Segona reunió del Grup de treball per al desenvolupament de  la LOSU

Comissió del pla de finançament de les universitats públiques espanyoles.  Article 55.2 de la Llei orgànica 2/2023 de 22 de març, del sistema universitari  (LOSU) (Grup de treball LOSU)  

El dijous 15 de febrer es va fer la segona reunió del Grup de treball per al desenvolupament de  la LOSU, presidit pel secretari general d’Universitats del Ministeri de Ciència, Innovació i  Universitats, amb representació de les comunitats autònomes (CC.AA.), la CRUE i les  organitzacions sindicals més representatives.  

En aquesta reunió es van valorar una sèrie de propostes d’actuació amb l’objectiu —en paraules  de la representació ministerial— de lluitar contra la precarietat i la temporalitat del PDI de les  universitats públiques espanyoles, ja que consideren que només el 15% de les universitats  compleixen el requisit duna temporalitat inferior al 8%, tal com estableix la LOSU. De totes  maneres, les parts hem acordat que el debat de l’aplicació de la LOSU no es pot limitar  únicament a aquesta qüestió, perquè hi ha moltes altres qüestions pendents que s’hauran  d’abordar en futures reunions (dedicació, finançament, PTGAS, etc.)  

En aquesta reunió s’ha treballat el document presentat pel Ministeri anomenat “Proposta  d’accions per facilitar l’operativitat de les universitats públiques per implementar la LOSU a  l’àmbit del PDI”. Per això s’han plantejat dues propostes:  

1. L’anomenat “Programa Integra”, l’objectiu fonamental del qual és la incorporació de  4.200 nous professors i professores ajudants doctors, perquè el Ministeri valora que  aquesta figura facilita el rejoveniment i la consolidació de les plantilles universitàries.  Pel que fa a aquest programa:  

 Les places s’anirien oferint entre el curs 2024/2025 i el 2027/2028.  

 El Ministeri ha proposat assumir el finançament d’un terç d’aquestes places en el  proper curs (1.364 el curs 2024/2025), i les CC.AA. assumirien els dos terços restants  en els cursos següents. En conseqüència, l’única cosa garantida seria l’aplicació del  primer any (1.364 places), ja que la resta de places del segon i tercer curs està  condicionada a l’acord i la voluntat de les CC.AA., perquè, a hores d’ara, no són de  compliment obligat.  

 La delimitació de les places de professorat ajudant doctor per CC.AA. s’acordarà  entre el Ministeri i les CC.AA. Posteriorment, cada CC.AA. definirà la distribució de  les places i el desplegament temporal juntament amb les seves universitats.  

 El finançament d’aquest programa estaria inclòs dins de l’objectiu d’assolir, com a  mínim, l’1% del PIB pels pressupostos universitaris.  

 La concreció de les places i la temporalitat de les convocatòries podrà adaptar-se a  les necessitats de les universitats.  

Davant de les discrepàncies de les CC.AA., que han reclamat que la corresponsabilitat en el  finançament se situï en el 50% de les places a finançar per cada part, aquesta qüestió es va  ajornar fins a una propera reunió, que s’haurà de celebrar abans que acabi el mes de febrer. 

2. La modificació de la LOSU mitjançant una Disposició Addicional que s’afegiria, en  principi, a la Llei d’Ensenyaments Artístics Superiors (que està en tràmit de presentació  d’esmenes en aquest moment). La modificació consistirà en:  

 Ampliar el termini per adaptar els Estatuts de les universitats de dos a tres anys.   Establir el final del curs acadèmic 2027-2028 (és a dir, juny de 2028) com a període  màxim d’implementació de les mesures previstes a les disposicions transitòries  setena (Procés d’estabilització de places del professorat associat de les universitats  públiques) i dotzena (Adaptació del règim de dedicació del personal docent i  investigador permanent). Això suposa que:  

o Els processos d’estabilització, que inicialment estaven previstos pel 31 de  desembre de 2024, es podrien demorar fins al juny de 2028, si així ho  considera la universitat.  

o Això pot comportar una ampliació de la durada dels contractes actuals 6+6  i 5+5 de professorat associat en funció del nou calendari d’aplicació.  

o D’altra banda, l’aplicació de les dedicacions màximes pel PDI a temps  complet previstes a la LOSU (240 hores, excepte la figura d’ajudant doctor  LOSU que en tindria 180) s’endarreriria de l’inici del curs 2024-2025 a l’inici  del curs 2028 -2029.  

 Les universitats públiques establiran, a través dels seus òrgans de govern respectius,  el marc temporal específic de les actuacions que siguin necessàries per garantir  l’adequada implementació a cada universitat del que disposa l’apartat anterior.  Cada proposta temporal haurà de ser comunicada, per a la seva conformitat i  seguiment, a la comunitat autònoma corresponent i al ministeri amb competència  en matèria universitària.  

 Les universitats podran modificar els acords que, en matèria laboral, haguessin  assolit respecte dels terminis assenyalats pels processos que fan referència a les  disposicions transitòries setena i dotzena de la LOSU amb la finalitat d’adequar-los  als nous terminis, mitjançant una decisió dels seus òrgans de govern i àmbits de  negociació col·lectiva.  

Malgrat que no constava en l’ordre del dia, les CC.AA. han plantejat la qüestió de la  compatibilitat del professorat substitut amb altres contractes de treball, públics o privats.  

Com ja assenyalàvem en el comunicat anterior, CCOO celebrem que la LOSU posi damunt la  taula un dels problemes més greus de la universitat pública: la precarietat del seu professorat.  Tot i això, hem manifestat la nostra desconfiança davant les mesures proposades ja que:  

1. No s’ha quantificat l’import del programa INTEGRA i els efectes reals que aquest  programa tindrà sobre els pressupostos universitaris. No estem parlant simplement de  “crear” 4.200 places d’ajudant doctor. Aquest professorat, juntament amb el que ja  treballa amb caràcter temporal a les universitats públiques, té dret a l’estabilització i a  la carrera professional. I això suposa una afectació directa als pressupostos de les  universitats de manera permanent. En aquest sentit, CCOO hem reclamat que  s’estableixi de manera clara que el finançament d’aquest programa no suposarà una  minoració dels pressupostos reals de les universitats públiques. 

2. No s’ha d’utilitzar aquest programa per transformar places actuals de professorat  associat en places d’ajudant doctor. L’estabilització del professorat associat ja es  contempla a la LOSU i si no es garanteix que les places del programa Integra siguin places  noves “reals”, es buidarà de contingut l’objectiu del programa.  

3. Entenem que les solucions han d’afectar totes les figures precàries. En aquest sentit,  hem sol·licitat, sense èxit, que l’extensió en el temps per a l’estabilització del professorat  temporal s’estengués a figures com el professorat visitant, complint en tot moment els  requisits establerts a la normativa aplicable.  

4. Les propostes d’acció estan centrades en les suposades necessitats de les universitats,  però no tenen en compte els drets i les realitats del professorat afectat, que veurà com  canvia el seu dret a l’estabilització i a la dignificació de les seves condicions de treball en  funció del criteri que, en cada cas, apliqui cada universitat ja que s’amplien de manera  desproporcionada els terminis que es s’hi poden aplicar.  

CCOO ens hem oposat frontalment:  

1. A la modificació de la Disposició Transitòria 12a, perquè entenem que aquesta  modificació enlloc de contribuir a l’objectiu de lluitar contra la precarietat dels llocs  de treball, l’aprofundeix. A més, generarà majors desigualtats perquè prolonga de  manera injustificada dedicacions superiors a les 240 hores pel professorat a temps  complet i perpetua la doble escala de dedicació pel professorat Ajudant Doctor (Lectors)  en funció de si el contracte s’ha signat abans de l’entrada en vigor de la LOSU (240 hores)  o després (180 hores).  

2. Que es plantegi la possibilitat de modificar acords que hagin sorgit a l’àmbit de la  negociació col·lectiva en el marc d’altres àmbits universitaris de decisió. En aquest  sentit, hem aconseguit que es contempli que la modificació dels acords d’aplicació i  desenvolupament de la LOSU que s’hagin assolit requereixi l’acord dels àmbits on  aquests acords s’hagin signat.  

És necessari un canvi en les polítiques i la gestió universitàries que garanteixin unes condicions  de treball estables i dignes per als seus treballadors i treballadores, ja que aquest és un element  imprescindible per a la prestació d’un servei públic d’educació superior de qualitat.