S’estableix el procediment d’avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l’educació d’adults.

RESOLUCIÓ ENS/924/2014, de 23 d’abril, per la qual s’estableix el procediment d’avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l’educació d’adults. (DOGC 2 de maig de 2014)


La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix a l’article 69.2 b) que els programes d’educació d’adults i les accions formatives corresponents han d’incloure, entre altres, l’àmbit de l’educació per a adquirir competències transprofessionals, que comprèn la formació en tecnologies de la informació i la comunicació i l’ensenyament de llengües.
Pel que fa a les tecnologies de la informació i la comunicació, la Resolució de 19 de juny de 2012, de la Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, va establir els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació als centres de formació de persones adultes que depenen del Departament d’Ensenyament. Aquests ensenyaments s’estructuren en quatre cursos segons el nivell de les competències digitals que es treballen: COMPETIC inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3, en correspondència amb els nivells establerts en el Decret 89/2009, de 9 de juny, pel qual es regula l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
Per últim, l’Ordre ENS/290/2013, de 12 de novembre, estableix l’equivalència entre els certificats de competència digital (COMPETIC) de l’educació de persones adultes i els certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC).
Per tot això, i amb la finalitat de garantir que l’alumnat que cursa els ensenyaments d’informàtica COMPETIC en els centres de formació de persones adultes assoleixi els continguts referits a l’acreditació en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC),
Resolc:
-1 Establir, en els termes que consten a l’annex d’aquesta Resolució, el procediment d’avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l’educació d’adults, cursats d’acord amb els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació als centres de formació de persones adultes, aprovats mitjançant la Resolució de 19 de juny de 2012.
El procediment inclou l’avaluació i la certificació dels ensenyaments i és d’aplicació als centres de formació de persones adultes que depenen del Departament d’Ensenyament i altres centres públics que en siguin autoritzats.
-2 Establir els models de documents oficials del procés d’avaluació i els models de certificats que acrediten l’assoliment de les competències, que es fan públics al web del Portal de centre.
-3 Els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació als centres de formació de persones adultes són els establerts a la Resolució de 19 de juny de 2012, de la Direcció General de l’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat, publicada al web del Portal de centre.

-4 Els certificats dels cursos de competència digital COMPETIC que estableix aquesta Resolució són equivalents als certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), d’acord amb l’Ordre ENS/290/2013, de 12 de novembre.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Ensenyament, en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, segons el que estableixen els articles 76 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 23 d’abril de 2014
Teresa Pijoan i Balcells
Directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat


Annex
Procediment d’avaluació

1. Objecte de l’avaluació
La finalitat de l’avaluació és identificar les necessitats educatives de cada alumne mitjançant l’avaluació inicial, informar sobre els processos d’ensenyament i aprenentatge amb l’avaluació contínua i formativa, comprovar els progressos de cada alumne/a amb avaluació contínua i sumativa, i orientar el professorat perquè ajusti la seva tasca docent al progrés dels alumnes i les alumnes.
Aquestes finalitats requereixen plantejar-se, per a cadascun dels alumnes, què s’avalua, cóm s’avalua i amb quins referents s’han de comparar els resultats.
Les estratègies de recollida de la informació, els instruments per avaluar i la interpretació dels resultats de l’avaluació en general han de centrar-se en la identificació de les potencialitats i les habilitats de l’alumnat i han de permetre identificar què aprèn, però també com aprèn.
El professorat no només ha d’avaluar l’assimilació de coneixements i el desenvolupament de competències per part dels estudiants al final del procés d’aprenentatge, sinó que ha de proposar activitats de caràcter avaluable de manera permanent que facilitin l’assimilació i el desenvolupament progressius dels continguts i competències que s’han d’assolir.
Són objectius concrets de l’avaluació:
1. Comprovar els coneixements i les competències assolides per l’estudiant.
2. Proporcionar a l’alumnat la informació necessària perquè prengui consciència del seu procés d’aprenentatge.
3. Proporcionar al professorat la informació i els recursos necessaris per revisar les programacions, les actuacions docents a l’aula i el funcionament del projecte educatiu de centre.
4. Facilitar a l’administració informació que possibiliti l’establiment de mesures que millorin els resultats obtinguts i facilitin la revisió i enriquiment del desenvolupament del disseny curricular.

2. Fases de l’Avaluació
L’avaluació global del ensenyaments de competència digital COMPETIC a l’educació de persones adultes s’organitza en dos fases:
1. Avaluació contínua.
2. Projecte final.
2.1 Avaluació contínua
Consisteix a recollir sistemàticament informació per part de l’alumnat i el personal docent, amb l’objecte de fer un seguiment del procés d’aprenentatge de l’alumnat, conèixer el grau d’assoliment dels objectius d’aprenentatge i detectar els aspectes que li generen més dificultats per poder intervenir-hi. Per això, l’avaluació contínua implica un recull d’evidències que mostren el progrés de l’alumnat al llarg de tot el procés.
L’avaluació contínua motiva especialment l’aprenentatge dels estudiants en la mesura que evidencia allò que han après, alhora que els dóna estratègies i procediments per comprendre i superar els possibles errors comesos durant el procés d’aprenentatge.
És imprescindible que l’alumnat conegui les competències que ha de desenvolupar, així com els criteris i els indicadors d’avaluació que se li aplicaran per determinar el grau d’èxit en la resolució de les activitats proposades. Aquest coneixement afavorirà una major implicació personal de l’alumnat en l’estudi i en el treball.
És important no confondre avaluació amb examen, ni avaluació contínua amb exàmens continus, i tenir ben present que ensenyar, aprendre i avaluar són en realitat tres processos inseparables, de tal manera que les activitats d’avaluació han d’estar plenament integrades en el procés d’ensenyament – aprenentatge.
La qualificació en l’avaluació contínua serà de 0 a 10 punts, amb dos decimals. Aquesta qualificació serà global de tot el curs tenint en compte totes les competències que s’hi treballen en un mateix curs, exceptuant el COMPETIC 3, on s’avaluarà cada competència individualment. Seran positives les qualificacions iguals o superiors a 5. Aquesta nota tindrà un valor del 60% del valor de la nota global.
2.2 Projecte final
El projecte serà contextualitzat i permetrà evidenciar el domini que té la persona de les competències que es treballen en cada curs COMPETIC.
Aquest projecte ha de contenir els elements que permetin evidenciar l’assoliment de cadascuna de les competències en funció del nivell avaluat, d’acord amb el que estableix la Resolució de 19 de juny de 2012.
El Departament d’Ensenyament dissenyarà el projecte i en fixarà els criteris de correcció per a cada nivell i curs, que serà supervisat i avaluat pel professorat del corresponent centre.
Els diferents projectes es publicaran al web XTEC abans del 10 de maig del curs corresponent, d’acord amb el següent:
El projecte del curs COMPETIC inicial serà global i inclourà les 3 competències del curs.
El projecte del curs COMPETIC 1 serà global i inclourà les 3 competències del COMPETIC inicial més les 3 competències d’aquest curs.
El projecte del curs COMPETIC 2 serà global i inclourà les 8 competències d’aquest curs.
En el COMPETIC 3 es realitzarà un projecte per cada una de les competències d’aquell curs.
El projecte s’ha de realitzar presencialment en el centre on l’alumnat estigui cursant els ensenyaments, a partir del 15 de maig de cada curs i abans de finalitzar el curs, dins l’horari lectiu de l’alumnat i amb el següent còmput màxim d’hores per projecte:
COMPETIC inicial, 6 hores.
COMPETIC 1, 9 hores.
COMPETIC 2, 12 hores.
COMPETIC 3, 3 hores per cada una de les competències que hagi impartit el centre durant el curs.
D’acord amb el calendari i les hores establertes, cada centre pot organitzar l’elaboració dels diferents projectes atenent criteris i necessitats pedagògiques.
Cada centre ha de conservar els projectes elaborats pel seu alumnat, i tenir-los a disposició de l’administració educativa.
L’alumnat obtindrà una nota entre 0 i 10 punts, amb dos decimals, pel resultat del projecte.
Seran positives les qualificacions iguals o superiors a 5. Aquesta nota tindrà un valor del 40% del valor de la nota global.
3. Qualificacions
La nota global serà numèrica i només podrà calcular-se quan la nota de l’avaluació contínua i la del projecte siguin positives. Aquesta nota s’obté aplicant la fórmula següent:
Nota global = (nota avaluació contínua x 60 + nota projecte final x 40) / 100
La nota final serà Apte/a o No apte/a.
Per obtenir la qualificació d’apte/a cal que la nota global sigui igual o superior a 6.
4. Documents oficials d’avaluació
Són documents oficials del procés d’avaluació els següents:
L’expedient acadèmic dels ensenyaments de competències digitals COMPETIC.
Les actes finals de qualificacions dels Ensenyaments de competència digital COMPETIC Inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3.
Aquests documents s’han d’ajustar als models fets públics al web del Portal de centre.
1. Certificació de la competència digital
La qualificació d’apte/a als cursos COMPETIC dóna dret a l’obtenció dels següents certificats:
Curs de competència digital COMPETIC inicial: certificat de competència digital de l’educació d’adults del nivell COMPETIC inicial.
Curs de competència digital COMPETIC 1: certificat de competència digital de l’educació d’adults del nivell COMPETIC 1.
Curs de competència digital COMPETIC 2: certificat de competència digital de l’educació d’adults del nivell COMPETIC 2.
Un mínim de dues competències del curs COMPETIC 3: certificat de competència digital de l’educació d’adults del nivell COMPETIC 3. En el certificat s’indicaran les competències superades.
En el cas del COMPETIC 3, si un alumne/a obté el resultat d’apte/a en una única competència, es mantindrà aquesta qualificació als efectes d’obtenir el certificat corresponent mentre no s’actualitzin els continguts d’aquesta competència en el currículum COMPETIC. En el cas que un alumne/a ja tingui dues competències aptes i en superi una, dues o tres més, s’emetrà un nou certificat, on s’indicaran totes les competències aptes.
Els certificats s’han d’ajustar als models fets públics al web del Portal de centre.
El centre de formació de persones adultes ha de registrar els certificats COMPETIC emesos, indicant com a mínim el nom i cognoms de la persona, DNI i nivell de certificació assolit i, en el COMPETIC 3, la relació de les competències superades.
2. Correspondència amb les certificacions ACTIC
D’acord amb l’Ordre ENS/290/2013, de 12 de novembre, els certificats de competència digital (COMPETIC) es consideren equivalents als certificats de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació ACTIC següents:
a) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.
b) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.
c) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC, en relació amb les competències que hi consten com a aptes, que han de ser dues com a mínim.