RESOLUCIÓ DEFINITIVA DELS CONCURSOS DE TRASLLATS DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA I EN PRÀCTIQUES DEL COS DE MESTRES I DEL COS DE D’ENSENYAMENT SECUNDARI

Avui, 30 de novembre de 2023 es publica al DOGC la resolució definitiva dels concursos de trasllats del personal funcionari i en pràctiques del cos de mestres  i del cos d’ensenyament secundari convocats el 2022.

  • RESOLUCIÓ EDU/4000/2023, de 24 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/3086/2022, d’11 d’octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.
  • RESOLUCIÓ EDU/3999/2023, de 24 de novembre, per la qual es resol el concurs de trasllats convocat per la Resolució EDU/3085/2022, d’11 d’octubre, adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos docents d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

Elements comuns a ambdues resolucions:

  • Als Annexos de l’1 al 4 es detallen la relació de persones funcionàries de carrera o en pràctiques que obtenen destinació segons les diferents tipologies de participació.
  • A l‘Annex 5 s´indica la relació de persones a les quals es deixa sense efectes la destinació obtinguda en el concurs de trasllats, un cop constatades diferents situacions administratives posteriors i revisades les reclamacions de l’adjudicació feta pública el 12 de maig de 2023  (cos de mestres) o el 4 de maig de 2023 (cos de professorat de secundària).
  • Les destinacions adjudicades són irrenunciables. En cas d’obtenció simultània de més d’una destinació per participació per diferents cossos docents, la persona interessada haurà d’optar per una d´elles.
  • Presa de possessió amb efecte des de l’1 de setembre de 2023 i el cessament en la procedència a 31 d’agost de 2024.
  • Termini d’un mes, des de la publicació de la resolució, per retirar la documentació original lliurada per les persones participants.
  • Contra aquesta resolució és possible interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

#CCOOMPROMESES amb tu, #CCOOMPROMESES amb l’educació.