguatge administratiu, jurídic, comercial, correcció de textos orals i escrits) que constin a l’apartat de Coneixements de llengua catalana de la sol·licitud de participació amb les respectives codificacions segons la informació que consti en el Registre Informàtic de Personal. Els coneixements de la llengua aranesa es valoren amb els mateixos criteris que els de la llengua catalana únicament per als llocs de treball ubicats a les localitats del territori de l’Aran.

E) Antiguitat (5 punts):

S’han de valorar els temps de serveis prestats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb vinculació de personal laboral o funcionari, a raó de 0,05 punts per mes complet.

F) Altres mèrits i capacitats (5 punts):

S’assignen 5 punts en el cas de sol·licitar llocs de treball del mateix departament de la Generalitat de Catalunya on es presten serveis en la data de publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.

Excepcionalment, no existirà nota mínima per a participar, com en anteriors concursos, ja que, atesa la provisionalitat de les destinacions de les persones fetes fixes per l’estabilització, ningú pot quedar sense plaça.

CCOO hem insistit que, contràriament al que ha publicat Funció Pública de convocar durant el segon semestre, es complís amb el que s’ha anat prometent i, almenys la publicació sigui després de setmana santa.