CCOO celebra que finalment es publiqui el RD de pas de PTFP al cos de Secundària, però segueix reclamant millores

El Consell de Ministres va aprovar ahir el RD que regula la integració del professorat tècnic de FP al cos de Secundària, passant del grup A2 a l’A1. Després d’un gran retard des de la inclusió d’aquesta mesura a la LOMLOE, que va entrar en vigor el gener del 2021, finalment es confirma i està més a prop de fer-se realment efectiva.

CCOO va aconseguir que el RD tingués en compte reivindicacions importants:

  • Pas directe sense proves ni realització de memòria, simplement presentant la documentació.
  • Efecte retroactiu des de lentrada en vigor de la LOMLOE.
  • Pas a Secundària també de les/els funcionaris/àries amb titulació universitària de les 10 especialitats que queden al cos d’especialistes en sectors singulars de la FP.
  • Possibilitat d’obtenir titulació i passar a Secundària fins al gener del 2026, encara que el sindicat segueix reivindicant termini indefinit.

Terminis i efectes retroactius

Tot i això, el sindicat seguirà reclamant diverses qüestions i lamenta que no s’hagin tingut en compte algunes de les seves propostes i esmenes, com les dirigides a aconseguir reduir els terminis per fer efectiva la integració de manera àgil i completa (establint un termini màxim d’un mes des de l’aprovació del RD perquè les comunitats autònomes publiquin la seva convocatòria) i que tot el professorat que complia els requisits des de l’aprovació de la LOMLOE es beneficiés del caràcter retroactiu, independentment de la seva situació administrativa (funcionariat en pràctiques, funcionariat interí, totes les excedències, comissions de servei, etc.), inclòs el que es hauria jubilat des d’aquell moment.

En relació amb el professorat interí, CCOO reclama que aquest col·lectiu es beneficiï en tota la seva extensió de la norma, estigui en l’especialitat que estigui, igual que el funcionariat de carrera, sense quedar discriminat en cap aspecte. Això deu ser així en virtut de la normativa europea, igual que en altres qüestions, i CCOO durà a terme la campanya de recursos oportuna perquè així sigui.

Complement d’equiparació

Addicionalment, la Federació d´Ensenyament de CCOO planteja que s´estableixi un complement d´equiparació salarial per a aquell professorat que no compleixi els requisits del pas a Secundària. D’altra banda, el sindicat continuarà treballant intensament perquè tots els cossos docents siguin grup A1 i pugin de nivell.