La lluita de CCOO per la Integració PTFP i l’equiparació del professorat no integrat, explicada en 4 passos

A pocs dies vista de conèixer l’esborrany de convocatòria d’integració del Professorat Tècnic de Formació Professional (PTFP) al cos de Secundària, passant del grup A2 al grup A1, us explicarem com hem “accoonseguit” aquesta fita llargament esperada i treballada per CCOO des de fa molts cursos. Sempre ha representat una anacronia, una discriminació i una injustícia la separació en dos cossos de les diferents especialitats de formació professional. Dos cossos docents amb condicions laborals diferents, començant pel salari, per fer la mateixa feina. Feina que fèiem docents d’FP en un cos o l’altre per la “sort” en les adjudicacions d’estiu o per haver superat unes oposicions que depenien més de les places que quedaven lliures a l’institut on volíem treballar que de cap altra cosa, per citar un exemple.

Això s’acabarà en breu. I s’acabarà no perquè haguem fet moltes rodes de premsa, moltes “demandes” en xarxes socials ni haguem cridat més que ningú. S’acabarà perquè CCOO som un sindicat de classe, majoritari, el primer sindicat de Catalunya, des de fa molt de temps tenim posat el focus a l’FP i el que representa per totes les persones treballadores. S’acabarà perquè a CCOO treballem i hem treballat incansablement per revertir aquesta discriminació, com tantes altres, en l’àmbit de la docència de la formació professional en tots els espais de representació on som presents.

Primer pas. Vam treballar i negociar en la mesa del personal docent no universitari del Ministeri d’Educació i FP. D’aquella feinada en va sorgir el 4 d’octubre del 2022 el Reial Decret 800/2022, en el que es regulava la integració del professorat del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional en el Cos de Professors de Secundària. Un reial decret insuficient (que no reconeix retroactivitat al personal funcionari interí ni en pràctiques, interpretació que considerem il·legal i per aquest motiu hem presentat recurs als jutjats que alhora no suposa cap entrebanc al procés d’integració del cos de funcionaris de carrera) però necessari i imprescindible per continuar en la integració.

Segon pas. També vam treballar en la negociació per arribar a un acord entre Govern de la Generalitat, sindicats majoritaris i patronals, en el marc dels pressupostos 2023, que supera els 1.440 milions d’euros. El 5 de desembre del 2022 signàvem l’Acord en el marc del Consell del Diàleg Social que suposava millores pressupostàries significatives en l’àmbit de les polítiques d’ocupació i de la formació professional. En aquest punt ja teníem assegurat un marc normatiu i el gruix dels diners necessaris per “accoonseguir” el nostre objectiu.

Tercer pas. El 28 de març del 2023 vam signar en el marc del Sistema FPCAT l’Acord per a la planificació de l’FP entre Govern de la Generalitat i agents socials majoritaris. Un acord que incloïa moltes millores en l’accés de les persones a la seva formació i qualificació professionals: planificació i la dotació de centres de formació professional integrada de titularitat pública, donar continuïtat als 257 nous grups de grau mitjà i grau superior, reforçar l’orientació en centres d’FP amb més persones orientadores als centres, planificar l’oferta educativa de tal manera que es tingui en compte la diversitat territorial i sectorial, … En la introducció de l’acord hi consta textualment: “La Comissió Rectora del Sistema insta el marc de negociació col·lectiva corresponent a abordar aquest procés d’actualització. Una actualització ja en marxa aquest 2023, aprovada pel Parlament de Catalunya en els pressupostos, amb una partida de 33 M€ per a l’equiparació a nivell retributiu del professorat PTFP amb el professorat de secundària”.

Quart pas. Ja amb tots els marcs normatius a punt i els diners pressupostats la integració i l’equiparació salarial no  han de demorar-se més, atès que solament queda per part del Departament d’Educació treure l’esborrany de convocatòria d’Integració i acabar de negociar i concretar l’equiparació salarial de tot el professorat  PTFP. El Departament d’Educació l’únic que ha de fer és executar el reial decret pel que fa a la integració i pagar, amb els diners pressupostats indicats en els dos acords amb el Govern de la Generalitat, els complements salarials que s’acordin per l’equiparació salarial. La part més de concreció en aplicació del que ja s’ha acordat.
És així com pensem que s’aconsegueixen millores per a les persones treballadores: utilitzant tota la força i la capacitat de mobilització i negociació que tenim com a primer sindicat del país i treballant, treballant i treballant en tots els àmbits de negociació i representació per arribar al nostre objectiu, que no és cap altre que la millora de condicions laborals de totes les persones treballadores, en aquest cas docents d’FP. Els resultats els “accoonseguim” els i les que suem per aconseguir-los!, dia a dia, no els que es limiten a fer rodes de premsa i missatges exaltats per les xarxes, malgrat pugui semblar el contrari.