Taules salarials 2019 de privada no concertada

Taules salarials 2019 de privada no concertada

Monedes Estalvi Economia

Taules salarials 2019 de privada no concertada

Era el moment de revertir  la tendència actual de pèrdua  i recuperar el poder adquisitiu

Com ja us vam informar en el seu moment (actualitat 111), les taules salarials de l’ensenyament privat no concertat es van signar el 28 de març de 2019. A la consulta que vam realitzar a la nostra afiliació i als i a les nostres delegats/es, van decidir no aceptar la proposta patronal d’un augment de l’1,7% només del salari base a totes les categories i, conseqüentment, CCOO no va signar les taules salarials. Unes taules de mínims que s’allunyen de la proposta de l’ AIC (Acord Interprofessional de Catalunya) i l’AENC (Acuerdo Empleo Negociación Colectiva) on tant patronals com sindicats en formem part. El que demanavem era com a mínim augmentar els salaris amb una part fixa d’un 2% i una part variable de l’1% lligada als conceptes que es determinen en la negociació.

Les taules resultants del 2019, confeccionades sobre 14 pagues, són les següents:

Salary Tables for the Private Non-Subsidized Education Sector

This was the time to reverse the current trend of losses and to recuperate purchasing power.

As we at CCOO informed you previously, in flyer number 111, the Salary Tables for the Private Non-Subsidized Education Sectorwere signed on March 28, 2019. Based on the consultations we carried out with our affiliated members and our delegates, CCOO decided not to accept the business side’s proposal for only a 1.7% increase over base salary in all categories, and, consequently, we did not sign those salary tables. Those tables include a minimum increase that moves away from the proposal submitted by the Interprofessional Pact for Catalonia (AIP) and the National Collective Employment Agreement (AENC), to which both the business and syndicate representatives participate. CCOO requested a minimum fixed salary increase of 2% plus a variable 1% amount tied to concepts agreed upon during negotiations.

The salary tables for 2019, as a result of the March accord, distributed over 14 annual payments, are the following:

Educació infantil integrada 1r cicle
CategoriesMesAnyTrienni
Direcció, subdirecció, direcció pedagògica1.56421.89627
Pedagog/a, metge/sa, psicòleg/a, altres1.53021.42027
Professor/a titular, mestre/a1.54121.57427
Tècnic/a d’educació infantil94213.18823
Educació infantil integrada 2n cicle
CategoriesMesAny Trienni
Professor/a titular1.74124.37433
Educador/a, vigilant1.21216.96826
Primària
CategoriesMesAny Trienni
Professor/a titular1.80125.21430
Professora/a adjunt/a, Auxiliar1.50721.09824
Educador/a, Vigilant1.37219.20824
ESO
CategoriesMesAny Trienni
Professor/a titular2.03228.44840
Professora/a adjunt/a, Auxiliar1.92226.90833
Educador/a, Vigilant1.65923.22631
Batxillerat
CategoriesMesAny Trienni
Professor/a titular, Cap de taller o laboratori2.03228.44837
Professora/a adjunt/a, Auxiliar1.91826.85231
Educador/a, Vigilant1.73724.31831

Plus de batxillerat: complement de 82€ sobre el salari de batxillerat en cada una de les 14 pagues pels i les docents amb jornada completa.

Bonus for Baccalaureate level:  82€ stipend additional to the baccalaureate salary in each of the 14 payments for full time teaching staff.

Cicles formatius grau mitjà
CategoriesMesAny Trienni
Professor/a titular2.03228.44840
Professora/a adjunt/a, Auxiliar1.82325.52232
Educador/a, Vigilant1.66023.24027
Cicles formatius grau superior
CategoriesMesAny Trienni
Professor/a titular2.03228.44840
Professora/a adjunt/a, Auxiliar1.82325.52233
Educador/a, Vigilant1.74424.41633
Personal activitats complementàries
CategoriesMesAny Trienni
Professor/a de complementàries1.33118.63426
Personal tècnic titulat
CategoriesMesAny Trienni
Titulat grau superior1.87626.26433
Titulat grau mitjà1.76724.73833
Personal administratiu
CategoriesMesAny Trienni
Nivell I. Cap d’administració1.40619.68430
Nivell II. Responsable de secció1.28918.04628
Nivell III. Oficial administratiu /va1.11015.54026
Nivell IV. Auxiliar administratiu /va96113.454
Nivell V. Telefonista96113.45426
Personal serveis generals
CategoriesMesAny Trienni
Coordinador/a o cap de secció1.16916.36626
Oficial de serveis1.11015.54026
Auxiliar de serveis. Secció A1.00714.09826
Auxiliar de serveis. Secció B96113.45426
Personal activitats extraescolars i serveis
CategoriesMesAny Trienni
Monitor/a90012.60026
Vigilant de transport escolar90012.60026
Altre personal
CategoriesMesAny Trienni
Aspirant90012.600
Contractat /da en formació90012.600
Residència integrada
CategoriesMesAny Trienni
Educador/a1.71123.95430
Plus de transport (11 mensualitats)*
CategoriesImport mensualImport anual
Grups 1-2-3-4 (+ professor/a complementària i extraescolar)1201.320
Grups 5-6666

* L’ absorció d’una part del plus de transport al Salari Base (330€ anuals pels grups 1,2,3 i 4, Professors de Complementàries i extraescolars i  en les categories amb salaris mes baixos 264€ anuals pels grups 5 i 6)  ha estat “oportunista” i ha suposat per les empreses un estalvi de l’augment que exigia el compliment del decret del salari mínim.

* The absorption of part of the ‘transport bonus’ into Base Salary, €330 per year for groups 1, 2, 3 and 4, Complementary and Afterschool Activities Professors/Monitors and for the categories with lowest salaries, €264 per year for groups 5 and 6,  CCOO deems to have been opportunistic and provided for businesses the chance to save the increase that compliance with the decree on minimum salaries required.

CategoriaEd. Infantil 2n ciclePrimàriaESO 1 o2 líniesESO 3 o+ líniesBatxilleratFP
Director/a230235300322340300
Sotsdirector/a215220195210297
Cap de departament165170525224252
Cap d’estudis195195195210297195
Coordinador/a pedagògic/a210195
CategoriaImport
Director/a general375
Director/a administratiu/va275
Sots director/a administratiu/va175
Coordinador/a de cicle100
Coordinador/a d’etapa125
Coordinador/a activitats extraescolars100
RESIDÈNCIES INTEGRADES
CategoriaImport
Cap de residència100