NOVETATS OPOSICIONS DOCENTS 2020: NOU CALENDARI I ACTUACIONS DELS TRIBUNALS**

Nou calendari

 • Prova de llengües oficials: primera setmana de setembre de 2020
 • Presentació de la programació didàctica: primera setmana de setembre de 2020
 • Primera prova (defensa i presentació de la programació didàctica i de la unitat didàctica): setembre/primera quinzena d’octubre de 2020
 • Segona prova (Part A – Supòsit pràctic i lectura; Part B –
 • Desenvolupament del tema): octubre/novembre de 2020
 • Valoració dels mèrits: desembre de 2020
 • Resolució de declaració d’aspirants seleccionats: gener de 2021

 

Malgrat que des de CCOO Educació hem intentat reiterades vegades renegociar les dates i condicions d’aquest procés d’oposicions per adaptar-se a la nova situació arran de la Covid-19, el Departament d’Educació ha decidit unilateralment portar endavant el procés d’oposicions al setembre.

Si vols rebre informació actualitzada del procés d’oposicions, pots apuntar-te al butlletí d’oposicions que trobaràs en el següent enllaç: educaccio.cat/infoeduccoo

Així us informem que:

S’ha publicat la Resolució EDU/1233/2020, de 5 de juny de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats. 

La Resolució estableix  el NOU calendari de l’inici del procés selectiu i altres novetats:

 • Llista definitiva de persones admeses i excloses: amb set dies naturals d’antelació com a mínim, a l’acte de presentació (Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i a la pàgina web del Departament d’Educació). Constarà el llistat de les persones aspirants distribuïdes per tribunals, així com la data, l’hora i el lloc on es realitzen les proves de llengües i l’acte de presentació. 
 • Inici del procediment selectiu: 4 de setembre, a les 16h (proves de català i castellà) Els aspirants que no han de presentar-se a aquestes proves en aquesta data encara no comencen el procediment selectiu.
 • Acte de presentació: 5 setembre, a les 10h (lliurament de la programació didàctica)

Tribunals dels procediments d’accés a un cos de grup superior i d’adquisició de noves especialitat: poden iniciar la fase d’oposició a continuació de l’acte de presentació.

Tribunals dels procediments d’ingrés lliure i reserva per a aspirants amb discapacitat: inicien la fase d’oposició en data posterior a la de l’acte de presentació, amb l’inici de la primera prova.

NOVETAT: Per la situació sanitària actual i per afavorir l’acompliment de les mesures de seguretat i d’higiene establertes per les autoritats sanitàries per fer front a la COVID-19, en cas necessari, els tribunals poden convocar els aspirants per a l’acte de presentació distribuïts en diferents franges horàries a partir del dia i l’hora d’inici establerta en aquesta resolució.

La convocatòria amb la distribució dels aspirants es publicarà a la pàgina web del Departament d’Educació, educacio.gencat.cat, seguint la ruta: Professorat/Oposicions/ingrés i accés a cossos docents/convocatòria curs 2019-2020/Tauler de l’aspirant. (En aquest cas, es publicarà la convocatòria, com a mínim, amb dos dies d’antelació al dia de l’acte de presentació).

 • Finalització del procediment selectiu: abans del 31 de gener de 2021.

Estris per a la realització de la prova pràctica (part A de la segona prova): amb una antelació mínima de dos dies hàbils a l’inici de les proves de la fase d’oposició (Tauler d’anuncis).

ELS TRIBUNALS es poden constituir, convocar, celebrar les seves sessions, adoptar acords i remetre actes tant de manera presencial com a distància.

En les sessions que celebrin els tribunals o comissions de selecció a distància, els seus membres poden trobar-se en llocs diferents sempre que s’asseguri, per mitjans electrònics, considerats també els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels membres, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d’altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.”