Resum de la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent

Resum de la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del Personal Docent no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 17 d’octubre de 2018

El  dimecres 17 d’octubre , a la mesa sectorial, els sindicats vam tornar a exigir ser convocats, tal com s’havia quedat a la mesa anterior, per parlar de la recuperació de les condicions laborals, especialment pel que fa a la càrrega lectiva, i per negociar altres millores. El Departament va respondre que davant la manca de concreció de la partida pressupostària no podien fer la convocatòria i que en el moment que es pogués concretar convocarien la mesa per començar a negociar . Els sindicats, en la intervenció unitària, els vam remetre al comunicat que ja havíem entregat en la passada mesa.
1.- Oferta parcial d’ocupació pública 2018 i distribució de places per especialitat el concurs oposició 2018:
Tal com ja s’havia parlat, l’administració ofertarà les places previstes en la convocatòria de 2018 i les següents. Sortiran totes les especialitats de mestres i quasi totes les de formació professional. Des de CCOO demanem que surtin totes les especialitats d’FP que falten i especialment aquelles que són de difícil cobertura en varis serveis territorials. CCOO també demanem que la convocatòria contempli l’adquisició de noves especialitats i el canvi de cos. El Departament diu confirma que hi haurà convocatòria d’aquisició de noves especialitats i canvi de cos.

Un cop fet l’anàlisi dels resultats i participació de l’ultima convocatòria d’oposicions, CCOO hem demanat de nou un acord de continuïtat per a les persones interines majors de 55 anys i/o que portin molts anys de servei. Creiem que aquest acord ha de ser paral.lel al procés d’estabilització.  També hem demanat la convocatòria per l’accés al cos de catedràtics/ques i sèniors.
2.- Resolucions de les convocatòries del concurs de trasllats:
  • Resolució ENS/xx/2018, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.
  • Resolució ENS/xx/2018, de xx d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d’Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superior de disseny.
El dia 31 d’octubre es publicaran les dues resolucions en el DOGC. Aquest serà el calendari:
El principal canvi respecte al concurs de trasllats de 2016 és el fet que s’ha afegit tot el que fa referència al funcionariat en pràctiques.
Des de CCOO demanem que surtin el màxim de places possibles i que també surtin a concurs les places de formació d’adults i de serveis educatius. El Departament diu que només poden sortir vacants ordinàries perquè és una convocatòria estatal.  


3.- Resolució ENS/xx/2018, de xx d’octubre, per la qual s’actualitza la relació de centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat especial.
No hi ha novetats destacables.
4.- Torn obert de paraules.
  • A petició de CCOO, el Departament convocarà la mesa tècnica de FP i de formació d’adults abans de que s’acabi l’any.
  • El Departament exposa que té dificultats informàtiques per posar en marxa l’aplicatiu per a l’autogestió de la disponibilitat a la borsa, però que creuen que es podrà tenir a finals d’octubre.
  • Sobre el decret de menjadors, el Departament diu que no en sap res. No té cap esborrany.
  • El Departament informa de què els augments retributius es pagaran a tothom sense que ho hagin de demanar (jubiltats/des…), excepte en casos com les defuncions en que les persones hereves hauran de fer la sol·licitud. 
  • L’administració diu que tot el tema de la IT quedarà exactament com abans del 2012. Diuen que, encara que no està escrit enlloc, si una persona es troba pateix una indisposició un dia no s’haurà d’agafar la baixa, sinó que avisarà al centre i la direcció li dirà si cal o no que demani un justificant mèdic. Exactament com es feia abans.