Integració del cos de PTFP al cos de Professors de Secundària

PAS del PTFP a l’A1: Un gran pas aconseguit per CCOO

Amb la publicació del RD 800/2022 es dóna el tret de sortida d’una reivindicació històrica de CCOO i de tot el Professorat Tècnic de Formació Professional (PTFP). Les diferències de les condicions laborals entre els/les docents de PTFP i la resta de companys/es de cicles formatius no tenien cap justificació. Amb aquest reial decret es fa un gran pas per tal que la major part de docents de PTFP passin al cos de secundària. Alguns/es companys/es, però, no es podran integrar al cos A1 i restaran amb les mateixes condicions laborals. Des de CCOO seguirem batallant, com hem fet des de fa anys per assolir la regulació actual. Via pressió, negociació i propostes d’acord amb el Ministerio i el Departament d’Educació, via recursos  havent-ne estudiat prèviament el seu recorregut legal i per totes les vies possibles fins a aconseguir que no hi hagi cap diferència de condicions laborals a les aules dels nostres centres.

El Reial Decret estableix un procediment per integrar especialitats i docents de PTFP al grup A1, del cos de Professorat d’Ensenyament Secundari, i per regular el nou cos creat, en el grup A2, de Professorat Especialista en Sectors Singulars de Formació Professional.

El RD regula les especialitats en el seu canvi de cos segons detallarem a continuació. Les especialitats es mantenen totes com ara, tant les que fins ara eren al cos PTFP (600s) com les que ja estaven al cos de secundària (500s). Els currículums tampoc canvien i cada mòdul manté les seves especialitats actuals. Es tracta només d’una millora de les condicions laborals que no afecta a la distribució curricular entre mòduls i especialitats ni extingeix cap especialitat existent.

Totes les especialitats amb requisit de titulació universitària passen al grup A1 del cos de Professorat d’Ensenyament Secundari. Són les següents:

 • 602 Equips electrònics 
 • 605 Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluids 
 • 606 Instal·lacions electrotècniques 
 • 607 Instal·lacions i equips de criança i de cultiu 
 • 608 Laboratori 
 • 610 Màquines, serveis i producció 
 • 612 Oficina de projectes de construcció 
 • 613 Oficina de projectes de fabricació mecànica 
 • 615 Operacions de processos 
 • 614 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris 
 • 616 Operacions i equips de producció agrària 
 • 619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 
 • 620 Procediments sanitaris i assistencials 
 • 621 Processos comercials 
 • 622 Processos de gestió administrativa
 • 624 Producció tèxtil i tractaments fisicoquímics 
 • 625 Serveis a la comunitat 
 • 627 Sistemes i aplicacions informàtiques 
 • 629 Tècniques i procediments d’imatge i so

Totes les especialitats sense requisit de titulació universitària passen al nou cos creat dins el grup A2 de Professorat Especialista en Sectors Singulars de Formació Professional. Són les següents:

 • 601 Cuina i pastisseria 
 • 603 Estètica 
 • 604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 
 • 609 Manteniment de vehicles 
 • 611 Mecanització i manteniment de màquines 
 • 617 Patronatge i confecció
 • 618 Perruqueria 
 • 623 Producció en arts gràfiques 
 • 626 Serveis de restauració 628 Soldadures

El canvi de cos de les especialitats afectarà diferentment a els/les docents segons la seva pròpia especialitat,  la seva relació amb l’administració educativa (personal funcionari de carrera, funcionari en pràctiques o interí) o la seva titulació. Aquest gràfic resumeix el canvi de grup de cadascú:

Pas Del Ptfp A La1 Un Gran Pas Aconseguit Per Ccoo
Aquest gràfic resumeix el canvi de grup de cadascú

El RD recull el canvi de cos de les especialitats i el procediment de canvi de cos per a els/les funcionaris/àries. El canvi de cos de les especialitats ja l’hem detallat abans, pel que fa al procediment de canvi de cos de funcionaris/àries comporta retroactivitat. Ambdós factors fan que hi hagi diferències de procediment i d’efectes entre docents. CCOO ens hem oposat i ens oposem a aquestes diferències i demanem  mesures com l’equiparació salarial per qui no tingui els requisits d’accés al grup A1 i i estem preparant els recursos oportuns pel que fa a personal interí no contemplat en aquest RD.

Com resumeix el diagrama anterior tot funcionari/ària amb titulació universitària i en servei actiu, independentment de l’especialitat, passarà al grup A1, cos PES. Per fer-ho haurà de fer una sol·licitud que serà telemàtica i, segons preveu el RD, sense ser necessari presentar cap documentació que ja consti en la base de dades del Departament d’Educació. Us mantindrem informats/des al respecte tan aviat com el Departament aclareixi aquest punt. Quan surti la resolució autonòmica que desplegui el que preveu el RD tindrem 20 dies per presentar la sol·licitud. Si es fa la sol·licitud dins del termini esmentat s’aplicarà la retroactivitat d’integració al cos A1 amb data de vigència de la Lomloe (19 de gener del 2021).

El funcionari/ària en pràctiques amb titulació universitària també haurà de fer la sol·licitud i tindrà retroactivitat des del moment que sigui funcionari de carrera.

El personal interí amb titulació universitària d’alguna de les 19 especialitats que passen al grup A1 també passa al grup A1 en el moment que es fa efectiu aquest canvi de cos de l’especialitat sense fer cap sol·licitud. CCOO  sol·licitarem al Departament que s’apliqui ja la seva inclusió al cos PES . Pel personal interí no es contempla en el RD retroactivitat. Considerem que aquesta discriminació no s’ajusta a dret i presentarem els recursos oportuns.

Per tot aquell/a docent que actualment no disposi de titulació universitària el RD contempla un termini màxim per a fer la sol·licitud complint aquest requisit fins al 19 gener del 2026.

El personal interí d’alguna de les 10 especialitats que es mantenen al grup A2 no podrà assolir la categoria A1, malgrat tingui una titulació universitària. Considerem que aquesta discriminació no s’ajusta a dret i presentarem els recursos oportuns.

La normativa estableix un marc clar del procediment, per bé que queden els aspectes que ja hem esmentat i anirem aclarint tan bon punt tinguem la informació contrastada.

Volem recordar que el RD incorpora reivindicacions de CCOO inicialment no previstes per l’administració:

 • Pas directe sense proves ni realització de memòria, simplement presentant la documentacióEfecte retroactiu des de l’entrada en vigor de la LOMLOE.
 • Pas al cos de Secundària també de les/els funcionaris/àries amb titulació universitària de les 10 especialitats que queden incloses al cos d’especialistes en sectors singulars de la FP
 • Possibilitat d’obtenir titulació i passar a Secundària fins al 19 de gener del 2026, encara que el nostre sindicat segueix reivindicant termini indefinit.

Amb tot seguim reivindicant:

 • que tot el professorat que compleixi els requisits es beneficiï del caràcter retroactiu (funcionariat en pràctiques, funcionariat interí, persones jubilades, …)
 • que tot el professorat interí es beneficiï en tota la seva extensió de la norma, estigui en l’especialitat que estigui. CCOO durà a terme la campanya de recursos oportuna perquè així sigui
 • que s´estableixi un complement d´equiparació salarial per a aquell professorat que no compleixi els requisits del pas a Secundària

CCOO presentarà els recursos oportuns i realitzarà les reclamacions a l’administració educativa pertinents als elements discriminatoris de la norma (personal funcionariat en pràctiques, jubilat , interí amb titulació universitària, …)

A més, CCOO reivindiquem un complement d’equiparació salarial per al professorat que no compleixi amb els requisits del pas al cos de Secundària.

Contacta amb nosaltres i afilia’t!

Si encara tens dubtes i preguntes, consulta el FAQS.