Resum de la reunió de la COMISSIÓ PARITÀRIA GENERAL 01/12/2021

Estat de l’execució de les avaluacions de riscos psicosocials als departaments

L’Administració comenta que ja s’ha fet amb caràcter general les avaluacions de riscs psicosocials sense explicitar sobre el grau de compliment de les mesures correctores.

Des de CCOO demanem que s’avancin les avaluacions en aquells edificis com el Districte Administratiu de Barcelona on han tingut canvis substancials en les seves condicions de treball i és necessari revisar els factors psicosocials actuals.

Demanem que estableixin mesures preventives que atenguin els aspectes psicosocials i organitzatius derivats del teletreball.

Informació sobre els contractes a Serveis de Prevenció de riscos Aliens

Des de CCOO proposem un canvi de model de la gestió de la prevenció per revertir la situació actual que substitueixi l’actual, que reculli els canvis normatius i que esmeni les mancances, tant organitzatives com de coordinació amb una distribució coherent i amb suficient personal tècnic dels Serveis de Prevenció a tot el territori.

CCOO fem la proposta de crear un Servei de Prevenció Mancomunat amb totes les especialitats preventives i amb els recursos humans suficients que depengui orgànicament de la Direcció General de la Funció Pública que inclogui el personal tècnic dels diferents departaments i territoris que incorpori un criteri de distribució segons el personal al qual donen servei, centres de treball i la dispersió geogràfica de l’organització.

Aquest model permetria reduir la despesa en l’externalització de serveis de prevenció aliens amb una redistribució amb recursos humans i materials propis que assegurin l’estabilitat laboral del personal tècnic i administratiu d’aquest àmbit.

Formació en matèria de prevenció de riscos laborals

CCOO exposem que el personal treballador del departament d’educació i sanitat té problemes per accedir a la formació. No ho pot fer directament des de l’Atri.

L’escola d’administració pública ha ofert als delegats i delegades de prevenció, formació de nivell bàsic i algun seminari.

CCOO demanem que s’ofereixi formació en PRL als comandaments intermedis i formació periòdica als delegats i delegades de prevenció.

Certificació de la gestió dels SP d’acord amb la ISO 45001

CCOO tenim una normativa al nostre país que és molt més exigent i que és d’obligat compliment, la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i tota la seva normativa d’aplicació.

L’aplicació d’aquesta norma ISO 45001 entenem que no aconsegueix millorar els nivells de seguretat i salut dels treballadors establerts per Llei, que hauria de ser en la nostra opinió, l’objecte de qualsevol norma.

CCOO continuarem treballant perquè s’adoptin altres models de gestió, que siguin més adequats i que garanteixin el compliment de la legislació europea i espanyola.

Dimensionament dels serveis higiènics dels Hospitals

 CCOO exposem que hi ha poques dutxes amb època de la COVID per poder fer el canvi de torn simultàniament, només disposen de 10 minuts.

 Baixes relacionades amb la COVID-19

S’aporten les dades de personal de baixes peró no del personal docent, personal estatutari, mossos d’esquadra i Administració de Justícia que reclamem que estiguin integrades.

Destaca el percentatge de baixes a Justícia (2.485, 31,31%), Treball, Afers Socials i Famílies (1.781, 22,44%) i Educació (1.586 19,98%) que suposen gairebé el 75 % de les baixes.