Resum de l’Acord 25G 

Amb l’acord del 25 de gener de 2024 hem aCCOOnseguit:

1. Sexennis

  • Començar a cobrar els sexennis a 6 anys des de l’1 de gener de 2024.
  • Regularització automàtica dels sexennis l’1 de gener de 2024 tenint en compte només els anys de servei, sense els crèdits de formació
  • Pagament dels estadis des de l’1 de gener de 2024 i reconeixement des del moment en què es va assolir tenint en compte només els anys de servei. 

Exemple: 6 anys de servei el 24 de març de 2022: començo a cobrar 1 estadi l’1 de gener de 2024 però el tinc reconegut el 24 de març de 2022. Per tant, el 2n estadi el faré 24 de març de 2028.

Ex2: Situació 10 anys treballats un estadi…el segon estadi als 12 anys.

Ex3: Situació 14 anys treballats un estadi…el segon estadi es comença a cobrar ja!! des del 1 de gener del 24 i tercer estadi als 18 anys.

Ex4: Situació 17 anys treballats dos estadis…el tercer estadi als 18 anys.

1.2 No obstant la signatura d’aquest acord per la part social, aquesta no renuncia a la  negociació de retorn de les quantitats no percebudes.

2. Equiparació salarial FP

  • Complement de 175.19€, ampliable proporcionalment als increments salarials, per a funcionàries de carrera, interines i en pràctiques  del cos PTFP que no s’hagin pogut integrar a secundària amb efectes gener 2024.
  • Complement de 175.19€, ampliable proporcionalment als increments salarials, per a funcionàries de carrera, interines i en pràctiques  del cos mestres de taller d’arts plàstiques i disseny equiparable al cos de professors d’arts plàstiques i disseny efectes gener 2024.

3. Reducció de 2h lectives majors de 55 anys

  • Curs 24-25 podran gaudir de la reducció de 2h lectives majors de 60 anys.
  • Curs 24-25 podran gaudir de la reducció de 2h complementàries entre 55 i 59 anys.
  • Curs 25-26 podran gaudir de la reducció de 2h lectives majors de 55 anys.

4. Pressupost

Aquest acord queda condicionat a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat 2024. Això està recollit a l’article 33 de l’EBEP , que estableix literalment “La negociació col·lectiva de condicions de treball dels funcionaris públics que ha d’estar subjecta als principis de legalitat, cobertura pressupostària, obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i transparència, s’ha d’efectuar mitjançant l’exercici de la capacitat representativa que reconeixen a les organitzacions sindicals els articles 6.3.c; 7.1 i 7.2 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, i el que preveu aquest capítol”, s’inclou a la majoria d’acords i no implica que s’incompleixi.

5. Resta de reivindicacions

L’últim punt inclou el compromís de les dues parts a seguir negociant la resta de reivindicacions de la part social, especialment l’increment de dotacions vinculat a l’educació inclusiva. 

Un 81% de l’afiliació a CCOO ha votat a favor de l’acord. Un acord que afecta més de 43.000 docents (gairebé la meitat de la plantilla) i que suposa 67.5 M€.