VOLEM LA REGULACIÓ QUE L’ESDAPC ES MEREIX !

Recentment s’ha presentat a la mesa sectorial el projecte de decret de regulació  de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAPC) després d’un procés participatiu en plena pandèmia.

Aquesta normativa dotarà d’una estructura organitzativa pròpia a aquesta escola, amb vàries seus (“campus”) on s’imparteixen els estudis superiors de disseny i arts plàstiques, exactament en set “campus” que coincideixen amb les set escoles d’art de Catalunya. Des de la creació de l’ESDAP en el 2010 CCOO hem reivindicat una regulació i recursos adequats a la seva especificitat (ensenyaments superiors) i hem valorat molt positivament que s’ofereixin uns estudis superiors de disseny en diversos territoris de Catalunya que en facilitin l’accés a tota la població.

Alhora hem lamentat i denunciat que en plena pandèmia pel covid-19 i en estat d’alarma (abril de 2020), es dugués a terme la   consulta pública, de la qual en vam demanar sense èxit l’ampliació del període.

Passats dos anys, el Departament du a la mesa el projecte de decret quan els ensenyaments artístics superiors estan en un moment que requereix especial atenció . El govern estatal ha d’afrontar una regulació ordenada per la disposició addicional 9a de la LOMLOE i establir un marc que els situï de manera definitiva en el sistema universitari.

DESACORDS AMB EL PROJECTE

– No a la discriminació entre docents

Aquest projecte de decret, consagra la divisió entre professorat de plantilla de l’ESDAPC i professorat col·laborador obrint la porta a que fins un 20% de la càrrega lectiva sigui impartida per professorat extern, sense especificar més detalls, i  sembla que d’una manera anàloga a centres com l’IOC o la UOC, o escoles privades que imparteixen l’ensenyament amb unes despeses de personal «low cost»

Des de CCOO sempre hem defensat que es facin desaparèixer les discriminacions de tota mena que hi pugui haver entre els diferents cossos de docents, mestres de taller (del qual en reivindiquem l’equiparació de les seves condicions laborals) o professorat d’arts plàstiques i disseny , persones interines o funcionàries, per la qual cosa no podem entendre com a l’alçada del segle XXI es vol crear una  nova divisió ara inexistent entre els professorat de plantilla i el professorat col·laborador.

Ens preguntem què passarà amb els nombrós professorat de l’ESDAP que estan treballant estant en possessió només de diplomatures de disseny, així com els mestres de taller que encara hi imparteixen classe. Podran seguir treballant a l’entrada en vigor del decret?

-No a l’empitjorament de les condicions de treball del personal docent (mobilitat funcional)

El projecte regula que  el professorat dels diversos campus de l’ESDAP Catalunya disposarà d’un procediment de mobilitat funcional específic entre els diversos campus sense alterar la destinació definitiva del professorat.

Aquest procediment obre les portes a que un professor/a se’l pugui obligar a impartir classe en diversos campus molt allunyats entre sí i això comporta a més de la mobilitat horaris laborals  molt complicats. Algunes escoles tenen dues seus i aquesta problemática i complicació en els horaris ja es produeix ara.

Cal anar amb compte amb la legalitat d’aquesta «mobilitat específica» que possiblement empitjorarà les condicions de treball de la plantilla de professorat i recordar que representa un canvi en les condicions de treball del professorat i  que ha de tractar-se a la mesa de negociació corresponent.

– L’autonomia i atribucions de l’ESDAPC no poden significar la submissió de les escoles d’art

Entenem  que la partida econòmica que es destini a  l’ESDAPC sortirà del pressupost global d’ensenyaments artístics, i podria ser que aquesta generosa dotació a l’ESDAPC anés  en detriment del pressupost dels cicles formatius de les escoles d’art.

Aquest projecte concedeix a l’ESDAP autonomia de gestió de recursos i alhora la deixa fora  de la tutela del cos d’inspecció educativa, la qual cosa pot provocar més discriminacions en l’ús dels recursos, com ara a l’hora de fixar complements retributius.

Les escoles d’art no poden dur a terme convenis de cap mena amb altres entitats i institucions, possibilitat que sí que s’obrirà àmpliament a l’escola ESDAP. Caldrà estar molt atents als efectes d’ aquesta desigualtat entre centres educatius que coexisteixen en les mateixes instal·lacions i dins les mateixes aules.

-Ràtio del 15% del professorat doctor

Aquest projecte imposa una ràtio del 15% de professorat que ha de ser doctor, per exigència de l’AQU segons resposta del Departament d’Educació. Aquesta exigència d’estar en possessió d’un títol de doctor no ve acompanyada de cap paquet de mesures, com poden ser  facilitats horàries, permisos especials, etc. per al professorat que estigui cursant estudis de tercer cicle. Tampoc hi ha cap esment a la carrera docent tal com es recull a la Llei d’Educació de Catalunya.

-Risc de politització de la figura del director

El director de l’ESDAPC, és designat  directament per la persona titular del  Departament d’Educació, la qual cosa pot comportar endogàmia o pitjor encara dur a la politització en la governança del centre. El Departament d’Educació ja té  un procediment d’elecció de directors/es, per quina causa l’ESDAPC ha de ser diferent?

LA NOSTRA PROPOSTA

Debat participatiu suficient

CCOO demanem que davant de tot es respectin els drets laborals  de tot el professorat i que l’aprovació de l’estructura orgànica de l’ESDAPC es dugui a terme no amb presses, sinó dins del marc d’un debat docent suficient en el sí de les escoles d’art de Catalunya.

Harmonització amb el procés de regulació estatal

És necessària l’harmonització amb els temps de l’imminent Llei estatal d’Ensenyaments Artístics, el projecte de la qual en el moment present està acabant-se de tramitar al Ministeri d’Educació, per evitat disfuncions i canvis de normativa “a posteriori”.

Condicions dels ensenyament artístics superiors iguals a l’àmbit universitari públic

La regulació d’un centre que ha de dependre del Departament d’Educació no pot partir  d’un règim i condicions que l’assimilen  més a les d’una universitat privada o una fundació que a les d’un centre públic depenent del Departament d’Educació o de les universitats públiques.

Transitorietat suficient pel professorat

En el cas de l’obtenció del doctorat, que es concreti el pla de mesures d’incentivació per a la seva obtenció:   facilitats  horàries, matrícules gratuïtes o d’altres,  a oferir al professorat perquè en el termini de cinc anys puguin obtenir el doctorat per assolir l’acreditació davant l’AQU i poder continuar impartint classe en aquest nivell educatiu.

Configuració del Consell Social

Tenint en compte les funcions atribuïdes al Consell Social, trobem a faltar la configuració d’un Consell Social o òrgan consultiu similar on hi sigui també representada la part social, per aconseguir la màxima pluralitat i equilibri en el desenvolupament de les seves funcions.