Posicionament de CCOO en relació al Decret d’Admissions

Ara fa un any que el Govern aprovava el projecte de Decret de programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya. El nostre sindicat es va posicionar clarament de forma favorable a la iniciativa, considerant que responia a algunes de les demandes històriques del nostre sindicat de lluita contra la segregació escolar i per avançar cap a una veritable planificació educativa, que la LEC havia menyspreat en el seu camí desregulador.         

Malgrat aquest posicionament favorable, el nostre sindicat va presentar onze al·legacions per millorar el redactat, com les següents:

  •     que d’entre els principis generals, constés evitar la discriminació socioeconòmica.
  •     dotar de publicitat a les actes de les Taules locals de planificació.
  •     rendiment de comptes als consells escolars territorials i al Consell Escolar de Catalunya de les decisions preses i el seu impacte en la lluita contra la segregació escolar.
  •     participació en la Comissió de programació de l’oferta educativa dels sindicats més representatius dels sectors al territori.

Aquestes al·legacions han estat assumides majoritàriament pel Departament. No s’ha assumit, per contra, que l’OME (Oficina Municipal d’Escolarització) sigui l’única recepcionista de la sol·licitud d’admissió a un centre o que les situacions relacionades amb actes de violència de gènere o d’assetjament escolar formin part dels criteris de prioritat per a l’assignació de vacants.

De la resta de canvis del redactat respecte el projecte presentat fa un any, podem considerar alguns positius, ja que milloren la transparència del procés de planificació, o creen preceptivament les Taules Locals de Planificació als municipis de més de 10.000 habitants, en lloc dels de més de 20.000. No és tan positiu que el decret per establir les zones educatives s’hagi d’aprovar en nou mesos, en lloc dels sis del projecte. Considerem negativa l’eliminació del caràcter preceptiu de les OMEs als municipis de més de 20.000 habitants. El nostre sindicat treballarà als Consells Escolars Territorials i Municipals per a fomentar-ne la creació des de la proximitat. Així mateix, és negativa la desaparició del fet de garantir el transport a l’alumnat socioeconòmicament desfavorit als centres concertats. Haurem de vigilar que per aquesta via, no es conculqui el treball contra la segregació escolar.

 Respecte a l’impacte pressupostari que hem pogut analitzar, es situen dos aspectes clau:

  •     La participació econòmica del Departament en la creació de noves OMEs i en el finançament de la totalitat d’OMEs.
  •     Compensar econòmicament els centres educatius públics i concertats, per l’escolarització d’alumnat amb necessitats educatives específiques de tipus socioeconòmic.

 El nostre sindicat valora positivament ajudar econòmicament als ajuntaments en la creació i manteniment de les OMEs, ja que és una aposta històrica de CCOO. Igualment considerem prioritari començar a treballar per eliminar l’infrafinançament del sistema educatiu, començant per aquells centres que escolaritzen alumnat vulnerable socioeconòmicament, ja que és condició necessària per començar a eliminar la segregació escolar. Analitzant la proposta del Departament, els centres educatius públics rebran 641,1€ per cada alumne en aquesta situació, quan fins aquest moment no en rebien res. Els centres concertats en rebran 988,1€ per alumne, ja que segons l’estudi del cost de la plaça escolar, elaborat en el marc del Pacte contra la Segregació Escolar del que forma part el nostre sindicat, tenen un infrafinançament superior. Cal dir que en l’actualitat, els centres concertats ja estan rebent un finançament addicional per aquest alumnat de 451,6€. Aquesta mesura beneficiarà de forma immediata els centres concertats que estan escolaritzant alumnat socioeconòmicament vulnerable, ja que pel curs vinent no es preveu que s’incrementi el percentatge d’aquest alumnat en aquests centres. La previsió del Departament és que el conjunt de mesures aprovades acabin aconseguint que l’alumnat vulnerable estigui escolaritzat equitativament, en funció del percentatge d’alumnat que escolaritza cada xarxa, pel curs 2022/23. Així mateix, cada any s’aniria ampliant el nombre d’alumnat considerat vulnerable a tot aquell que pertanyi a famílies per sota del llindar de pobresa, preveient arribar al 100% d’aquest alumnat el curs 2025/26.

No compartim, però amb el Departament, la fórmula de finançament prevista de “despeses de funcionament”, ja que és una via de finançament sense cap mena de control públic d’aquests diners. El nostre sindicat sempre hem proposat que la fórmula de finançament fos el pagament delegat i/o els contractes-programa, ja que és la que aportaria més transparència i possibilitat de control.

 Tot i la valoració positiva general del Decret i les mesures econòmiques, les CCOO denunciem que els centres concertats continuaran sent econòmicament menys costosos per a l’Administració a causa de la sobrecàrrega laboral del professorat respecte al dels centres públics i a les quotes de les famílies. Així mateix, continuarem exigint la interlocució sindical per evitar els riscos de tancaments de línies o centres educatius, provinents de la demografia i l’infrafinançament del sistema. Unes solucions que s’hauran de concretar en la reducció de ràtios, un compromís ferm i explícit d’estabilització per a tot el personal major de 55 anys, la jubilació parcial anticipada per a totes les treballadores que es regeixen pel règim general de la Seguretat Social, l’homologació plena del personal de l’escola concertada i l’establiment de mecanismes que garanteixin la recol·locació del personal en cas que el seu lloc de treball pogués resultar afectat, sempre garantint la negociació amb la representació de les treballadores.

 Nosaltres no proposarem solucions simplistes i eslògans buits per a la resolució de problemes complexes. CCOO, com a sindicat de classe, continuarà treballant amb realisme per solucionar els problemes concrets en el camí cap a un sistema educatiu d’alta qualitat, equitatiu i inclusiu, i amb bones condicions laborals per tots els col·lectius.