Nova modificació dels criteris de gestió de la borsa docent

La lluita sindical de CCOO ha permès que la borsa docent contempli dos elements que milloren les condicions de participació en la borsa docent del personal interí: 

  • Que les persones interines puguin autogestionar la seva disponibilitat. 
  • Que una persona no sigui exclosa de la borsa docent pel fet de no acceptar un nomenament (actualment es perd el nombre de barem).

El Departament arran d’alguns casos de renúncies reiterades de nomenaments ha decidit aplicar la següent modificació dels criteris de gestió de la borsa docent, concretament del punt 1.5.2 que queda recollit de la següent manera:

1.5.2 Són motius de pèrdua del número d’ordre de barem: 

  1. a) El fet de no acceptar una destinació adjudicada. 
  2. b) El fet de no acceptar un nomenament ofert dins l’àrea territorial demanada com a preferent, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit. 
  3. c) El fet de no participar en els nomenaments telemàtics (manca de connexió) sense causa justificada, quan pel número d’ordre que es tingui assignat s’estigui obligat a participar-hi. 

En tots els casos, els serveis territorials poden autoritzar el manteniment del número d’ordre de barem si existeixen causes justificades acreditades documentalment pel docent davant dels serveis territorials, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la no acceptació o la manca de connexió. 

La pèrdua del número d’ordre de barem té efectes durant el curs escolar en què es produeix el fet que la causa. En cas que es perdi el número de barem per dues vegades, no es pot participar en els actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3 mesos. Passat aquest període, el docent s’haurà de posar disponible mitjançant l’autogestió de la disponibilitat si vol participar en els actes de nomenaments telemàtics. 

La pèrdua del número d’ordre de barem no afecta  les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.

CCOO vam manifestar que aquesta mesura no hauria d’aplicar-se a les persones que justifiquin la renúncia a un nomenament. El Departament va indicar que aquesta mesura no s’aplicaria en aquests casos.