COMPATIBILITAT PER A ACTIVITATS PÚBLIQUES I/O PRIVADES

Document en PDF

COMPATIBILITAT PER A ACTIVITATS PÚBLIQUES I/O PRIVADES

Sol·licitud

s’ha d’emplenar el model normalitzat (portal de centre) i tramitar-lo per l’ATRI, adjuntant la documentació acreditativa següent:

 • Certificat del secretari o secretària, amb vistiplau de la direcció del centre dd destí, fent-hi constar la dedicació i la distribució horària setmanal (lectives i complementàries).
 • Certificat de la segona activitat:
  • Empresa privada: horari setmanal i nombre total d’hores durant el curs.
  • Exercici lliure de la professió: declaració jurada o promesa on es faci constar l’activitat per a la qual se sol·licita la compatibilitat, el nombre d’hores que s’hi dedicarà, la distribució horària i el compromís que aquest horari no interferirà amb el que es té al centre docent.
  • Activitat pública en corporació local, universitat (professorat associat) o administració pública: dedicació i distribució horària, període de contractació i retribucions econòmiques.
 • Si la resolució aprecia que les activitats o els llocs de treball declarats resulten incompatibles, i la persona interessada no ha efectuat l’opció d’un d’ells abans de la seva presa de possessió, s’entén que opta pel al nou lloc de treball.

Durada:

un curs acadèmic complet. Resta sense efectes en el cas de canvi de lloc en el sector públic o de modificació de les condicions de treball.

Observacions:

en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.

Remuneració:

les remuneracions totals que es poden percebre quan es compatibilitzen activitats públiques, no podran superar la retribució que correspongui per l’activitat principal, estimada en règim de jornada ordinària, incrementada amb els percentatges següents:

 • Grup A1 i A2 o equivalent: un 30 %
 • Grup B o equivalent: un 35 %

Activitats que es poden desenvolupar sense sol·licitar la compatibilitat:

les activitats exceptuades del règim d’incompatibilitats contemplades en l’article 19 de la Llei 53/1984, podran realitzar-se sense necessitat d’autorització o reconeixement de
compatibilitat:

 • La direcció de seminaris o el dictat de cursos o conferències en centres oficials destinats a la formació de funcionaris o professorat, quan no tinguin caràcter permanent o habitual ni suposen més de setanta-cinc hores l’any, així com la preparació per a l’accés a la funció pública en els casos i formes que reglamentàriament es determinen.
 • La participació en tribunals qualificadors de proves selectives per a ingrés en les Administracions Públiques.
 • La participació del personal docent en exàmens, proves o avaluacions distintes de les que habitualment els correspongui, en la forma reglamentàriament establerta.
 • La producció i creació literària, artística, científica i tècnica, així com les publicacions que se’n deriven, sempre que no s’originen a conseqüència d’una relació d’ocupació o de prestació de serveis.
 • La participació ocasional en col·loquis i programes en qualsevol mitjà de comunicació social
 • La col·laboració i l’assistència ocasional a congressos, seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.

Normativa: Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.