RESUM 2a MESA TÈCNICA 27/07/2020 TELETREBALL DOCENT D’EMERGÈNCIA

El Departament presenta un document de teletreball en confinament i hibridesa amb força inconcrecions

Des de l’inici del confinament, CCOO vam demanar que es regulés el teletreball per tal d’evitar situacions irregulars o de sobrecàrrega del personal docent. Finalment el Departament va acceptar de començar a parlar-ne en mesa tècnica el 16 de juliol (resum de la mesa), per la qual vam presentar aquesta proposta.

En aquesta segona mesa, el Departament ha presentat una proposta de document molt obert i amb força inconcrecions al qual hem fet nombroses aportacions, com per exemple:

  • Cal deixar clar que es tracta de les condicions d’un teletreball d’emergència en cas que torni a produir-se una situació de confinament.
  • Cal establir un permís de conciliació retribuït en situació de confinament per al personal docent amb persones a càrrec i mantenir la resta de drets a tots els efectes: llicències, permisos, etc.
  • En cas de teletreball, cal garantir les baixes i les substitucions de tot el personal docent.
  • Cal que quedi molt clar que les activitats de teletreball no poden superar en cap cas les 30 hores setmanals en total i que s’han de distribuir entre activitats d’atenció a l’alumnat i de reunions de la mateixa forma que en cas de presencialitat.
  • Cal posar límits clars a la càrrega de feina del personal docent en els plans de treball individual que el Departament proposa que s’estableixin, així com criteris clars i normativa de referència a aplicar.
  • El Departament ha de regular i concretar més els períodes de desconnexió digital del personal docent.
  • Cal realitzar una avaluació de riscos laborals durant el treball telemàtic i establir les mesures necessàries per evitar-los.
  • L’administració no només ha de proporcionar els equips informàtics necessaris per a fer el treball a distància sinó que també ha d’assumir costos de connexió i el suport tècnic. Si és necessari l’ús de mòbil, és el Departament qui ha de proporcionar-lo.
  • Cal promoure l’ús de programari lliure i material “creative commons” en les activitats telemàtiques de centre.

Pel que fa a la hibridesa (presencial/telemàtic) dels ensenyaments postobligatoris establerta pel Departament en les Instruccions del pla d’organització dels centres educatius per al curs 20-21, hem tornat a manifestar el nostre total desacord. Creiem que el Departament ha de vetllar per la presencialitat total d’aquests ensenyaments i posar tots els mecanismes necessaris per a aconseguir-la amb una disminució de ràtios, un augment de plantilla i la recerca d’espais alternatius. El Departament sembla que ja no pensa esmerçar-hi molts esforços ja que accepta que en molts centres els horaris de la postobligatòria ja s’han elaborat donant per fet aquesta hibridesa i, per tant, caldria poder negociar-ne les condicions de treball. Cal que s’aclareixin els criteris relacionats amb els plans de treball i que s’acordi quin professorat teletreballa.

El Departament ens ha emplaçat al setembre per continuar parlant-ne.