BASES PER L’AMPLIACIÓ DE LA BORSA D’EDUCADORA I MESTRE D’ESCOLA BRESSOL A L’IMEB.

Des de CCOO us volem informar la publicació de les bases per l’ampliació de borsa de treball per Educadores i mestres d’Escola Bressol de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Del 28 de febrer al 20 de març.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
De conformitat amb el Decret d’alcaldia de 22 de desembre del 2009 (Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.312 de 30 de desembre), la formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament, tal com consta a l’annex II d’aquestes bases.

Excepcionalment, es podrà fer en suport paper al Registre de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (pl. Espanya, 5), en horari de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00h, o per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d´octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas i a efectes d’admissió, les persones aspirants hauran de declarar expressament que compleixen tots els requisits de participació de la convocatòria, consignar a la seva sol·licitud les dades requerides per poder participar-hi i presentar la documentació necessària.

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES

El dia, hora i lloc de realització de cadascuna de les proves, així com els seus resultats es publicaran a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca.

La prova 7.1 es realitzarà de manera simultània per a les dues convocatòries relacionades en aquestes bases.

CATEGORIES OBJECTE DE CONVOCATÒRIA

Categoria: Educador/a d’Escola Bressol

Descripció: Aquesta categoria permet desenvolupar les funcions d’atenció directa als infants de 0 a 3 anys, planificar, executar i avaluar la programació d’intervenció amb aquests infants, establir espais de comunicació i participació amb les famílies, implementar el projecte educatiu del centre i tutoritzar alumnat de pràctiques de cicles formatius d’educació infantil.

Titulació: Estar en possessió del títol Tècnic/a Superior en Educació Infantil, Tècnic/a especialista en Jardins d’Infància o Tècnic/a especialista Educador/a Infantil, branca Serveis a la Comunitat o equivalent.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar dins del termini de presentació de sol·licituds de participació, de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Categoria: Mestre/a d’Escola Bressol

Descripció: Aquesta categoria permet desenvolupar les funcions d’atenció directa als infants de 0 a 3 anys, planificar, executar i avaluar la programació d’intervenció amb aquests infants, establir espais de comunicació i participació amb les famílies, redactar i implementar el projecte educatiu del centre i tutoritzar alumnat de pràctiques de la Universitat i cicles formatius d’educació infantil.

Titulació: Estar en possessió del títol Mestre/a o Grau especialista en Educació Infantil, o equivalent.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar dins del termini de presentació de sol·licituds de participació, de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

PER QUALSEVOL CONSULTA PODEU CONTACTAR AL [email protected].