Funcionariat de carrera

Funcionariat de carrera

Pot Llapissos Bola Mon
Incapacitat temporal MUFACE

INCAPACITAT LABORAL

En la reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat del 18 de setembre de 2018, CCOO va signar l’acord que possibilita cobrar el 100% del salari en tots els casos de baixa per Incapacitat Temporal, retornant així a la situació d’abans del 2012.

Incapacitat temporal  per malaltia comuna, risc durant l’embaràs i risc durant la lactància natural, personal acollit a MUFACE

 • Les dades relatives al diagnòstic han d’anar codificades en els tres exemplars del comunicat de baixa inicial, en els comunicats successius i en el de l’alta, també s’han de fer constar, la data d’inici, les dades del facultatiu que emet el comunicat: nom i cognoms, núm. col·legiat i data d’expedició. Aquestes dades són imprescindibles per concedir la llicència per malaltia corresponent, i l’únic exemplar que tindrà la descripció del diagnòstic serà el del treballador/a.

 • Les llicències per malaltia es concedeixen en funció d’allò que s’indiqui al comunicat que s’aporti, el qual té caràcter orientatiu i, si escau, dels informes complementaris que es puguin sol·licitar. És el director dels Serveis Territorials qui autoritza o no la llicència corresponent.

Comunicat de baixa

 • El/la funcionari/ària ha d’informar al centre de la seva absència a l’inici de la malaltia i trametre el comunicat no més tard del quart dia des de la data d’inici de baixa per malaltia, acompanyat del model de sol·licitud de llicència per malaltia (model de tramesa normalitzat) que trobarà als Serveis Territorials. El centre els haurà de lliurar immediatament als Serveis Territorials.

Comunicat de continuïtat i successius

 • Els comunicats successius s’han de lliurar al centre de destinació, el dia següent hàbil i com a màxim al tercer día des de la seva expedició, acompanyat del model de sol·licitud de llicència per malaltia (model de tramesa normalitzat) que trobarà als Serveis Territorials, i el centre els haurà de lliurar immediatament als Serveis Territorials.

 • 15 dies naturals. S’emetran, amb caràcter general, als 15 dies naturals comptats a partir de la data d’inici de la malaltia que figura en el comunicat inicial i a continuació, cada 15 dies naturals comptats des de la data del comunicat immediatament anterior.

 • 10 mesos. El comunicat de continuïtat immediatament anterior a aquell en què es compleixin els 10 mesos des de l’inici de la incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic específic de ratificació en el que constin les patologies i la presumpció que en un termini de 6 mesos pot ser donat/donada d’alta per curació.

 • 16 mesos. El comunicat de continuïtat corresponent al termini en que es compleixin els 16 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, haurà d’anar annexat amb un informe mèdic on es justifiqui la necessitat del manteniment dels efectes d’incapacitat temporal, o al contrari, que es tracti d’un procés que podria qualificar-se d’incapacitat permanent.

 • 18 mesos. Una vegada superats els 18 mesos, si no ho ha fet abans, des del servei de personal s’haurà d’iniciar d’ofici el procediment de jubilació del mutualista per incapacitat permanent pel servei.

 • 24 mesos. Una vegada arribats al termini de 24 mesos des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal, el facultatiu o facultativa que atén al mutualista haurà d’emetre el comunicat d’alta, especificant-ne els motius.

Comunicat d’alta

 • El/la funcionari/ària que causi alta, ha de presentar al centre de destinació el comunicat d’alta emès pel facultatiu o facultativa corresponent, que és de presentació obligada, no més tard del següent dia hàbil al de la data d’expedició. 

 • La data que ha de constar en el comunicat d’alta ha de coincidir amb l’últim dia de la baixa i  ha de ser el dia immediatament anterior a la reincorporació efectiva al treball.

 • El director o directora del centre trametrà immediatament el comunicat d’alta al Servei de Personal, atès que aquest ha de fer la tramesa a MUFACE, en un termini breu, en el cas que l’afectada estigués percebent el subsidi.

Observacions

 • Tant el comunicat inicial de baixa per malaltia com els comunicats successius i el d’alta els ha d’emetre el facultatiu corresponent per triplicat i el funcionari o funcionària n’ha de presentar dos exemplars al centre: un per al servei de Personal i un altre per tal que el Servei de Personal el trameti a la MUFACE).

 • El funcionari o funcionària haurà d’avançar l’enviament al centre, per correu electrònic, d’una còpia del comunicat el mateix dia o l’endemà de l’emissió de la baixa, com també els de continuïtat (si n’hi ha) i alta.

 • En època de vacances escolars, serà la mateixa persona interessada qui presentarà  als serveis territorials/Consorci d’Educació de Barcelona els comunicats de baixa, continuïtat i/o d’alta emesos pel facultatiu corresponent. Caldrà també que s’enviÏ, el mateix dia o l’endemà de l’emissió, els esmentats comunicats pels correus electrònics que indiqui cada servei territorial / Consorci d’Educació de Barcelona.

Incapacitat temporal MUFACE. A partir 4t mes de baixa

Tramitació i retribucions

 • A partir del dia  91 d’inici del 4art mes de baixa IT, es continua cobrant el 100% de les retribucions, però hi haurà dos pagaments: el Departament abonarà sou, triennis i pagues extraordinàries i MUFACE pagarà un subsidi per IT que s’ha de sol·licitar i que consistirà en una quantia fixa i invariable, la que resulti superior d’entre aquestes dues possibilitats:

  – 80% de les retribucions bàsiques de l’inici de la malaltia (sou, triennis i grau), incrementadas en la sexta part d’una paga extraordinària. 
  – 75% de les retribucions complementàries que tenia el perceptor o perceptora a l’inici de la malaltia. 

Aquest subsidi no pot superar en cap cas l’import de les retribucions complementàries que l’interessat o interessada tingués en el primer mes de llicència. Si l’import fos inferior, la diferència la percebrà per la nòmina del Departament en el concepte retributiu 150 (Complement diferència IT MUFACE)

Per qüestions generals, consulta la guia laboral
Últimes notícies referents a MUFACE