Es reactiva la negociació de l’Estatut del PDI

CCOO reclamem que s’abordi de forma integral la realitat del PDI de les universitats públiques

El divendres 16 de febrer es va celebrar una reunió al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats amb l’objectiu de reprendre la negociació de l’Estatut del PDI i, d’aquesta manera, donar compliment a la Disposició Final Desena de la LOSU, que obliga el Govern de l’Estat a presentar al Congrés dels Diputats un projecte de Llei de l’estatut del personal docent i investigador universitari. La reunió ha estat presidida pel Secretari d’Estat de Ciència, Innovació i Universitats, Juan Cruz Cigudosa García, i ha comptat amb representants dels sindicats CCOO, UGT, CSIF, CIGA i ELA.

La reunió ha tingut tres objectius: 

 1. Constituir una mesa de negociació de l’àmbit universitari amb les parts que assistíem a la reunió.
 2. Abordar el marc general de negociació de l’Estatut del PDI.
 3. Presentar les qüestions que les organitzacions sindicals considerem prioritàries per ser abordades en aquesta mesa. 

En relació amb l’ Estatut del PDI:

 1. S’ha consensuat un esborrany de calendari de negociació que preveu reunions mensuals fins al proper mes de juny. La primera reunió es farà a mitjans del mes de març.
 2. S’ha definit el mètode de treball a seguir. En aquest sentit, i tal com des de CCOO vam reclamar en la fase de negociació anterior, s’abordarà de forma íntegra el document de treball enlloc de treballar per matèries, tal com ho va plantejar el Ministeri en la fase anterior (que va finalitzar fa més d’un any, el 31 de gener de 2023, perquè en aquell moment el Ministeri va prioritzar la LOSU). En aquest sentit, el Ministeri s’ha compromès a remetre a les organitzacions sindicals un primer esborrany de treball amb temps suficient per començar a treballar sobre el seu contingut a la propera reunió del mes de març.

El Ministeri ha manifestat que en aquest procés s’han de considerar les aportacions i consideracions que puguin arribar des d’altres actors. En relació a això, des de CCOO entenem que aquest és un àmbit de negociació col·lectiva que afecta de forma directa les condicions de treball del PDI, per la qual cosa qualsevol consideració o aportació externa s’ha de tractar finalment en aquesta mesa de negociació. 

 1. S’ ha assolit un compromís per revisar i actualitzar el reglament de funcionament de la mesa.

Com a prioritats per a la negociació, CCOO hem assenyalat, entre d’ altres, les següents:

 1. Creació i reconeixement de la Mesa Sectorial d’Universitats en l’àmbit de la Mesa General d’Empleats Públics com a fórmula legal necessària per garantir l’efectivitat dels acords que s’assoleixin en l’àmbit de la negociació col·lectiva, que ha d’anar més enllà de l’Estatut del PDI i abastar altres matèries i col·lectius.
 2. Modificació de la normativa estatal de retribucions (Reial Decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari i la resta de normativa) amb l’objecte d’actualitzar quantitats i conceptes, i d’eliminar les discriminacions que hi ha entre el professorat permanent i el temporal i les vinculades al tipus de dedicació (temps complet i temps parcial).
 3. Necessitat d’un Estatut del Personal Investigador que reculli tots els drets laborals i d’activitat per a aquest col·lectiu i garanteixi una homologació de les condicions que s’inclouen en les diferents convocatòries, amb independència que siguin de l’àmbit estatal, autonòmic o de les pròpies universitats. S’ ha de garantir la plena integració del personal investigador.
 4. Pla de xoc per al rejoveniment de les plantilles universitàries. En els propers deu anys es jubilaran entre el 35 i el 55% de les plantilles, depenent dels col·lectius i figures de contractació. 
 5. Desenvolupament normatiu de la LOSU en tot el que afecta les condicions de treball de les plantilles universitàries, dins el marc de la negociació col·lectiva.
 6. Revisió del contingut del Projecte de Reial decret pel qual es regula l’organització dels Departaments universitaris, mitjançant la negociació col·lectiva ja que hi ha aspectes del seu contingut que afecten les condicions de treball.
 7. Ple desenvolupament de la carrera professional de tots els col·lectius de PDI i PTGAS.
 8. Revisió dels criteris d’acreditació i avaluació plantejats per l’ ANECA i necessitat que siguin participats per la representació sindical.

En aquesta mateixa reunió es van tractar altres qüestions com són:

 1. Necessitat d’abordar mesures per aconseguir una reducció real de la temporalitat i la precarietat del PDI, més enllà del Programa Integra (que contempla crear un màxim de 4.200 places de professorat Ajudant Doctor —Lector—), i que s’estengui a la totalitat de figures temporals (associats, visitants, predoctorals, etc.).
 2. Reordenació de les condicions laborals i salarials entre el PDI funcionari i laboral en el marc definit per la LOSU.
 3. Clarificació del tractament de la qüestió de les quotes patronals de les figures investigadores. La qüestió s’ha plantejat en relació a l’actual situació dels programes Margarita Salas i María Zambrano, però seria extensible a altres figures. CCOO hem demanat que aquesta qüestió estigui regulada de manera clara a les noves convocatòries de qualsevol figura investigadora i el Ministeri ha acceptat la nostra petició. 
 4. Necessitat d’ evitar que la figura del professorat Substitut esdevingui la nova figura precària de contractació a les universitats. El Ministeri ens ha fet saber que estan estudiants fer algun tipus de modificació en la regulació d’aquesta figura pel que fa a funcions i al règim de compatibilitats (per a que tingui una regulació similar a la del professorat associat). CCOO hem demanat que totes aquestes qüestions siguin tractades en aquesta mesa de negociació abans de la seva aprovació i el Ministeri ha acceptat la nostra petició.

CCOO valorem positivament la reactivació de la negociació de l’Estatut del PDI perquè pensem que és una normativa necessària però aquesta negociació no esgota el marc de la negociació col·lectiva, que s’ha de produir dins d’un marc estable regulat i reconegut per totes les parts. Tenir  una mesa de negociació estable i reconeguda és una fita imprescindible per aconseguir el nostre objectiu de millorar les condicions de treball de tot el personal de les universitats públiques.