Aspectes més destacats de la reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del 3 de maig de 2022

1. Situació actual en relació amb la pandèmia a 29 d’abril

Docents amb incapacitat temporal per covid 106 i llicències per malaltia Muface 204. Total 310 persones. Estem en una fase de més normalitat i la situació quedaria estabilitzada. No es fan quarantenes ni un seguiment exhaustiu com fins ara.

Les persones especialment sensibles amb data de 20 d’abril queda reduït a: majors d’edat, immunodeprimits i embarassades. Hi ha 1.510 persones identificades. Es manté publicat el qüestionari de les persones especialment sensibles.

El material de les treballadores sensibles romandrà fins a la finalització d’aquest curs.

Mesures covid als centres: ens comenten que s’està a l’espera d’un pla en l’àmbit global. Cal continuar amb la higiene de mans, ventilació i distància.

2. Increment d’agressions d’alumnat al professorat i creació d’un grup de treball.

Ens faciliten un resum dels casos de violència del 2021: 4 casos, la majoria són agressions verbals: 2 amb baixa i 2 no. Malauradament, no reflecteix la realitat dels casos de violència als centres.

CCOO hem demanat reiteradament, que el Departament ha de donar una resposta davant aquesta situació tan greu. Recordem l’acord de fer un grup de treball al respecte i la nostra participació activa. També demanem una calendarització.

El departament explica que té el pla d’escoles lliures de violència i disposa d’un protocol de treball intern entre l’ USAV i la mateixa inspecció educativa. També compta amb una nova eina com és la UsApps, la web app de denúncia de les situacions de violència en els centres educatius, dins del Pla de Les Escoles Lliures de Violències.

La directora de serveis Iolanda Aguilar comenta que cal fer un seguiment i un acompanyament a la víctima i del cas de violència. Estan treballant amb un servei de suport psicològic pel personal treballador, serà un servei externalitzat i tindrà confidencialitat. CCOO exposem que el grup d’acompanyament psicològic és un cop s’ha fet l’agressió, és pal·liatiu i cal incorporar la prevenció.

CCOO comentem que el protocol d’agressió alumnat està obsolet i funciona. Anna Franco, la subdirectora de serveis comenta que el Protocol d’alumnat existeix des de 2016/17 i és la primera línia d’actuació per tal que es pugui acompanyar als centres educatius. Exposa que cal fer un grup de treball amb la participació de les diferents unitats. Faran monogràfic per explicar-nos-ho. També comenten que la unitat de suport a la convivència escolar també dona suport a la part preventiva. Cal adreçar-nos a l’àrea de prevenció i intervenció posterior per a la restauració de la convivència.

3. Ventilació mecànica en els centres educatius

CCOO exposem que ara és el moment per implementar aquests sistemes, hi ha els fons europeus. El Departament ens comenta que la inversió ha anat a millorar la ventilació natural a partir del fons REACT-EU per millorar la salut, l’eficiència energètica i la sostenibilitat. S’han fet molts treballs de fusteria a les finestres per millorar la ventilació creuada. Tots els centres nous, tal com estableix la normativa, disposen de ventilació mecànica la qual necessita un manteniment.

4. Fibrociment en els centres educatius i fons europeus adreçats a l’erradicació d’aquest.

La previsió del REACT-EU és acabar de canviar les cobertes de fibrociment. Les obres han d’estar acabades durant l’any 2023. Aprofitaran aquests fons europeus per erradicar les cobertes. Els baixants i aïllaments, etc., és més difícil mentre hi ha alumnes. Els SSTT prioritzen en funció de l’estat.

5. Participació activa dels delegats de prevenció en les propostes de l’informe de l’avaluació de riscos psicosocials abans de fer el retorn als docents.

El cap del SPRL del departament, afirma que els delegats de prevenció poden participar en el procés de l’avaluació. CCOO insistim que volen una participació activa tal com es fa als SSTT Baix Llobregat amb un grup de treball previ a l’informe de l’avaluació de riscos psicosocials. Demanem que s’homogeneïtzi a la resta de SSTT.

CCOO exposem els inconvenients del retorn del resultat de l’avaluació de riscos psicosocials, alguns cops, penjant-la a la intranet del centre o enviant-la al director/a d’aquest per tal que ho faci arribar a tots els treballadors. Ho hauria de fer sempre la SPRL per garantir que arriben a tots els treballadors. CCOO demanem que el departament utilitzi el PSQCAT2, com a mètode científic i participatiu tal com fan l’autoritat laboral de Catalunya i fa anys que demanem

6. CCOO demanem agilitzar la comunicació de les resolucions sobre les incapacitats permanents per part del CEB als i les docents.

7. Exàmens de salut

Es va fer la licitació del contracte amb 4 lots i tots s’han cobert. En total 21000 treballadores als 10 àmbits territorials. S’inicia a la Catalunya Central, a Lleida i a 4 comarques d’aquesta i recentment s’ha realitzat al Baix Camp (Tarragona) i a Terres de l’Ebre comarca de la Terra Alta.