XIIIè Conveni col·lectiu de centres d’assistència i educació infantil

En la Taula Negociadora del 18 de maig es van abordar dos temes d’especial importància

JORNADA

Les reivindicacions més rellevants de CCOO passen per:

 • Reducció de la jornada setmanal i anual
  • Mestra 32 hores / 1.376 hores
  • Educadora 35 hores / 1.620 hores
  • Resta del personal 37 hores / 1.620 hores
 • Reserva del 15% de la jornada de mestres, educadores i personal delGrup II per a la realització de tasques de caràcter no lectiu.

Les organitzacions patronals renuncien a la seva proposta d’incrementar la jornada de les mestres però, de moment, mantenen la idea de suprimir la referència setmanal de la jornada de treball. Tampoc assumeixen la reducció plantejada per CCOO ni la diferenciació entre la jornada lectiva i la no lectiva.

INCAPACITAT TEMPORAL

Davant les contínues referències patronals al nombre desmesurat de baixes de pocs dies que hi ha en el sector, CCOO manifesta que:

 • Les baixes no les agafen les treballadores per gust (expressió habitual de les patronals), sinó que les donen professionals de la salut quan la persona es troba incapacitada per a assistir al seu lloc de treball.
 • Els arguments patronals no són en absolut contrastables. Per això, per aabordar la qüestió de manera objectiva, hem proposat una comissiód’estudi, en l’àmbit del Conveni Col·lectiu, que treballi sobre possibleslínies d’actuació que millorin la salut de les treballadores, analitzant laincapacitat temporal en el sector a través de l’estudi de les causes, laincidència i la durada dels processos.


Les organitzacions patronals han respost a les nostres propostes en aquestamatèria, plantejant un nou redactat de l’actual article de IT:

 • Limitant el nombre de baixes anuals complementades al 100%, en el casde les contingències comunes.
 • Complementant al 100%, durant 6 mesos, les situacions d’accident laboral i malaltia professional. En aquest punt específic, accepten parcialment la proposta que plantejàvem des de CCOO, ja que quedarien pendents les situacions d’hospitalització i malaltia greu.

El canvi d’actitud mostrat per les organitzacions patronals en la reunió d’avui ha de servir per a continuar plantejant reformes estructurals de gran importància en el Conveni Col·lectiu que permetin millorar de manera substancial les condicions laborals de les treballadores del sector. A pesar que les diferències són molt importants, des de CCOO apostem per la negociació col·lectiva com a eina per a resoldre-les. Entenem que no existeix bloqueig de la Taula Negociadora, més quan tenim dues noves reunions fixades per a les pròximes setmanes, en les quals esperem continuar avançant: 29 de maig i 12 de juny.

Des del sindicat volem posar en valor, una vegada més, el paper que van jugar les nostres afiliades, delegades i el conjunt de les treballadores del sector en les mobilitzacions que iniciem contra la signatura de l’anterior Conveni Col·lectiu.

CCOO sempre ha estat en la defensa dels interessos dels qui representem, tant en la negociació col·lectiva com en la mobilització o en la judicialització. Són els fets, no les paraules ni el postureig, la qual cosa ens defineixen i ens diferencien d’altres organitzacions sindicals. La memòria no enganya. Per això som el sindicat més representatiu.

CCOO iniciarà accions més contundents en el moment en què s’intenti bloquejar o desvirtuar la negociació i, a més, emplaçarem a la resta de les organitzacions sindicals al fet que se sumin a elles. La diferència de sigles noés excusa per a actuar conjuntament quan es tracta de defensar una causa justa.