Posicionament en relació al projecte de Decret de menjadors escolars

Posicionament de la Federació d’Educació de CCOO en relació al projecte de Decret de menjadors escolars

ÚLTIMES NOTÍCIES (14/09/2017)El Departament d’Ensenyament ha retirat el projecte de decret de menjadors escolars que havia començat a elaborar després de la reunió que van mantenir ahir la consellera Clara Ponsatí i el Moviment Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE). Des de la Federació d’Educació de CCOO volem insistir en la necessitat d’iniciar un procés participatiu del conjunt de la Comunitat Educativa en l’elaboració del Decret.

La Federació d’Educació de CCOO hem
estat coneixedors d’un document intern de treball sobre el Decret per regular
la gestió i el funcionament dels menjadors escolars dels centres de titularitat
pública. No sabem si aquest document té caràcter oficial i hem de denunciar que
en cap moment s’ha comptat amb les organitzacions sindicals per participar en
els treballs que s’estan realitzant.
CCOO ens van adreçar al Departament
d’ensenyament el passat més de febrer per fer arribar les nostres propostes en
la fase de consulta pública, prèvia a la tramitació del projecte de nou decret,
i hem de lamentar que cap d’elles s’ha recollit.
Reiterem aquí els trets essencials
del que considerem ha de ser el servei de menjador escolar des d’una
perspectiva integral.


Pel que fa a les condicions
laborals del personal:

1.   S’ha de reconèixer la prioritat en la
qualitat educativa del servei de menjador, amb el reconeixement explícit de la
condició d’educadors als monitors i monitores.
2.   S’ha de garantir l’aplicació del conveni
col·lectiu del Lleure educatiu i sociocultural de Catalunya a tot el personal
vinculat al servei de menjador, amb l’ única possible excepció del personal de
cuina.
3.  Les ràtios actuals als menjadors escolars són
molt elevades i aquest Decret les hauria de limitar, assegurant el nombre
d’educadors o educadores adient per a cada cicle.
4.  En coordinació amb l’elaboració del nou
Decret d’atenció a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu, el menjador
escolar ha de garantir els suports necessaris, també en l’horari de menjador,
per a l’alumnat que requereix suports intensius en l’horari lectiu.

Pel que fa a les característiques
del servei:

1.  Els plecs de condicions per a la licitació
dels serveis, han de valorar al màxim el projecte educatiu per davant d’altres
requisits.
2.   És imprescindible que el Projecte Educatiu
de Centre pugui tenir un elevat grau de continuïtat durant el menjador escolar,
amb el que s’ha d’establir la necessària coordinació entre l’equip educatiu de
l’horari lectiu i del servei de menjador.
3.  En coordinació amb la Reforma Horària,
s’hauria de plantejar la posibilitat del menjador universal i gratuït a totes
les etapes obligatòries.
4.    S’haurà de garantir la inspecció de la bona
qualitat del menjar.
5.  Els ajuts econòmics han de garantir que cap
alumne quedi fora del servei de menjador per motius econòmics. Proposem
l’establiment d’un preu màxim per a tots els centres sostinguts amb fons
públics, garantint la igualtat de tot l’alumnat del Servei d’Educació Públic de
Catalunya.
6.    S’ha de garantir la diversitat de menús per
poder atendre la diversitat dels usuaris.

Pel que fa a la contractació i la
gestió:

1.  Rebutgem que el nou projecte de decret
impedeixi la contractació directa, per part del Departament d’Ensenyament, del
personal del servei de menjador, quan era possible al Decret del 1996.
2.
Considerem essencial la participació del Consell Escolar de cada centre en la
definició i gestió del servei de menjador, inclòs en el Projecte Educatiu del
Centre.

En aquesta situació, les CCOO
exigim la paralització dels actuals treballs i fem una nova crida al
Departament d’ensenyament per tal que inicií un procés participatiu del conjunt
de la Comunitat Educativa en l’elaboració del Decret.