Indicacions i informacions sobre l’evolució del coronavirus COVID-19 respecte del món del treball

Indicacions i informacions sobre l’evolució del coronavirus COVID-19 respecte del món del treball

FotoEn les darreres setmanes ha sorgit una certa preocupació social per l’evolució del coronavirus COVID-19, malaltia contagiosa sorgida a la Xina que ha afectat persones de diferents països.

El 9 de març el Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha acordat un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.


1. Criteris de CCOO de Catalunya

– CCOO seguirà les recomanacions de les autoritats sanitàries amb la voluntat de contribuir responsablement a les actuacions de salut pública.
– CCOO defensarà la negociació col·lectiva de les mesures concretes de prevenció i reorganització que s’hagin de prendre en cada empresa.
– CCOO ha consensuat un document en el Consell de Relacions Laborals (CRL) format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC. Aquest document, del 9 de març de 2020 és revisable en funció de l’evolució de la situació. Demanem a totes les persones delegades de CCOO la seva col·laboració per seguir aquestes recomanacions.
– CCOO té la voluntat de mantenir tota l’activitat laboral i sindical que permetin les mesures de salut pública recomanades, reforçant la comunicació i l’acció digital per sostenir les accions que quedin afectades per mesures de prevenció, contenció o tractament de la malaltia.
– Mantenim en tot moment el contacte amb les autoritats sanitàries i laborals amb la voluntat de reaccionar amb diligència als canvis que es puguin produir en la situació. Informarem amb rapidesa a totes les persones delegades de CCOO.

2. Recomanacions de mesures preventives acordades en el Consell de Relacions laborals. ATENCIÓ, delegats i delegades de CCOO: aquestes recomanacions estan acordades en el Consell de Relacions laborals i cal estar al cas per fer-les complir.

Document del Consell de Relacions Laborals de Catalunya amb les recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.

Recomanacions a totes les persones treballadores

Els treballadors i treballadores que presentin símptomes compatibles (febre, dificultat en respirar o tos, o aquells que determinin les autoritats sanitàries) amb la infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 han de trucar al 061 i seguir les indicacions de l’autoritat sanitària.

És essencial reforçar les mesures habituals d’higiene i rentar-se freqüentment les mans amb sabó. El document explica també quan cal l’ús de mascaretes.

Recomanacions a persones treballadores d’assistència medicosanitària, sociosanitària i residencial.
Han de seguir les instruccions específiques i actualitzades

CCOO ressalta la importància de tenir permanentment actualitzada la informació a efectes de coordinació de l’activitat preventiva amb subcontractes.

Recomanacions per a les empreses.

– L’empresa en compliment dels seus deures en matèria preventiva emprendrà les actuacions que calgui, mitjançant l’actualització de l’avaluació de riscos laborals i la planificació preventiva amb els criteris aquí establerts.
– Així mateix, aquestes mesures caldrà consultar-les, o bé acordar-les quan s’escaigui amb els comitès de seguretat i salut, delegats i delegades de prevenció, o els òrgans de participació i representació legals si les mesures afecten a les relacions laborals.
– S’haurà de preveure mesures concretes per persones treballadores especialment sensibles i per persones d’especial risc per les seves condicions biològiques o personals.
– En qualsevol cas, les empreses hauran de donar per escrit a totes les persones treballadores aquelles instruccions relatives a les mesures individuals o col·lectives que s’adoptin.

Possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals

1. Mesures organitzatives

a. Recomanació genèrica d’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)
Es recomana preferentment, prioritzar l’ús intensiu de les TIC a les empreses com a alternativa a les reunions presencials, desplaçaments i viatges…

b. Teletreball o e-treball, i treball a distància (flexibilitat locativa). Si el teletreball o e-treball no està regulat al conveni d’aplicació, a l’empresa o al centre de treball, l’empresa i la representació legal de les persones treballadores o individualment, cas que no hi hagi representació legal o sindical, es recomana pactar o negociar la seva viabilitat amb caràcter temporal, així com la forma de prestació d’aquest treball i el proveïment dels mitjans necessaris per a portar-lo a terme.

2. Altres mesures

a. Es proposa l’adopció preferent i temporal de mesures de flexibilitat interna negociada entre l’empresa i la representació legal o sindical de les persones treballadores, en referència a possibles modificacions de la jornada en base als procediments pactats i/o legals per modificar-la, en funció de causes objectives que aconsellin la seva adaptació, en un context d’equilibri entre les necessitats empresarials i les necessitats de les persones treballadores i que possibilitin l’adaptació a les necessitats particulars de la situació.
b. Es proposen, quan existeixin raons justificades, per exemple, i sempre amb les premisses de l’acord, la temporalitat i l’equilibri, mesures com:

i. ajustaments de la producció
ii. acordar borses horàries per tal de flexibilitzar i adaptar la situació a les necessitats productives
iii. possibles adaptacions del calendari laboral
iv. programació o reprogramació d’activitats formatives i/o informatives.
v. redistribuir la jornada laboral, d’acord amb la regulació laboral i convencional
vi. establir sistemes de permisos que permetin l’ajustament de la càrrega de treball.
vii. establir regles de compensació pel període de reorganització del temps de treball

c. Tot i així, en el supòsit que, per què no hi ha altra opció a cap mesura alternativa, caldrà valorar la via més adequada al cas concret d’entre les que preveuen els articles 45 i 47 de l’Estatut dels Treballadors.

La Seguretat Social millora la protecció de tots els treballadors aïllats i/o infectats per coronavirus

El Govern ha aprovat un Reial Decret-Llei pel qual s’assimilen aquests casos a Incapacitat Temporal per Accident de Treball

La prestació equival al 75% de la base reguladora des de l’endemà al de la baixa laboral, amb càrrec a l’Administració.

S’estableix que tots els casos d’aïllament preventiu tinguin aquesta consideració (IT per Accident de Treball)

El Consell de Ministres ha donat llum verda a un Reial Decret-Llei que inclou mesures per a millorar la protecció de les persones treballadores afectades pel COVID-19. En aquest sentit, tant les persones en aïllament preventiu com els qui s’han contagiat del virus es consideren en Incapacitat Temporal assimilada a baixa laboral per Accident de Treball.

Això suposa una millora de la prestació tant per a les persones aïllades com infectades pel coronavirus, ja que passen a percebre des de l’endemà al de la baixa laboral, el 75% de la base reguladora, amb càrrec a l’Administració.

Així mateix, el Consell de Ministres ha aprovat la moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a tres mensualitats consecutives, per a empreses i treballadors per compte propi, en les zones geogràfiques i sectors que es determinin segons ordre ministerial. Això suposa que, aquestes cotitzacions podran ser abonades, en el termini d’1 any, a comptar des de la seva meritació, sense recàrrecs ni interessos de cap tipus.

Més informació a:
Departament de Salut
– COVID-19: Informació actualitzada

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
– Mesures per risc biològic
– Per què és important rentar-se les mans
– Rentar-se les mans

Departament d’Interior
– Pla d’actuació per pandèmies

Feu clic per veure altres informacions relacionades:

– El document de propostes conjuntes de CCOO i UGT per abordar, mitjançant mesures extraordinàries, la problemàtica laboral generada per la incidència del nou tipus de coronavirus (dimarts, 10 de març de 2020)
– La nota de premsa sobre el document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus aprovat pel Consell de Relacions Laborals de Catalunya (dilluns 9 de març de 2020).

10/03/2020