La FECCOO de les Illes treballa la normalitat en l’ús social del català raptat per les retallades del Govern

La FECCOO treballa la normalitat en l’ús social del català raptat per les retallades del Govern.
En el marc de les VIII Jornades de Normalització Lingüística de CCOO, aquest 21 i 22 de març presentam una jornada que pretén mostrar la realitat sobre l’ús del català a les CCAA que compartim llengua i com les retallades del Govern han repercutit en la normalitat i la cohesió social.

La intenció que la FECCOO perseguix amb aquesta jornada és la de recuperar el debat sobre l’us social del català, que els retalls socials del Govern ens ha raptat. Un debat que ens ha d’aportar el necessari reconeixement per part de tota la societat del paper que juga l’educació en l’assoliment dels trets culturals i lingüístics com a principals elements de cohesió social. Una cohesió maltractada i esmicolada per l’actual clima de confrontació i de brutals retalls socials.

Jornades normalitat lingüísitca

L’actual imposició del TIL i la tramitació dels currículums LOMCE que vulneren competències autonòmiques i desequilibren també aquest ús social, serà presentada i debatuda.

Entre d’altres punts, la FECCOO considera inamissible desviar alumnat a centres privats per atendre’ls lingüísticament. Per això la Federació d’Ensenyament de CCOO emetrà un vot particular contra la proposta del projecte de Reial Decret pel qual es desenvolupa dóna disposició addicional trenta vuitena de la LOMCE per entendre que aquest desenvolupament atempta contra el deure constitucional de preservar la riquesa que suposen les llengües cooficials del nostre estat i perquè considera inamissible la pretensió de sufragar ensenyament privat amb diners públics per garantir a l’alumnat la seva preferència lingüística.
  • Aquest projecte presentat al Consell Escolar de l’Estat no protegeix especialment les llengües cooficials i no portarà a aconseguir que tot l’alumnat en acabar l’educació bàsica domini les llengües cooficials en el seu territori pels següents motius:
  • Imposa com és la proporció raonable de llengua castellana com a llengua vehicular sense respectar els dissenys de les línies lingüístiques consensuades en les diferents comunitats autònomes i que fins ara han donat bons resultats.
  • No respecta la possibilitat de prestar atenció individualitzada o d’establir grups diferents en relació a la llengua vehicular utilitzada i impossibilita la immerssió lingüísitica com a model pedagògic d’aprenentatge.
Exigeix ​​garantir l’escolarització en castellà per a l’alumnat que ho sol·liciti dins del seu municipi de residència, però no exigeix ​​el mateix per a les llengües cooficials .
Hem trobat oportú i necessari convidar expressament als responsables educatius i culturals de les formacions polítiques i a la resta d’entitats cíviques i socials que són i se senten part activa de la societat i/o de la comunitat educativa.
Hem establert dos debats al finalitzar les ponències per tal d’extreure conclusions.
El proper divendres 21h a les 16.30h inauguram la jornada a la que també us convidam a assistir com a divulgadors que sou
Aquí us deixam l’enllaç a la informació sobre la jornada:
Per fer la inscripció emplena el següent formulari abans del 20 de març