Reunió de la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals de 8/11/22

1.Informe d’accidentalitat del 2021
CCOO exposem que manquen les mesures preventives al respecte.

Aquest, està marcat per la presència de la covid. S’ha enregistrat un lleuger increment del % d’accidents amb baixa (45,72%; 769 del total de 1.682) respecte de l’any anterior (44,86%; 463 del total de 1.032).


Els accidents sense baixa es concentren dins del camp “ferides i lesions superficials”, seguit de “dislocacions, esquinços i torçades”.
En els accidents amb baixa els més habituals corresponen a “dislocacions, esquinços i torçades”, seguit de les “ferides i lesions superficials”. Entre els accidents amb baixa, tenen una presència lleugerament superior els accidents al lloc de treball (47,59%) respecte als produïts in itinere (43,82%).

2.Formació d’àmbit preventiu

Hi ha un curs bàsic que va adreçat als coordinadors i coordinadores, se n’han fet 17 edicions. Als centres de formació professional, s’ha realitzat una formació sobre els riscos del lloc de treball, en algunes famílies professionals.

3.Creació del grup de treball davant l’increment de les agressions de l’alumnat al personal educador, amb la participació de la part social. Demanem fixar una data per la constitució d’aquest grup de treball per tal de garantir la seva protecció i el seu acompanyament.
El departament explica, que ha fet un recull de les actuacions de les diferents unitats que intervenen, cal sistematitzar-les a partir de les dades i dels indicadors.

4.Fibrociment, sistemes de ventilació mecànica i natural i els fons europeus que s’invertiran.
El departament ha rebut 106 milions procedents dels fons europeus REACT-UE per executar actuacions vinculades amb la sostenibilitat i l’eficiència dels edificis. Aquestes obres s’han d’acabar el desembre de 2023.

S’ha invertit 94 milions d’euros, per millorar la ventilació natural en 257 centres. Quant al fibrociment, retiraran 31 cobertes.

Tots aquests projectes estan en redacció per fer obres al gener i també a l’estiu.

5.Implementació de mesures per minimitzar el risc davant les altes temperatures elevades i onades de calor als centres.
CCOO, ens preocupa molt aquesta situació.


El departament comenta que davant el canvi climàtic, s’està iniciant un pla d’actuació de com garantir el confort tèrmic als edificis a l’època de fred i calor.

S’actuarà de forma immediata als centres on s’han detectat altíssimes temperatures. S’incrementaran ombres i elements que permetin que el sol es minimitzi al màxim. Es revisaran o s’instal·laran: tendals, lames, tancaments i marquesines. Es construiran refugis climàtics (patis escolars) segons la disponibilitat pressupostària. En la planificació cal tenir en compte la tipologia de centres i que es fa des de les unitats d’obres.

En les instal·lacions preparades pel RITE, que permeten la circulació de l’aire, s’implementarà sistemes com el friculint, que fa és que l’aire calent que entra, el refreda. També s’actuarà en l’organització dels espais,

Sobrecàrrega de treball per l’incompliment de la normativa en els horaris. CCOO denunciem que en alguns centres de secundària, organitzen les seves jornades de treball en sessions lectives de 50 o 55 minuts en lloc dels 60 minuts reglamentaris. De les 19 hores lectives, a la pràctica en fan 21. Ens comenten que ho compartiran amb la subdirecció general docent i que les sessions són de 60 minuts.

El personal educador amb covid persistent, pot sol·licitar una visita a la metgessa del treball del SPRL. Tothom que té una immunodepressió, està tramitada com una adaptació del lloc de treball