Cinc anys del pacte contra la segregació escolar

Patim segregació escolar quan els centres educatius tenen una composició social molt diferent de la de la seva zona. Aquesta situació afecta la totalitat de l’alumnat, la convivència i la cohesió social present i futura, i opera contra la creativitat, contra la solidaritat i contra la mateixa construcció del coneixement, .

A Catalunya aquest problema el tenim identificat des de fa molts anys: elevada concentració de complexitat educativa en molts centres, sobretot públics, desequilibris de demanda educativa entre centres, manca de recursos, diferències en els projectes educatius que condicionen la tria de centres, i un llarg etcètera.

Davant d’aquesta situació les CCOO ens hem posicionat públicament en diverses ocasions: en el Pacte Nacional per l’Educació el 2006, durant la tramitació de la LEC el 2009, i en comunicats el 2014 i el 2016.

Les nostres propostes han girat sempre sobre les següents premisses:

 • Escolaritzar equilibradament entre els diferents centres educatius.
 • Limitar l’autonomia pedagògica quan genera segregació.
 • Compensar els centres amb una composició social desafavorida.
 • Regular el procés d’admissió per evitar el “mercat” educatiu.
 • Garantir la gratuïtat de l’educació.

Aquestes es corresponien amb les dels informes que el Síndic de Greuges va elaborar al 2008 i al juliol i novembre del 2016, i que van portar, el gener del 2017, a treballar per un Pacte contra la Segregació Escolar, signat finalment el març del 2019. Un pacte refusat per algunes organitzacions que potser esperaven que aquest problema tan complex se solucionés de forma simple i màgica. En canvi, les CCOO ens hi hem implicat completament, aportant les nostres propostes, cercant els acords per complicats que fossin i fent el seguiment de les mesures acordades.

Les CCOO destaquem les següents actuacions derivades del Pacte:

Totes aquestes actuacions han donat uns resultats que van en el camí de reduir la segregació escolar i que no els tindríem si no s’hagués aconseguit el Pacte:

 • La segregació global al sistema s’ha reduït més del 20% i més del 35% dins dels municipis.
 • La segregació l’alumnat NEE a Infantil 3 s’ha reduït el 38% i el 64% en l’àmbit municipal.
 • La diferència d’alumnat d’origen estranger entre centres públics i concertats s’ha reduït un 30% a I3 i un 76% a primer d’ESO.
 • El 67% dels municipis de més de 5000 habitants han reduït la segregació.
 • S’ha multiplicat per sis la detecció d’alumnat amb necessitats socioeconòmiques a I3 i 1r d’ESO.
 • S’ha reduït en un 27% la proporció de matrícula viva assignada a centres amb elevada complexitat.
 • S’han destinat més de 100 milions d’euros en 3 anys per garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit econòmic.

Però encara falta molta feina per donar compliment total a algunes actuacions de les 30 de les que constava el Pacte. Les CCOO continuarem insistint a prioritzar les següents:

 • Municipalment s’han de modificar els models de zonificació, constituir totes les taules locals i les oficines d’escolarització, evitar la competència entre centres…
 • Pel que fa a l’admissió s’ha de desplegar immediatament la proporció màxima d’alumnat amb NEE, establir un criteri de renda amb detecció automatitzada, garantir la doble via d’accés, amb criteris de transparència, per l’alumnat ordinari i amb NEE, i finalitzar el sistema d’indicadors del decret d’admissions.
 • Els centres educatius han de disposar dels recursos econòmics i les plantilles necessàries per atendre la complexitat i la diversitat, fugint de la linealitat, aplicant contractes-programa amb rendició de comptes que millorin també les condicions laborals, amb reducció de ràtios i l’increment de les hores de coordinació i tutoria.
 • En el marc del Pacte contra la Segregació Escolar, s’ha d’elaborar l’Informe de la Comissió de quotes, crear la Comissió d’acollida a l’alumnat NESE als centres, i analitzar les dades d’inversions econòmiques.
 • El Departament d’Educació ha de treballar per la presència de l’atenció a la diversitat en la formació inicial i permanent del personal educatiu, avaluar la implementació del Decret 150/2017 del sistema educatiu inclusiu, elaborar un nou decret dels serveis educatius per respondre a les necessitats i els requeriments d’aquest, elaborar un protocol amb criteris per a l’assignació d’alumnat a centres d’educació especial, elaborar un pla de reformes estructurals dels centres amb composició social desafavorida, i elaborar el decret de menjadors escolars.

Tenim molta feina al davant. Les polítiques que treballin contra la segregació escolar i la millora dels resultats educatius dels centres amb més complexitat han de ser prioritàries. Aquest Pacte és fruit de treballs i deliberacions des de fa ja set anys, amb mesures que han estat debatudes amb docents, direccions de centres, patronals, personal directiu del departament d’Educació, organitzacions de famílies i sindicats. Cal decisió política per acabar de dur-les a la pràctica. I per forçar-ho, hi serem les CCOO.