Publicada la modificació de les llistes de persones seleccionades en el concurs oposició d’estabilització 2023 

Avui s’ha publicat la Resolució EDU/867/2024, de 18 de març, que modifica les llistes de persones aspirants seleccionades en el concurs oposició d’estabilització per a l’ingrés a la funció pública docent 2023 establertes a la Resolució EDU/4207/2023, de 13 de desembre.

La resolució fa públiques:

  • Les renúncies presentades per les persones aspirants seleccionades en el concurs oposició (Annex 1).
  • Les incorporacions de noves persones seleccionades del cos de professors d’ensenyament secundari de les especialitats d’Anglès, d’Economia i de Geografia i història, en el concurs oposició com a conseqüència de les renúncies presentades (Annex 2).

Aquestes persones formen part de les llistes complementàries de persones aspirants aprovades que segueixen a les proposades com a seleccionades per la Comissió de selecció.

Les persones seleccionades han de:

  • Presentar el document de les declaracions responsables, amb signatura electrònica, mitjançant el tràmit electrònic “Declaracions responsables per a l’ingrés a la funció pública docent” i adreçat a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics del Departament d’Educació.
  • Participar en el procediment d’adjudicacions de destinacions provisionals 24-25 per obtenir destinació.

Les persones interessades poden interposar recurs, davant la consellera d’Educació, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, mitjançant el tràmit electrònic “Presentació de recursos contra les resolucions o actes administratius de les convocatòries d’ingrés i accés a la funció pública docent del Departament d’Educació”.