Respostes del Departament a consultes sobre oposicions docents

CONCURS OPOSICIÓ ORDINARI 2023-24 

RESPOSTES DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ A LES CONSULTES DE LES ORGANITZACIONS SINDICALS

A continuació teniu detallades algunes respostes del Departament d’Educació als dubtes que els sindicats hem plantejat sobre el concurs d´oposició ordinari.

A la taula següent trobareu les preguntes i les respostes literals de l’administració. Per facilitar la recerca estan agrupades per temàtiques.

PreguntaResposta
NORMATIVA
Es publicarà un text refós amb la normativa i les seves modificacions?Sí. Previst publicar la setmana del 5 al 9 de febrer.
APLICATIU – INSCRIPCIONS
L’enllaç de l’aplicació per inscriure’s com a membre de tribunal de forma voluntària no funciona, apareix un missatge que diu “no té cap convocatòria oberta”.La persona que vol inscriure’s no compleix els requisits per a fer-ho.
Incidència de l’aplicació d’inscripció. Les persones funcionàries del cos de secundària (antics PTFP que ara estan integrats) i volen inscriure’s per accés a cos d’un mateix  grup i nivell de destinació o que volen adquirir noves especialitats no ho poden fer perquè a l’aplicació no hi ha aquestes especialitats dins el cos de secundària i apareix encara el cos de PTFP. L’aplicació les deixa inscriure’s però fa un avís, ja que a l’aplicació encara que s’han integrat i siguin del 590, apareixen encara al cos 591.
FASE D’OPOSICIÓ – COMPOSICIÓ PROVES – ESPECIFICITATS DE CADA ESPECIALITAT
En l’ampliació d’oferta de places, en especialitats que inicialment no hi havia places convocades i ara sí, a la modificació no s’han contemplat les instruccions sobre les proves a realitzar per aquestes especialitats. Un exemple és la 707, però es dona en altres especialitats.Sí que s’ha incorporat amb la modificació les característiques de la prova pràctica a realitzar per l’especialitat 707 i d’altres incorporades: 14.3 L’apartat 3 de l’annex 6, per al cos de professors d’arts plàstiques i disseny.
Les persones que es presenten a orientació educativa i PT demanen si poden elaborar la seva programació didàctica en llocs de treball com EAP; IFE, etc.No existeix la possibilitat de presentar un pla d’actuació als EAP atès que no es presenten per una plaça d’EAP sinó com a orientadors/es  de centre. Sí que es podria a un IFE perquè són places d’orientadors/es en un centre.A ALL no es dona la possibilitat que presentin una programació com a mestres de CREDA. Són places singulars a Serveis educatius.La convocatòria ho diu molt clar: Per l’especialitat d’orientació educativa, el pla d’actuació educativa s’ha de fonamentar en les funcions de l’especialista d’orientació educativa en un centre educatiu. Ha d’incloure tant l’atenció directa a l’alumnat com el suport a la comunitat.En el cas del cos de mestres es diu també que la programació correspon amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l’especialitat tingui atribuïda competència docent per impartir-lo. En el detall de les especialitats de l’annex 5, també s’indica com s’han de concretar els plans d’actuació de les especialitats d’audició i llenguatge i pedagogia terapèutica i allà diu que s’ha de concretar en unitats d’intervenció en grups d’alumnes dins de l’aula ordinària o de manera excepcional fora de l’aula o en atenció individual, a partir de plans de suport individualitzats (PI).
Extensió de la programació i formatA la pàgina web està publicat correctament. A més, a la correcció d’errades del dia 22/1/2024 hi ha algunes especificacions al respecte.
S’han de tenir en compte les especificitats sobre les Situacions d’Aprenentatge de l’annex 6 també per fer la UD?Els annexos següents són els referits a les diferents parts de les proves:Annex 5: Criteris per a l’elaboració i presentació de la programació didàctica i per a la preparació i exposició oral de la unitat didàctica o d’una situació d’aprenentatge;  Annex 6: Especificacions, pautes i criteris per la realització de l’exercici de caràcter pràctic
ACCÉS A UNA ESPECIALITAT D’UN COS DEL MATEIX GRUP I NIVELL I COMPLEMENT DE DESTINACIÓ
Dubte apartat 7.6 de l’annex 1. Per accedir a una especialitat d’un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació varien les proves en funció de si l’especialitat d’origen és la mateixa o no. La igualtat d’especialitats entre diferents cossos no està regulada a la convocatòria de manera que les persones aspirants no saben si han de presentar una programació o bé preparar-se el temari. On es pot veure l’equivalència d’especialitats entre els diferents cossos del mateix grup i complement de destinació.Tots els dubtes que tinguin en aquest sentit s’estan responent prèvia consulta al link
Sobre el procediment A de les oposicions (accés a un cos del mateix grup i nivell de complement de destinació). Si l’aspirant accedeix per la mateixa especialitat de la qual és titular en el seu cos d’origen, la prova consisteix en l’exposició, seguida d’un debat, ambdós orals, de la programació didàctica elaborada per l’aspirant en els mateixos termes establerts que per a les persones aspirants d’ingrés lliure. Què vol dir mateixa especialitat? Anglès EOI i anglès secundària tenen codis diferents.Tot i que el codi és diferent, pel nom de l’especialitat es dedueix que és el mateix. Només es pot donar en els idiomes.
Una persona pot accedir al procediment d’adquisició de nova especialitat, tot i que ja la té per titulació?En el cas que sigui possible,  la persona podria optar directament a obtenir una plaça definitiva d’aquesta nova especialitat sense necessitat d’obtenir prèviament una plaça definitiva de l’especialitat que  va superar la primera oposició.El procediment d’adquisició de noves especialitats està pensat perquè el personal funcionari pugui ser titular d’una altra especialitat a banda de l’obtinguda per oposició i així pugui participar al concurs general de trasllats (CGT) per les dues especialitats o més, en cas que hagin aprovat altres procediments d’adquisició d’especialitats. En el CGT no es poden obtenir llocs d’especialitats que es tenen per titulació, únicament es pot per oposició o adquisició de noves especialitats (o d’un altre cos per procediment d’accés E). 
MÈRITS
Com puntua el temps treballat a universitats, a aules hospitalàries i a UEC? Sí que s’indicava expressament en convocatòries anteriors (exemple conv. 19-20- Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener – annex 3). Els serveis prestats en centres hospitalaris són valorats pel subapartat que correspongui sempre que siguin ensenyaments reglats.Els serveis prestats per professionals que hagin impartit docència en unitats d’escolarització compartida (UEC), són valorats en l’etapa educativa d’educació secundària pel subapartat que correspongui segons es tracti o d’altres centres.
Els serveis prestats en universitats, tant si són públiques com privades, poden ser valorats en aquest subapartat 1.4
ALTRES
Incorporació a la borsa de treball. Tant de les oposicions del 2023 com de les d’enguany, quan s’incorporen els/les aprovats/des no seleccionats/des? Tenen termini? Se’ls/Se les avisa?Se’ls enviarà un correu massiu.