Publicat al DOGC el calendari escolar del curs 2018-2019

Publicat al DOGC el calendari escolar del curs 2018-2019

Resum:
Calendari
Infantil, primària i secundària: les classes començaran el dia 12 de setembre
Batxillerat i cicles formatius: les classes començaran el dia 14 de setembre.
Formació d’adults: les classes començaran no més tard del 19 de setembre
Escoles oficials d’idiomes: les classes començaran no més tard del 26 de setembre.
Les classes finalitzaran el dia 21 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional.
Horari a l’educació infantil i primària
Segon cicle d’educació infantil i d’educació primària: entre les 8.30 i les 18 hores.
Segon cicle d’educació infantil i d’educació primària: farà un total de 5 h lectives diàries, de les quals 3 o 3,5 seran al matí i 1,5 o 2 a la tarda. L’horari lectiu no acabarà abans de les 16.00 h. Així mateix, s’ha de respectar un marge mínim de dues hores de descans al migdia.
Amb caràcter general, als centres públics de segon cicle d’educació infantil i primària, inclosos els d’educació especial, l’horari lectiu és de 9 h a 12.30 h i de 15 h a 16.30 h. 
Els centres públics d’altres titularitats s’han d’ajustar al que estableixin els convenis signats entre el Departament d’Ensenyament i la titularitat.
Horari a l’educació secundària
Als centres d’educació secundària l’horari escolar comprèn horari de matí i tarda o bé jornada continuada. En el cas d’horari de matí i tarda, no poden comportar més de tres tardes lliures setmanals per a cada alumne.
La formació professional inicial s’organitzarà preferentment en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar la formació dels alumnes en centres de treball i l’accés dels treballadors. 
Els ensenyaments de règim especial d’esports i artístics es poden organitzar en sessions de matí i tarda, horari intensiu de matí o tarda o en altres horaris que prèviament hagi autoritzat el director o directora dels serveis territorials corresponents.
Horari als centres i aules de formació de persones adultes
Les activitats lectives als centres i aules de formació de persones adultes s’han d’organitzar en sessions de matí, tarda i/o vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.
Vacances escolars i dies festius
Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 13 al 22 d’abril de 2019, ambdós inclosos.
Dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i els dos dies de festa local. 
Els centres poden establir tres dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes.