MESA SECTORIAL 10/10/2022: Exigim transparència en el concurs de trasllats i compromís real del Departament en l’equiparació salarial del PTFP!

  • CONCURS GENERAL DE TRASLLATS

A la mesa del 10 d’octubre el Departament d’Educació ens han informat que, a partir d’ara, es modifica la baremació dels concursos de trasllats estatal per incorporar el temps de serveis prestats com a personal funcionari en pràctiques i interí, degut a l’aplicació d’una recent Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem (3176/2022, de 31/07/2022). Mitjançant un acord del Ministerio amb totes les comunitats autònomes, el canvi serà d’aplicació ja en aquest concurs.

Totes les persones que actualment siguin funcionàries de carrera (amb definitiva i sense definitiva) i totes les persones funcionàries en pràctiques hi podran participar. Això serà, per tant, abans que els processos d’estabilització finalitzin, és a dir, abans que les més de 27.000 persones que seran funcionàries el proper curs puguin participar en un concurs de trasllats.

El Departament ens informa que la presentació de sol·licituds començarà el 17 d’octubre, com estava previst, i finalitzarà el 7 de novembre, però que no ha tingut prou temps per fer totes les modificacions pertinents en el programa informàtic. Aquest no estarà preparat per afegir el temps de serveis prestats com a personal funcionari interí i en pràctiques a tots els apartats en els quals hauria de puntuar a partir d’ara. Per tant, la baremació d’alguns apartats no marcarà la puntuació correcta a la sol·licitud. El Departament incorporarà d’ofici aquesta puntuació que es podrà visualitzar a l’adjudicació provisional prevista pel febrer, segons el calendari del Ministerio. Es podran presentar al·legacions durant 10 dies hàbils després d’aquesta publicació.

CCOO expressem la nostra queixa pel que considerem un perjudici a la transparència i la claredat que ha de tenir un procés com aquest i pels inconvenients que sorgiran durant la tramitació.

Des de CCOO hem exigit que surtin totes les vacants a concurs de trasllats, sobretot les de PTFP i les dels centres d’adults. També hem tornat a demanar la publicació de les vacants abans de l’inici del procediment, fet que el Departament considera inviable. Sí que ha garantit que sortiran moltes més places que en concursos de trasllats anteriors, però no traurà totes les vacants estructurals detectades. CCOO no entenem ni compartim aquesta decisió, si són vacants estructurals que s’han d’estabilitzar també haurien de sortir a concurs de trasllats i així ho hem exposat a la mesa sectorial.

  • FORMACIÓ PROFESSIONAL

El Departament d’Educació ens ha informat de les dades de matriculació a cicles formatius destacant els seus punts forts, especialment pel que fa als CFGM i l’alumnat de continuïtat educativa, i passant de puntetes per la resta de punts (desencaix territorial de l’oferta i infraoferta i sobreràtios en els cicles formatius més demanats). Des de CCOO hem tornat a demanar un encaix entre l’oferta i la demanda, també a nivell territorial, una oferta suficient de places públiques, així com un procés coordinat de preinscripció (pels CFGS amb la universitat), més simplificat i escurçant el calendari. Cal que sigui més entenedor per a les famílies i alumnat i, en cap cas, es pot permetre que tants alumnes no es puguin incorporar als centres fins gairebé un mes després d’iniciar el curs. 

Pel que fa a la integració del professorat tècnic de formació professional -PTFP- al cos A1, un cop ja aprovat el Reial decret, ens informen que les comunitats autònomes demanen fer el procediment al mateix temps i que encara no han pactat el calendari. Reiteren que els terminis (20 dies hàbils per presentar sol·licitud tan bon punt es publiqui la resolució, retroactivitat a 19 gener del 2021 quan procedeixi i data límit el 2026) s’ajusten estrictament al que estableix el Reial decret. CCOO reiterem que ha de ser un procés àgil i senzill, i que ha de realitzar-se com més aviat millor. Respecte a alguns dubtes que teníem sobre el procediment i la situació en què es trobaran, per exemple, les persones interines, el Departament, encara en aquests moments, afirma que no ens pot donar resposta.

També en aquest punt de la Formació Professional hem fet referència a l’equiparació salarial de tot aquell personal docent PTFP que no podrà fer el pas a l’A1 segons el Reial decret. Tenint en compte la resolució aprovada al Parlament de Catalunya, aquesta equiparació s’ha de fer efectiva al més aviat possible, tant pel professorat PTFP que romangui en el cos en extinció, com pel professorat que passi en el seu moment al cos d’especialistes en sectors singulars de l’FP. Alhora no podem oblidar reivindicar l’equiparació del cos de mestres de taller d’arts gràfiques i de disseny.  

Els responsables del Departament han tornat a fer servir l’excusa que no hi ha pressupost per abordar aquesta reclamació. Estem justament treballant en aquestes meses per trobar una sortida al conflicte entre el Departament d’Educació i el conjunt dels i les docents que va esclatar el curs passat amb múltiples jornades de vaga, manifestacions i concentracions. La nostra voluntat és arribar a acords, però per aconseguir-ho és necessari que la contrapart tingui la mateixa voluntat. Si s’escuda exclusivament en qüestions pressupostàries per no atendre cap demanda, seguim on érem, en el conflicte. Si el Departament continua enrocat, CCOO haurem de moure fitxa.

  • PACTE DE CONTINUÏTAT

De forma unitària els sindicats d’educació hem plantejat a l’administració la creació d’un Pacte de continuïtat que garanteixi la feina a les persones interines que comptin amb uns requisits d’antiguitat, també d’edat especialment, i que  finalment no hagin pogut accedir a la condició de funcionàries de carrera en els diferents processos d’estabilització. 

Lamentablement, l’administració ens ha emplaçat a tractar aquest tema un cop acabin tots els processos d’estabilització, tot i que nosaltres creiem que és millor fer-ho ara amb temps, també tenint en compte que hi pot haver casos de persones que per un motiu o altre no es puguin presentar a aquests processos. 

  • TORN OBERT DE PARAULA

Pel que fa al compliment de l’acord de l’1 de setembre de reducció d’una hora lectiva a tot el personal docent hem demanat conèixer les orientacions que l’administració ha fet arribar a les direccions dels centres educatius respecte a com fer-ho. També hem exigit al Departament d’Educació claredat i que els criteris emprats per calcular les dotacions que s’han de rebre als centres a partir de l’1 de gener siguin equitatius i coneguts pel personal docent.  El Departament ha respost que s’han calculat tenint en compte totes les hores lectives a reduir i que els criteris per arrodonir a 0,5 o 1 dotació ha estat el següent:

  1. De 0 a 0,24, 0 dotacions.
  2. De 0,25 a 0,74, 0,5 dotacions.
  3. De 0,75 a 1, 1 dotació.