Publicació de la puntuació provisional de les proves del concurs oposició extraordinari

El Departament d’Educació ens ha informat que els tribunals publicaran la puntuació provisional de les proves del concurs oposició extraordinari realitzades entre juny i juliol de 2023 a partir d’avui, però no ho faran tots al mateix temps.

Els tribunals tenen un termini fins al dia 15 per fer-ho i dependrà del que estableixin les comissions de selecció. Tots els tribunals d’una mateixa especialitat publicaran el mateix dia i hora.

Podeu consultar les puntuacions al vostre espai personal

Es considera superada la fase d’oposició amb puntuació igual o superior als 5 punts. Un cop superada aquesta fase s’accedeix a la de concurs en la que s’han de baremar els mèrits. 

Reclamacions. Hi ha un termini de dos dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació, per a la presentació de reclamacions per escrit referides a aquesta prova, davant del tribunal pel sistema que s’indiqui en el moment de la publicació.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades mitjançant resposta escrita, suficientment motivada d’acord amb els criteris de correcció, i fetes les actuacions que siguin pertinents, els tribunals han de fer pública la llista amb la puntuació definitiva de la prova.

Contra aquesta valoració les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes.

#CCOOmpromeses amb l’educació,
#CCOOmpromeses amb tu!