Publicat el conveni de Residències, centres de dia i llars per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya pel 2023

Avui, 22 de febrer de 2024, per fi, s’ha publicat el X Conveni de Residències i Centres de dia per a l’atenció de persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya.

L’’acord contempla:

  • Un increment d’un 3,7% pel 2023 a tots els conceptes salarials del conveni;
  • 5 dies laborables de permís per accident o malaltia greu amb hospitalització o per operació quirúrgica sense hospitalització que necessiti  repòs domiciliari  de fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Aquest permís inclou els convivents. Quan hi hagi un desplaçament superior a 250 km, el permís s’incrementarà en 2 dies naturals;
  • La creació d’una comissió que acordarà com es farà efectiu l’esmentat pagament del plus de cap de setmana des del primer dia. El següent conveni, per tant, donarà solució definitiva a un problema que ja feia massa temps que patien els treballadors i les treballadores del sector.

CCOO valorem positivament haver arribat a aquest acord per dues raons fonamentals: primer, perquè considerem que ens situa en el camí d’una millora salarial que continuarà els pròxims anys amb els increments de mòduls que farà efectius l’administració, i segón, perquè comencem, per fi, a identificar i donar solucions a problemes laborals persistents al sector.

Finalment, us informem que aquest nou conveni ja neix denunciat. Les parts ens hem emplaçat a iniciar la negociació del següent conveni el 25 de gener de 2024.

AMB CCOO LLUITES! 

AMB CCOO AVANCES!

Taules salarials 2023 

GRUPS PROFES-SIONALSÀREA FUNCIONALSUGRUPLLOC DE TREBALLIMPORT EN EUROS
GRUP 1ATENCIÓ DIRECTA  Director/a tècnic/a, Metge/essa generalista, Psiquiatre/a, Neuròleg/òloga, Psicòleg/òloga, Pedagog/a2.328,43 €
GRUP 2ATENCIÓ DIRECTA Infermer/era, Treballador/a social, Fisioterapeuta, Terapeuta ocupacional, Educador/a social i resta de llocs de treball que requereixin titulació de grau.1.759,64 €
GRUP 3ATENCIÓ DIRECTA Auxiliar Tècnic Educatiu/va1.377,25 €
GRUP 4ATENCIÓ INDIRECTA Advocat/ada, Enginyer/a, Economista.2.229,19 €
GRUP 5ATENCIÓ INDIRECTA5.1Graduat/ada social, Enginyer/a tècnic, Titulat/da mercantil o tècnic/a i resta de llocs de treball similars que requereixin titulació de grau.1.685,31 €
5.2Cap d’administració1.741,06 €
5.3Cap de serveis generals1.498,19 €
GRUP 6ATENCIÓ INDIRECTA6.1Oficial administratiu/va de 1a1.392,22€
6.2Oficial administratiu/va de 2a i Oficial de serveis generals (Oficial de magatzem, Cuiner/a, Conductor/a, Oficial de manteniment)1.319,66€
6.3Auxiliar administratiu/va, Auxiliar de serveis generals (Netejador/a i altre personal de serveis domèstics, Ajudant/a de cuina, Bugader/a, Auxiliar de magatzem, Telefonista, Conserge, Personal no qualificat).1.240,93€
Altres conceptes salarials  
 Import en euros
Antiguitat28,24
Plus de nocturnitat190,92
Plus de festiu21,73
Plus de festiu especial43,45
Caps de setmana21,73